Latgales rakstu gaisma

Latgales rakstu gaisma sejās, grāmatās un preses slejās, esejās

Saturs
Ceļvedi meklējot. Celmlauži līdumu dūmakās: Rītausmas spārni pār Aiviekstes ūdeņiem: Vitolda Viršņa dzimtenes redzējums
Latgales modinātājs, Latvijas vienotājs: Franča Trasuna varoņdarbs
Lai kārklinieces Dainu kalnā skan: Par Pēteri Smelteru un viņa laikabiedriem – latgaliešu folkloras krājējiem
Rāznas atblāzma rakstu lapās: Par ezeru un Konstanci Dauguli-Kempu, par Franci Kempu un ne tikai par viņiem
Ticības un zemes kopējs Nikodems Rancāns
Dubna, Daugavas māsa: Domājot par pirmās latgaliešu dzejas grāmatas autoru Juri Pabērzu un viņa cilti
Jāņu vainags Valerijai Seilei: Pedagoģe, politiķe, kultūras vēstures pētniece
Aglonas kukažiņa: Kur meklējama Neaizmērstules neaizmirstība?
Sējējs līdumā: Pēteris Strods – "Zīdūņa" vadonis, latgaļu rakstniecības un kultūras kopējs.
Trīs kalni: Tauta grib dzīvot: Antona Rupaiņa vēsturiskie romāni
Asaru liekņas neizraudātās asaras: Alberta Sprūdža dzīves un daiļrades ceļš
Griezes kliedziens līdz debesīm: Jānis Klīdzējs – gadsimta uzdevumu nesējs un veicējs.
Vārds meklē mājas: Stepona Seiļa portrets
Lakstīgala ērkšķurožu krūmā: Tēvzemes dzīve, prieks un sāpes Marijas Andžānes sirds atbalsīs
Latgales balss Eiropas labirintos: Ieskats Alberta Spoģa personībā
Pazaudētā paradīze: Jezupa Laganovska galvenais devums
Vējenes griežas, dzirnakmeņi maļ: Dzimtais novads Antona Stankeviča prozā
Svied sirdi debesīs!: Murmastiena – Martas Bārbales dzejas pasaules centrs
Goda sardzē pie rudzu asna: Par Pēteri Jurciņu un viņa grāmatām
Mīlestība. Lielais Liepukalns: Antona Kūkoja četri dzejoļu krājumi
Dzīves spoguļi, rakstnieku sejas: Aleksandrs Adamāns, Augusts Smagars, Marta Skuja, Ontons Slišāns, Francis Murāns, Vladislavs Lōcis, Alberts Ločmelis un Viktors Līvzemnieks savu grāmatu mozaīkā
Ciprijana ceriņi: Augusts Eglājs – dzejnieks ar skolotāja darba gribu un dārznieka skaistuma izjūtu
Atgriešanās, mūžīgā atgriešanās: Mājas Annas Rancānes izpratnē un daiļradē
Lai spīd Latgales rakstu gaisma!: Pītera Klīdzēja pēcvārdi un daži jautājumi Andrim Vējānam