Daugavas Vanagi

"Daugavas Vanagu" organizācijas sākumi atrodami britupārvaldītā karagūstekņu nometnē Beļģijā pēc Otrā Pasaules karanoslēguma. Daugavas Vanagu organizāciju dibināja šajā karagūstekņunometnē 1945. gada 28. decembrī bijušie Latviešu leģiona kareivji.Jaunās organizācijas sākotnējie mērķi bija izpalīdzēt latviešu bijušiemkaravīriem un viņu ģimenēm. Aptuveni 25 000 latvieši bija ieslodzītirietumu sabiedroto pārvaldītās karagūstekņu nometnēs. Lielākais skaitsatradās britu pārvaldītās nometnēs ziemeļu Vācijā. Kaut daudzi bijaizkaisīti starp daudzām nometnēm, apmēram 12 000 mājoja Cēdelgēmasnometnē Beļģijā. Jaunās organizācijas sākotnējie mērķi bija izpalīdzētlatviešu bijušiem karavīriem un viņu ģimenēm.

Tagad mērķi ir:

1. Apvienot un pulcēt latviešus tautas kopības saglabāšanai. Kopt un uzturēt varoņgaru, nacionālo vienotību un morālisko stāju.
2. Sniegt dažāda veida atbalstu un palīdzību visiem tautiešiem, sevišķikara invalīdiem, bāreņiem, atraitnēm, kritušo vai bez vēsts pazudušokaravīru piederīgajiem, slimiem un vecim ļaudīm.
3. Stiprināt ticību Latvijas valstij, cilvēku tiesībām un brīvībai.
4. Stiprināt pārliecību un darbību, ka mūsu tēvzeme ir un paliek LATVIJAS VALSTS.
5. Cīnīties par mūsu tēvzemes brīvības un neatkarības nodrošināšanu.
6. Sadarboties ar citām tautām un starptautiskām organizācijām, ciktāl to prasa un atļauj interešu kopība.

Mājas lapa: http://www.dvcv.lv/