Piemares ļaudis un likteņi. 3

Rakstu krājuma "Piemares ļaudis un likteņi" 3. laidienā publicēta daļa no pētījumiem, kas tika publiskoti Letonikas 7. kongresa Liepājas konferencē 2017. gada 31. oktobrī–2. novembrī.
Redakcijas kolēģija: Dr. philol. Ieva Ozola (atbildīgā redaktore un priekšvārda autore), Dr. philol. Guntars Dreijers, Dr. habil. human. Daļa Kiseļūnaite; Dr. hist. Ārija Kolosova, Dr. philol. Regina Kvašīte, Dr. philol. Edgars Lāms, Dr. philol. Liene Lauska; vāka mākslinieks Uldis Baltutis.


Saturs
IEVA OZOLA. Piemares un Olafa Gūtmaņa gada zīmē
ANDA KUDUMA. Zvejniecības un jūrniecības gēns latviešu literatūrā: divi Gūtmaņi
ANITA HELVIGA. Daiļliteratūras lappuses Kurzemes reģionālajā periodikā 20. gadsimta otrajā pusē: Liepājas pilsētas un rajona piemērs
EDGARS LĀMS. Alberta Caunes pilskalnu poēzija
LEONIJA VUSA-MUNDECIEMA. Raiņa Spīdolas tēla interpretācija mākslas filozofijas kontekstā
BRIGITA BUŠMANE. Valodnieciskas pārdomas, aizverot Olafa Gūtmaņa grāmatu "Jūrmalciems"
BENITA LAUMANE. Jūrmalciema māj vārdi Piemares kontekstā
MUNTIS AUNS.
Amati Kurzemes mājvārdos 18. gadsimta beigās
DIĀNA LAIVENIECE
Aizputes mācītāja Johana Georga Goldmaņa
ieguldījums latviešu bērnu rakstītmācībā
EVITA ĶUDA.
Meklējumi un atradumi dzimtas ciltskokā:
Pusēnu uzvārds un ar to saistītie likteņi
ĀRIJA KOLOSOVA. Trešās atmodas laika personības Liepājā
DAIGA STRAUPENIECE.
Kuršu kultūras biedrības vadītājs Miķelis Balčus:
personība un darbi
VĒSMA LĒVALDE. Opera Liepājā – personības un likteņi