Austra Ozoliņa-Pelse

4 bildes

11.03.1913 – 23.02.2006

Austra Ozoliņa-Pelse (1913–2006) – filoloģe, sabiedriskā darbiniece. Latvijas Universitātē studējusi baltu filoloģiju, savā laikā referējusi par ievērojamiem latviešu rakstniekiem un dzejniekiem. Strādājusi apgādā "Grāmatu Draugs", kā arī bijusi cieši saistīta ar Zentu Mauriņu, darbojoties kā viņas impresārijs. Trimdas gados bijusi skolotāja, kā arī grāmatu, latvisko izstrādājumu un pārtikas preču veikala īpašniece. Aktīvi iesaistījusies Čikāgas latviešu sabiedriskajā dzīvē.

Dzimšanas laiks/vieta

11.03.1913
Mārsnēnu pagasts
Ennēnu mājas.

Miršanas laiks/vieta

23.02.2006
Amerikas Savienotās Valstis

Personiska informācija

Dzimusi lauku mājas saimnieka Dāvja un šuvējas Natālijas ģimenē.

Salaulājusies ar virsnieku Ādolfu Ozoliņu. Laulībā dzimis dēls Uldis. Pēcāk, dzīvodama Čikāgā, nodibinājusi kopdzīvi ar Voldemāru Pelsi.

Citātu galerijaPar Austru Ozoliņu-Pelsi
"Garīgajā ziņā Austras dzīve bija ļoti bagāta. Viņu interesēja māksla, literātūra un polītika. Bet par visu svarīgāks viņai bija cilvēks. Tāpēc nevar nepieminēt Austras devīgo sirdi. Ja kāds cieta trūkumu, Austra pašaizliedzīgi atdeva savu pēdējo "dālderi", lai palīdzētu – it sevišķi pašas ģimenei. Austra atrada prieku un saulīti katrā situācijā. Nekad no viņas nedzirdēju ļauna vārda par kādu līdzcilvēku. Nekad nedzirdēju sūdzības. Kad ar krustmāti runāju viņas mūža beidzamajās dienās, nedzirdēju sūdzības par dzīves bardzību, bet sarunām cauri vijās tautas daina: "Visi man labi bija, ja es pate laba biju"."
Ilze Gertnere. Mana krustmāte Austra. Čikāgas Ziņas, Nr. 305, 01.05.2006.Par Austras Ozoliņas-Pelses sabiedrisko darbu Čikāgā
"Sabiedriskā darbā bijusi Pirmo dziesmu svētku Amerikā rīcības komitejā, rīkojusi kultūras pēcpusdienas, kur piedalījušies mūsu ievērojamākie tā laika dzejnieki un literāti: Z. Lazda, J. Veselis, prof. L. Bērziņš, prof. T. Celms u.c. Piedalījusies Endzelīna-Mīlenbacha Latviešu valodas vārdnīcas pārspiešanā, iemaksājot pirmos 200 dol. Kad Z. Mauriņa Zviedrijā cieta trūkumu, A. Pelse nodibināja viņas fondu, kas ienesa tik daudz naudas, ka Mauriņai pavērās vārti pilnīgākai dzīvei, ko Z. Mauriņa apliecinājusi savā biogrāfijā. Tāpat, kad Z. Lazdai, ļaunas slimības māktai, klājās grūti, Čikāgas Baltu filologu kopa ar līdzekļiem palīdzēja izdot viņas grāmatas. Pēc dzejnieces aiziešanas mūžībā A. Pelse piedalījās kā viņas kādreizējā atbalstītāja.
A. Pelse arī bija tā, kas dzejnieces Z. Lazdas pelnu urnu aizveda un nogremdēja Baltijas jūrā.
Jubilāre ir Sv. Jāņa draudzes dibinātājos, tāpat citu organizāciju dalībniece un atbalstītāja."
A.Z. Austra Pelse-Ozoliņa jubilāre. Latvija Amerikā, Nr. 10, 05.03.1988

Saiknes

Zenta Mauriņa - Domubiedre
Zinaīda Lazda - Skolotāja

Dzimtais vārds

Cielēna

Papildu vārdi

Irēna, Margarita

Darbavieta

Rīga
Veikusi Zentas Mauriņas impresārija pienākumus.

1934–1935
Apgāds "Grāmatu Draugs" (1926–1992)
Grēcinieku iela 25, Rīga
Sietuves strādniece.

1945–1949
Skolotāja Valkas latviešu skolā.

1949
Čikāga
Grāmatu, latvisko izstrādājumu un pārtikas preču veikala īpašniece un vadītāja.

Izglītība

1926–1927
Valmieras latviešu skolu biedrības pamatskola
Valmieras pagasts

1927–1928
Rīgas Natālijas Draudziņas pamatskola
Rīga

1927
Mūrmuižas Tautas universitāte
Mūrmuiža
Klausītāja.

1928–1932
Natālijas Draudziņas ģimnāzija
Ģertrūdes iela 32, Rīga

1933–1941
Latvijas Universitāte
Rīga
Baltu filoloģijas studijas.

Emigrē

1944
Vācija

1949
Čikāga

Dalība organizācijās

1951
Daugavas Vanagi
Čikāga
Viena no dāmu komitejas dibinātājām.