Kopoti raksti. 4. sējums

Ceturtajā sējumā ievietots dzejoļu krājums "Si minors" (1982), kopkrājumos un periodikā publicētie dzejoļi (1980–1983), kā arī dzejnieka dzīves laikā nepublicētā dzeja, kas rakstīta 1962.–1967. gadā.
Redakcijas kolēģija: Imants Auziņš, Māris Čaklais, Harijs Hiršs, Jānis Peters, Inese Spura, Ruta Veidemane, Imants Ziedonis.

Publisher

Izdevniecība "Liesma"

Type of publication

Collected works

Type of work

Original work

ISBN

5410004736

Editor

Author of the comment

Publishing year/ place

1991, Rīga