Kritikas gadagrāmata 12

SATURS
Linards Laicens un mūsdienas
Jāņa Niedres izteikumi
Vladimirs Aleksandrovs. Rakstnieks un viņa pozīcija: Laicena mācības
Broņislavs Tabūns. Mūsu lielais laikabiedri!

Kuries slīpā lietū
Ojārs Vācietis. Cikreiz
Ojāra Vācieša pēdējās intervijas
Es uzdrošinos nenobīties. Saruna ar Laimu Līvenu
Prāta pilngadība prasās pēc nesamā. Saruna ar Dzintru Krašausku
Šajā laikā, uz šīs zemes. Saruna ar Tatjanu Zandersoni
Bet tagad paklusēsim... Sarunas ar Liju Brīdaku
Atvadvārdi Tautas dzejniekam Ojāram Vācietim
Jānis Peters. Kuries slīpā lietū

I.
Pēteris Zeile.
Kritika – 1983
Imants Auziņš. Turpinājums. 1983. gada dzejas grāmatas 80. gadu dzejas kontekstā
Jānis Čākurs. Liess gads. Par 1983. gada īsprozu
Guna Zeltiņa. "Vai raksts pēc dzīves ir?" Dramaturģija 1983. gadā
Rainis Remass. Divu atdzejas gadu devumu pārskatot

II.
Rasma Lāce.
Mākslas kritika: kritēriji un metodoloģija
Grāmatas atbalss. Saruna par Regīnas Ezeras "Zemdegām"
Tik un tā Imants Ziedonis, bet grāmata – ne tikai par Madlienu
Ildze Kronta. Nedaudz vārdu par Visvalda Lāma trīsdesmit gadiem prozā
Ķēstutis Nastopka. Sevis un citu izpratnei. Par Knutu Skujenieku
Ingrida Vāverniece. Bet tikai debesīm nav griestu. Pārdomas par jauno autoru īsprozu 70. un 80. gadu mijā

III.
Gunārs Bībers.
Dažas piezīmes par lugu kompozīciju
Janīna Kursīte. Piezīmes par pantmēru semantiku
Anda Kubuliņa, Margarita Ļekomceva. Piena mitologēma Imanta Ziedoņā "Poēmā par pienu"

IV.
Vitolds Valeinis.
Aktuāls un iespaidīgi uzrakstīts romāns. Č. Aitmatovs. Un garāka par mūžu diena ilgst
Viesturs Vecgrāvis. Dzimtā māla neizbēgamība. L. Briedis. Pējāņi

V.
Valdemārs Ancītis.
Literārā dzīve 1983. gadā
Divpadsmitajā A. Upīša konferencē
No Harija Hirša referāta par klasiskā reālisma tradīciju un mūsdienu prozu
Skaidrīte Sirsone. Grāmatas un publikācijas periodikā 1983. gadā