Students

Studentu veidots Latvijas Universitātes akadēmiskās dzīves laikraksts "Students" (1922–1940). Iznāk divas reizes mēnesī. Pirmais numurs iznāca 1922. gada 25. septembrī. Redaktori – studenti Kārlis Brandts (Brants) un Kārlis Upesleja.