Aktuālas problēmas latviešu literatūras zinātnē un folkloristikā

SATURS
Girņus, Gita. Kara teikas latviešu folklorā
Grīnvalde, Ausma. Folkloras un Bībeles tēli Annas Rancānes dzejā
Grudule, Māra. Ritms kā satura atklāsmes līdzeklis Kārļa Skalbes dzejoļu izlasē "Daugavas viļņi"
Helviga, Anita. Krāsu nozīme pārdzīvojuma tēla atklāsmē Māra Melgalva dzejā
Kuduma, Anda. Eksistencionālo jautājumu risinājums K. Zariņa novelēs
Lāms, Edgars. Pasaules ideālformu meklējumi latviešu romantisma literatūrā
Maļika, Rita. Saules tēla atklāsme Māras Zālītes dzejā
Mende Arta. Laikmeta atspulgi Jāņa Poruka prozas varonī
Pulīte, Dzintra. Dvēsele jaunu tēlu lokā Leona Brieža 1994. gada dzejas krājumos
Stikāne, Ilze. Folkloras arhetipi mūsdienu latviešu dzejā
Terbeta, Daiga. Brīdinājuma signāli V. Kaijaka romānā "Rēgi"
Vīksne, Pēteris. Raksturīgākie sieviešu tēlu tipi Andrieva Niedras prozā
Zulmane, Linda. Reliģisko un ētisko atziņu atklāsme Andrieva Niedras prozā

Izdevējs

LiePA

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9984562212

Sastādītājs

Komentāra autors

Izdošanas gads/vieta

1995, Liepāja