Zinātniskie raksti 4. Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadamSaturs
PRIEKŠVĀRDS

LILIJA LIMANE. Alekseja Apīņa pētniecības virzieni un metodes
MĀRA GRUDULE. Augšup pa lejupslīdošām kāpnēm jeb literatūrvēsturnieks 21. gadsimtā

GRĀMATNIECĪBAS VĒSTURE
IVETA LEITĀNE. Das jüdische Buch in Kurland, Livland und Inflantien bis zur Mitte der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts (Ebreju grāmata un literatūra Kurzemē, Vidzemē un Latgalē līdz 19. gadsimta 40. gadu vidum)
EDGARS CESKE. Daži apsvērumi par Dāvida Kranča grāmatas "Vecā un jaunā brāļu vēsture" (Alte und neue Brüder-Historie, Barby 1771) tulkojumu latviešu valodā un tā norakstiem (18. gs. otrā puse – 19. gs. pirmā puse)
MĀRTIŅŠ BOIKO. Jezuītu lauku misiju grāmatas un latgaliešu tradicionālā mūzika. Dažas piezīmes, pieņēmumi un atziņas
ARTIS ĒRGLIS. Iespiedgrafikas dižgars. Richards Zarriņš poligrāfista acīm
GUNTA JAUNMUKTĀNE. "..grāmata bija un ir vienmēr palikusi mana politika" – grāmatizdevējs Oskars Jēpe (1875–1951)
INDULIS ZVIRGZDIŅŠ. Autors cietumā, grāmata aizliegta: Jānis Kroders "Kā savilkās mākoņi pār Baltijas ciemiem"
AILE MÖLDRE (AILE MELDRE). Publishing Houses and Book Production in Estonia, 1918–1940 (Izdevniecības un grāmatu produkcija Igaunijā no 1918. līdz 1940. gadam)
VIESTURS ZANDERS. Latvijas Republikas (1918–1940) grāmatniecības izpētes bāze Latvijas Nacionālajā arhīvā
ANDREJS VEISBERGS. Tulkotās literatūras grāmatas 1918–1944 (tulkotāji, apjomi, avotvalodas, kvalitāte un tendences)

LITERATŪRZINĀTNE
LAURA KREIGERE-LIEPIŅA. Monstri un zīmes, to interpretācija Daniela Hermaņa poēmā De monstroso partu
ANNA STRODE. Tipogrāfs Gerhards Šrēders un latīņu okazionālā dzeja
PAULS DAIJA. Jelgavas kalendārs "Jauna un veca laika grāmata" tautas apgaismības ideju kontekstā (1762—1798)
SKAIDRĪTE KALVĀNE. Par dažiem nepazīstamiem katoļu manuskriptiem latgaliešu valodā
INĀRA KLEKERE. Lielā franču revolūcija: atstarojumi un apjēgumi vēlīnās apgaismības latviešu literatūrā
ASTRA ŠMITE. Olgas Resnevicas-Sinjorelli sarakste ar Raini un Aspaziju

BIBLIOTĒKU VĒSTURE UN KRĀJUMI
KRISTĪNE ZAĻUMA. Vidzemes muižu bibliotēku vēsturiskie portreti (18. gs.–20. gs. pirmā puse)
TĀLIS PUMPURIŅŠ. Ievērojamais grafisko portretu kolekcionārs Aleksandrs Hasings. Ieskats dzimtas vēsturē Cēsīs un Pēterburgā