Lūcija Ķuzāne

2 bildes

Lūcija Ķuzāne (1927) – rakstniece, novadpētniece. Beigusi Rīgas
pedagoģisko institūtu (1955), strādājusi par skolotāju (1947–1978). Daiļrades
sākumā 70. gados pievērsusies apraksta žanram, publicētas trīs aprakstu
grāmatas. 80. gados un turpmāk uzmanības centrā – izcili rakstnieki novadnieki
(Jūlijs Dievkociņš, Jānis Jaunsudrabiņš, Jānis Veselis), kā arī dzejnieks
Aleksandrs Pelēcis, kam veltījusi atsevišķus darbus. Rakstniecei Lūcijai Ķuzānei
raksturīga rūpīga avotu izpēte un laikabiedru liecību vākums, prasme veidot
vēstījumu, kurā saaudusies zinātniska izpēte ar beletrizētu (bagātīga, tēlaina
valoda) stāstījumu. Vairākas grāmatas veltītas dzimtajam Sēlijas novadam un tās
ļaudīm.

Dzimšanas laiks/vieta

30.10.1927
Dzimusi Mēmeles, vēlāk Pilskalnes, pagasta Medņos.

Personiska informācija

Dzimusi 1927. gada 30. oktobrī Mēmeles, vēlāk Pilskalnes pagasta "Medņos" amatnieka Kristapa un viņa sievas Annas Mednes ģimenē. Tēvs bijis fotogrāfa Mārtiņa Buclera skolnieks.

Profesionālā darbība

1957: iestājas Jēkabpils Jauno autoru apvienībā un sāk rakstīt. Par saviem skolotājiem uzskata Eduardu Salenieku un Jāni Niedri.

1959: 7. maijā pirmā publikācija – tēlojums "Krastos", kas parakstīts ar pseidonīmu Uldis Kūla, laikrakstā "Brīvā Daugava".

1959: 20. augustā – raksts "Dzejnieka Jūlija Dievkociņa piemiņai", kas parakstīts jau ar īsto vārdu.

No 1978: Lūcijas Ķuzānes vadībā iznāk Jēkabpils laikraksta “Padomju
Daugava” literatūrai un mākslai veltītā lappuse “Daugaviņa”.

“Ķuzāne vada [to] ar aizrautību, tādēļ arī “Daugaviņa” visai īsā laikā
izveidojas par vienu no labākajām perifērijas avīžu literārajām lappusēm un par
nenoliedzami nozīmīgu parādību novada (un ne tikai novada) kultūras dzīvē. “Daugaviņā”
satiekas Augšzemes pagātne un tagadne, tagadējie un kādreizējie novadnieki,
iesācēji un veterāni, daiļrade un kultūras izpēte.” (Ancītis, Valdemārs.
Augšzemes rakstniece. Karogs, 1987,
Nr. 11)

1980: par grāmatu "Jūlijs Dievkociņš" piešķirta
Rakstnieku savienības prēmija.

2001: piešķirts Sēlijas asociācijas goda biedres nosaukums.

Grāmatas

1970: Mana Augšzeme: apraksti1975: Zodiaka loks: apraksti1977: Esmu uzticīgs: apraksti1980: Jūlijs Dievkociņš1986: Saule mūžam mana: Jāņa Jaunsudrabiņa dzīves konturējums1989: Laime mani meklē1999: Annas Pumpures dzīve2000: Saules koka meklētājs: romāns par rakstnieka Jāņa Veseļa dzīvi2005: Malle2007: Aleksandrs: dzejnieks un viņa laiks2010: Līdz mājai pietrūka dažu soļu2010: Sens tik sens bij' tas laiks...2014: No kurienes nākam2017: Saules mūžam mana (pārstrādāts un papildināts 1986. gada izdevums)2021: Mūsu mūža dienas Sēlijā

Aktīvi piedalījusies Jēkabpils novada Cilvēkarhīva veidošanā.
Presē publicējusi aprakstus par Sēliju, Sēlijas rakstniekiem un cilvēkiem. Publicējusies izdevumos "Brīvā Daugava" (vēlāk – "Padomju Daugava"), "Komunisma Uzvara", "Skolotāju Avīze", "Skola un Ģimene", "Cīņa", "Literatūra un Māksla", "Karogs" un citos.

Citātu galerija

Par grāmatu “Jūlijs Dievkociņš” (1980)“Mūsu priekšā tātad ir pirmā grāmata par Dievkociņu un pirmais
Dievkociņa literārā mantojuma apkopojums [izlase “Ak, dibināsim sev dzimteni!”].
Bet arī Ķuzānei šie abi darbi ir viņas pirmais plašākais mēģinājums
literatūrvēstures un literatūrmantojuma nozarē. Lūcija Ķuzāne strādājusi daudz
un nopietni. Iedziļinājusies gan paša Dievkociņa darbos, gan rakstos, kas
publicēti par viņu. Izstudējusi arhīvu materiālus. Ļūkojusi nodibināt kontaktus
ar ikvienu, kam par Dievkociņu būtu kas zināms un sakāms. Izstaigājusi ar
Dievkociņa biogrāfiju saistītās vietas. Laiks ir bijis nesaudzīgs, daudz kas gājis
zudībā, daudz kas aizmirsts, taču, par laimi, vēl ne viss. Darbs Dievkociņa
izpētē sākts vēlu, bet vēl ne par vēlu. Un, izlasot abas grāmatas, ieraugām
dzejnieku, kā mēdz sacīt, tuvplānā. Kā cilvēku ar lielu darboties gribu. Ar
lieliem mērķiem. Ar siltu sirdi. Un arī – kāpēc lai to noklusētu? – ar
cilvēciskām vājībām. Jāuzsver lielā konkrētība, kādu Ķuzāne panākusi, stāstīdama
par Dievkociņa dzīvi un personību.Jau sacīju, ka laiks daudz ko nav saudzējis. Restaurēt dzejnieka
gaitas, kādas tās bijušas dienu pēc dienas, gadu pēc gada, šodien vairs nav
iespējams. Ir saglabājušies tikai atsevišķi pieturas punkti. Tos Ķuzāne
savienojusi savas iztēles līnijām. [..] kur pietrūcis dokumenta un
dokumentāras patiesības, tur palīgā aicinātas valodas, folkloras, etnogrāfijas
un citas netiešas liecības, ļaužu nostāsti. Stingra zinātniskuma Dievkociņa
dzīvesstāstam tādā ziņā gan pietrūkst. [..] Nav grāmatā tādas nodaļas,
kurā būtu sniegts Dievkociņa literārā darba izvērsts vērtējums. Tas ir viens no
citādi vērtīgās grāmatas trūkumiem. Otrs trūkums ir tas, ka nav dota Dievkociņa
dzīves svarīgāko notikumu hronoloģija. Trešais – ka bibliogrāfija informē
vienīgi par Dievkociņa grāmatām un darbu pirmiespiedumiem. Bet ar to, ka
bibliogrāfija sniegta nepilnīgi, šai gadījumā taču ietaupīts tik maz telpas!
Var vēl pie minēt, ka vietumis pietrūkst loti nepieciešama komentāra parindē
[..].”
Ancītis, Valdemārs. Jūlijs Dievkociņš dzīvo otru mūžu. Komunisma Uzvara, 1981, 6. jūnijs.
Par romānu “Saules koka meklētājs” (2000)

“L. Ķuzānes lielais nopelns, manuprāt, ir tas, ka romānā viņa spējusi visai
pārliecinoši atklāt arī Jāņa Veseļa jaunrades avotu, garīgo sakņu
“topogrāfiju”. Pirmām kārtām tā ir Sēlija – rakstnieka dzimta, bērnība,
jaunība, būtībā – visa dzīve Latvijā līdz trimdai. Paveikts liels, grūts
darbs. [..] Vēl daži biogrāfiskā romāna balsti, kas vieš uzticību, rada
noturīgu vērību – vēsturiskais un sociālais patiesīgums, pretrunu un arī
nāvessmagu notikumu nenoklusēšana. Neizvairība, kas nebūt nav pašsaprotama parādība
arī šodien. Tas sakāms gan par J. Veseļa karagaitu tēlojumu, gan Veseļu dzimtas
izsviešanu (kā citādi to lai dēvē?) no garus gadus koptajiem Āniņiem (to izdara
mātesbrālis Amerikā ar piepalīgiem tepat [..]. Korekti, iejūtīgi ir J. Veseļa
darbu vērtējumi. Tiesa, te paveras plašs lauks diskusijām, piemēram, varētu
pelnīti kā augstu jaunrades virsotni izvērstāk raksturot “Latvju teiksmas”.
Varētu vēlēties papildu nodaļas par dzīvi Vācijā un Amerikā. Taču tas jau lielā
mērā paveikts sākumā minētajā atmiņu un apceru grāmatā [“Jānis Veselis. Jāņa
Veseļa fonds, 1980].”


Auziņš, Imants. Biogrāfisks romāns par izcilu latvieti. Literatūra un Māksla Latvijā, 2000, 19.
oktobris.

Dzimtais vārds

Medne

Dzīvesvieta

1983
Gricgale
Lūcija Ķuzāne vasarā dzīvo Gricgales krogā.“Aizkraukles rajona Pilskalne, Gricgales krogs, kam mūža maizi dod
rakstniece Lūcija Ķuzāne Krogs celts tajā gadā, kad Gricgalē latviešiem deva
uzvārdus, tas ir, 1831. gadā. 55 gadus te dzīvojusi Lūcijas Ķuzānes māte Māra
Medne Šeit dzimusi arī pati rakstniece Šī ēka jau sen būtu sagruvuši, ja Lūcija
Ķuzāne, tāpat kā daudzi citi latvieši, neliktos ne zinis par savu dzimšanas
vietu. “Es varētu bez šīs ēkas iztikt,” viņa saka. “Dzīvotu savā Jēkabpils
dzīvoklī bez raizēm. Bet tad būtu tūkstošreiz nabagāka. Pirmkārt, tas ir mans
pienākums – dot šai ēkai mūža maizi To daru jau 10 gadu. Otrkārt, domāju, cik
labi būtu, ja katrs cilvēks pasargātu kādu vietiņu no sabrukšanas, kaut vai to,
kur viņš piedzimis. Treškārt, ikvienam būtu nepieciešama tāda vieta zem saules,
kas saistās ar atmiņām. Man tāda vieta ir Gricgales krogs. “Esi sveiks, mans
dārzs!” tā allaž iesaucos, kad atkal ierodos krogā un izeju pa sētas durvīm Es
vienmēr sasveicinos gan ar krogu, gan ar dārzu, aprunājos ar puķēm, ar
kartupeļiem, ar ābelēm, ar kādu vecās ēkas paksi. Būdama pensionāre, es vairs
nevaru te nezin ko pārbūvēt un uzlabot, bet noturēt, saglabāt – to taču es
varu! Un krogs dzīvo. Lūcija Ķuzāne ik pa laikam te uzņem viesus – rakstniekus,
māksliniekus, vēsturniekus, muzejniekus, bibliotekārus, skolotājus, bērnus.
Protams, tas viss notiek ļoti pieticīgi, laucinieciski, toties – kāds gara
spēks te valda! Šis gara spēks ir tas, kas liek Lūcijai Ķuzānei atkal un atkal
mērot tālo ceļu no Jēkabpils uz Gricgali, krietnu daļu no tā veicot vai nu ar
divriteni, vai ar kājām. Un strādāt. Kopt telpas, rakt zemi, sēt un stādīt,
pļaut sienu, gādāt malku.” (A. Grīnbergs. Vai īpašniekam ir iespējams saglabāt
savas ēkas? Lauku Avīze, 1993, 14.
septembris)

Izglītība

1937–1943
Mēmeles pamatskola
Mēmele

1943–1947
Jēkabpils Valsts vidusskola
Jēkabpils

1949–1955
Rīgas Pedagoģiskais institūts
Rīga
Latviešu valodas un literatūras nodaļa, neklātienes studijas

Darbavieta

1947–1950
Mēmeles septiņgadīgā skola
Nereta
Bijušajā Mēmeles pagastā.

1950–1966
Jēkabpils Valsts vidusskola
Jēkabpils
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

1966–1977
Jēkabpils ekonomiskais tehnikums
Jēkabpils
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

1977–1978
Jēkabpils sovhoztehnikums
Jēkabpils
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Dalība organizācijās

Ceļojums

1986
Vācija
Vasarā ciemojusies Hamburgā, Bāvendorfā, Lineburgā, Ķelnē, Kērbekā, Minsterē. Ceļojuma iespaidi atspoguļoti aprakstā "Stāsts par trim valzivīm" (Dzimtenes Balss, 1986, Nr. 51, 52; 1987, Nr. 1, 2).

Apbalvojumi

Latvijas Rakstnieku savienības prēmija
Prēmija piešķirta par biogrāfisko stāstu "Jūlijs Dievkociņš".
1980

Triju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece ar Ordeņa domes 2003. gada 11. aprīļa lēmumu.
IV šķira
2003

Kultūras ministrijas Atzinības raksts
Atzinības raksts piešķirts par mūža ieguldījumu Latvijas rakstniecībā un Jāņa Jaunsudrabiņa personības un literārā mantojuma pētniecībā.
2017