Ādams Mačulāns

10.04.1864 – 28.01.1959

Ādams Mačulāns (1864–1959) – mācītājs un literāts. Mācījies Jelgavas ģimnāzijā, kā eksternis nokārtojis abitūrijas eksāmenus Tērbatā, papildinājies Berlīnē. 7 gadus bijis adjunkts dažādās Kurzemes draudzēs, pēc tam mācītājs Mogiļovā un Minskā. 1920. gadā atgriezies Latvijā, bijis virsskolotājs Rīgas pilsētas 1. vidusskolā. Ieguvis LU teoloģijas doktora grādu. Bijis laikraksta "Svētdienas Rīts" redaktors (1921–1938), Teoloģiskā institūta direktors. 1944. gadā izceļojis uz Vāciju, Eisfeldē strādājis par mācītāju. Periodikā, galvenokārt laikrakstā "Svētdienas Rīts", publicēti Mačulāna sprediķi, raksti par kristīgās baznīcas vēsturi, par reliģiskās izglītības un audzināšanas jautājumiem. Trimdā nozīmīgs Mačulāna devums, strādājot pie jaunā Bībeles tulkojuma – viņš pārtulkoja lielu daļu Vecās Derības.

Dzimšanas laiks/vieta

10.04.1864
Rubenes pagasts
Dzimis Kaldabruņas, tagad Rubenes pagasta Minutos.

Miršanas laiks/vieta

28.01.1959
Eisfelde

Profesionālā darbība

Pirmā publikācija – stāsts "Sestdienas vakarā" krājumā "Sēta, daba, pasaule" 1889 (5. burtnīca). 

PUBLICISTIKA, APCERES

Periodikā, galvenokārt laikrakstā "Svētdienas Rīts", publicēti Mačulāna sprediķi, raksti par kristīgās baznīcas vēsturi, par reliģiskās izglītības un audzināšanas jautājumiem, raksts "Jāņa Poruka piemiņai" ("Svētdienas Rīts", 1921, 23.X) u.c. 

BĪBELES TULKOJUMI

Trimdā nozīmīgs Mačulāna devums, strādājot pie jaunā Bībeles tulkojuma – viņš pārtulkoja lielu daļu Vecās Derības.

Izglītība

Jelgavas vīriešu ģimnāzija
Akadēmijas iela 10, Jelgava
Mācījies Jelgavas ģimnāzijā.

Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Ieguvis LU teoloģijas doktora grādu. 

Berlīne
Papildinājies Berlīnē.

1888
Tartu
Kā eksternis nokārtojis abitūrijas eksāmenus Tērbatā.

Darbavieta

Kurzeme
7 gadus bijis adjunkts dažādās Kurzemes draudzēs.

Mogiļeva
Strādājis par mācītāju Mogiļovā un Minskā. 

Minska
Strādājis par mācītāju Mogiļovā un Minskā. 

Rīga
Teoloģiskā institūta direktors

1920
Rīgas pilsētas 1. vidusskola
Raiņa bulvāris 8, Rīga
Pēc atgriešanās Latvijā strādājis par virsskolotāju Rīgas pilsētas 1. vidusskolā. 

1921–1938
Laikraksts "Svētdienas Rīts"
Alksnāja iela 3, Rīga
Bijis laikraksta "Svētdienas Rīts" redaktors.

1944
Eisfelde
Eisfeldē strādājis par mācītāju. 

Dzīvesvieta

1920
Latvija
1920. gadā atgriezies Latvijā.

Emigrē

1944
Vācija
1944. gadā izceļojis uz Vāciju.