Ādams Mačulāns

10.04.1864 – 28.01.1959

Birth time/place

10.04.1864
Dzimis Kaldabruņas, tagad Rubenes pagasta Minutos.

Place/time of death

28.01.1959

Personal information

Mačulāns Ādams (1864. 10.IV Kaldabruņas pag. Minutos - 1959. 28.I Eisfeldē, Vācijā) - mācītājs un literāts.
Māc. Jelgavas ģimn., kā eksternis nokārtojis abitūrijas eksāmenus Tērbatā, papildinājies Berlīnē. 7 gadus bijis adjunkts dažādās Kurzemes draudzēs, pēc tam mācītājs Mogiļovā un Minskā. 1920 atgriezies Ljā, bijis virsskolotājs Rīgas pils. 1.vidusskolā. Ieguvis LU teol. dokt. grādu. Bijis laikr. "Svētdienas Rīts" redaktors (1921-38), Teoloģiskā inst. direktors. 1944 izceļojis uz Vāciju, Eisfeldē strād. par mācītāju.
Pirmā publikāc. - stāsts "Sestdienas vakarā" krāj. "Sēta, daba, pasaule" 1889 (5. burtn). Periodikā, gk. laikr. "Svētdienas Rīts", public. M. sprediķi, raksti par kristīgās bazn. vēsturi, par rel. izglītības un audzināšanas jautājumiem, raksts "Jāņa Poruka piemiņai" ("Svētdienas Rīts", 1921, 23.X) u.c. Trimdā nozīmīgs M. devums jaunā Bībeles tulkojumā - viņš pārtulk. lielu daļu Vecās Derības.
I.Rubule

Education

mācījiesJelgavas ģimn.

studējisteoloģiju Tērbaatā

studējispapildinājies Berlīnē

1888
studējiskā eksternis nokārtojis abitūrijas eksāmenus Tērbatā