Ināra Klekere

1 bilde

Ināra KLEKERE (1951) ir bibliotēku darbiniece, literatūras un grāmatniecības vēsturniece. Ilggadēja Latvijas Valsts, tagad - Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas darbiniece.
Ināras Klekeres pirmā publikācija "Grāmatas vecums - divi gadsimti" par Valsts bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā atklāto izstādi "Krievu grāmatas pirms 200 gadiem" ir atrodama laikrakstā "Rīgas Balss" (nr.171, 24.07.1973). Ināra Klekere ir pētījusi dzejas lasīšanu un izdošanu Latvijā 19. gadsimtā, publicējusi rakstus periodikā un krājumos par grāmatniecības jautājumiem; rakstu krājumu "Grāmata latviešu sabiedrībā. 1856-1870" (1987), "Daiļliteratūra latviešu grāmatniecībā" (1991) atbildīgā redaktore un līdzautore. Kopā ar Alekseju Apīni un Liliju Limani sarakstījusi grāmatu "Rakstītājs no Nautrēniem" par Andrīvu Jūrdžu (1989), kopā ar Alekseju Apīni un Oto Čakaru - apceri "Vecais Stenders latviešu dzejas laukā", kas publicēta G.F.Stendera izlasē "Dzeja" (2001). Ināra Klekere ir pētījusi arī vienotas latviešu literārās telpas veidošanos un latviešu dzejas publikācijas no 18.gadsimta beigām līdz 19. gadsimta vidum galvenokārt Kurzemē un Vidzemē, kā arī publicējusi vairākus izstāžu katalogus un bibliogrāfiskos rādītājus, kā arī recenzijas.

Dzimšanas laiks/vieta

08.07.1951
Kalupes pagasts
Dzimusi Kalupes pagastā, pēc dokumentiem - Daugavpilī.

Personiska informācija

Ināras KLEKERES meita Egle Klekere (1982) ir stratēģiskā konsultante un komunikācijas vadības aģentūras Deep White īpašniece.

Profesionālā darbība

Publikācijas

Monogrāfija
2011: Latviešu dzejas publikācijas un vienotas literārās telpas veidošanās, 1789-1855 : promocijas darbs Filoloģijas doktora grāda iegūšanai Komunikācijas zinātnē, Bibliotēku zinātnes apakšnozarē / zinātniskā darba vadītājs: Viesturs Zanders ; recenzenti: Māra Grudule, Janīna Kursīte, Jana Dreimane ; Latvijas Universitāte. Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. 164 lpp. Pieejams LU datubāzē.

Izstāžu katalogi un bibliogrāfiskie rādītāji
2016: Zinātnieks : veltījums grāmatniecības vēsturniekam, .. Aleksejam Apīnim (1926-2004) : izstāde, rokraksti, publikācijas, miscellanea. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka.
2014: Latvis. Dzīves, darba un domu liecības, 1714-1796 : Gotharda Frīdriha Stendera trīssimtgadei veltītās izstādes katalogs. Rīga, 75 lpp.: il., faks.
2013: Gedruckt zu Riga : LU Akadēmiskajā bibliotēkā un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā glabāto N. Mollīna iespieddarbu izstādes katalogs. Rīga.
2000: 16. gadsimta grāmatas Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā : [informatīvais materiāls izstādes skatītājiem. Rīga. [28] lp. : faks. ; 30 x 21 cm.


Zinātniski raksti par Baltijas kultūrvēstures jautājumiem
2020: Attēlu izcelsme un funkcijas Livonijas aprakstā Sebastiāna Minstera "Kosmogrāfijas" 16. gadsimta izdevumos.Grāmata. Zīme. Krāsa : rakstu krājums, 128.-137. lpp.
2020: Profesionālās valodas un terminoloģijas problemātika LPSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas Grāmatniecības vēstures komisijas darbībā (1966-1990). Latviešu terminoloģija simts gados. 179.-188. lpp.
2019: Lielā franču revolūcija: atstarojumi un apjēgumi vēlīnās apgaismības latviešu literatūrā. Zinātniskie raksti. LNB, 4. sēj.: Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam, 260.-271. lpp.
2019: Reģiona un valstiskuma refleksijas 16. un 17. gadsimta jaunlatīņu un vācu veltījumu dzejas sacerējumos mūsdienu Latvijas teritorijā. Valsts pirms valsts. Latvijas teritorija agrīni modernā laikmeta politiskajā dimensijā 16.-18. gadsimtā.148.-162. lpp.
2018: Literārā teksta un attēlu mijiedarbība 1746. gada G. Manceļa sprediķu un 1754. gada “Kurzemes jaunas un pilnīgas dziesmu grāmatas” izdevumos un G. F. Stendera līdzdarbība to ilustrēšanā. Gothards Frīdrihs Stenders (1714-1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā. Rakstu krājums, 319.-333. lpp.
2017: [kopā ar L. Limani] Latviešu grāmatniecības profesiju attīstības tendences līdz 1918. gadam: datubāzes “Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam” analīze. Zinātniskie raksti / Latvijas Nacionālā bibliotēka,3 (23)sēj. ,2017, 114.-129. lpp.
2015: Kristijono Donelaičio “Metu” fragmentu vertimas i latviu kalba XIX a. pirmos puses latviu literaturos kontekste. Knygotyro. 64. t., s. 273.-280.
2014: Ar ābecēm pateiktais un parādītais. No: Gotharda Frīdriha Stendera ābeču faksimilu pielikums. Rīga : Neputns, 79.-95. lpp.
2012: Jaunu vērtību meklējumi un priekšromantisma ietekmes latviešu dzejā (18. gadsimta beigas – 19.gadsimta vidus). No: LU Filozofijas un socioloģijas institūts. Valsts pētījumu programma „Nacionālā identitāte”. Modernitātes veidošanās Latvijā filosofiskajā un ideju vēstures skatījumā: personības un virzieni, 39.66. lpp.
2010: 19. gadsimta pirmās puses luterisma reliģiskā koncepta izmaiņu ietekmes latviešu lirikā. Literatūra un reliģija. 42. – 49. lpp.
2010: P.L.C. Kristiana Bornmana poēma "Jelgava" un poēmas komentāri. Senā Jelgava, 2010, 306. – 336. lpp.
2009: Dzejas publikācijas Latviešu literārās biedrības krājumā „Magazīnas”: 1828–1855. LNB Zinātniskie raksti, www.lnb.lv/lv/par-lnb/zinatiskie-raksti/LNB-ZR-2009-Inara-Klekere.pdf
2008: Literāras reminiscences Neredzīgā Indriķa sacerējumos. LU Zinātniskie raksti: Literatūrzinātne. Folkloristika. Māksla, 2008, 15.–20. lpp.
2007: Prieka fenomens 18.gadsimta pēdējās trešdaļas un 19. gadsimta sākuma latviešu dzejas publikācijās. Filosofija, 2007, 113.–21. lpp.
2006: Voi būšu kāds, voi ne? : [jaunatrasts Šekspīra Hamleta monologa atdzejojums] , Karogs, Nr. 9, 131.–138. lpp.
2003: M. Lutera Livonijai veltīto darbu izdevumi reformācijas grāmatniecības kontekstā un saglabājušies eksemplāri Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Retumi. 82.-92. lpp.
2000: Pamudinājums brāļiem (E. DinsbergaGoda rīme latviešu tautas kopējiem).[Tekstapublikācija, ievads un komentāri]. Grāmata. 31.-48.lpp.
2000: Branda protokols: ar dienas precizitāti iezīmēts punkts laika asī. Starptautiskā konference "Latviešu grāmata un bibliotēka: 1525-2000", Rīga, 8.-11. nov. 2000 : Materiālu krāj. 1. [sēj.], 37.-47. lpp.
1991: Ziņģu izdevumi 19. gadsimtā. Daiļliteratūra latviešu grāmatniecībā. 36.-49. lpp.
1987: [kopā ar S. Šiško] 1856.-1870. gada ieraksti latviešu grāmatās. Grāmata latviešu sabiedrībā: 1856-1870. 102.-115. lpp.


Recenzijas
2019: Daugavas paklājā ieskatoties [Eicēdijs Augustīns. Daugavas paklājs =Aulaeum Dunaidum ab Augustino Eucaedio]. Antiquitas viva, 5. sēj., 21.-23.lpp.
2017: Izcils papildinājums latviešu literatūrzinātnei [recenzija par M.Grudules monogrāfiju “Latviešu dzejas sākotne 16. un 17.gadsimtā kultūrvēsturiskos kontekstos”]. Letonica, 35, 104.-106. lpp.
2016: Trešais veikums [recenzija par Z.Frīdes veikto G.F.Stendera gramatikas tulkojumu]. Letonica, 32.
2012: Rakstu krājums Ernsta Glika piemiņai : [par grām. "Mach dich auf und werde licht - Celies nu, topi gaišs": Zu Leben und Werk von Ernst Glücks (1654-1705) : Akten der Tagung anlässlich seines 300. Todestages vom 10.-13. Mai 2005 in Halle (Saale) (Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2010)]. Jaunā Gaita, 58. gadagājums, Nr. 2 (2012, vasara), 67.-68. lpp.

Dzimtais vārds

Klekere-Krekele

Papildu vārdi

arī Kleķere

Izglītība

1969
Daugavpils 1. vidusskola
Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils
ieguvusi vidējo izglītību

1974
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
ieguvusi augstāko izglītību Filoloģijas fakultātes Bibliotēku zinību nodaļā

07.06.2011
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
LU Literatūras, folkloristikas un mākslas zinātņu nozares promocijas padomes sēdē iegūts filoloģijas doktora zinātniskais grāds par promocijas darbu "Latviešu dzejas publikācijas un vienotas literārās telpas veidošanās (1789-1855)", darba zinātniskais vadītājs Viesturs Zanders.

Darbavieta

1972–2020
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga
No 1972 strādājusi toreizējā Valsts bibliotēkā Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā (Rīgā, Jēkaba ielā 8), no 1989. līdz 1997. gadam un no 1999. gada bija nodaļas vadītāja.

1997–1999
Rakstniecības un mūzikas muzejs
Pils laukums 2, Rīga
Toreiz - Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja Literatūras nodaļas vadītāja.