Kopoti raksti. 4. sējums

Ceturtajā sējumā ievietots dzejoļu krājums "Si minors" (1982), kopkrājumos un periodikā publicētie dzejoļi (1980–1983), kā arī dzejnieka dzīves laikā nepublicētā dzeja, kas rakstīta 1962.–1967. gadā.
Redakcijas kolēģija: Imants Auziņš, Māris Čaklais, Harijs Hiršs, Jānis Peters, Inese Spura, Ruta Veidemane, Imants Ziedonis.

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Izdevuma veids

Kopoti raksti

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

5410004736

Sastādītājs

Redaktors

Darba autors

Mākslinieks

Komentāra autors

Izdošanas gads/vieta

1991, Rīga