Filoloģijas un mākslas zinātnes Latvijas Universitātē 1919–2009

Filoloģijas un mākslas zinātnes Latvijas Universitātē, 1919-2009: procesi un personības.

Sastādītāja un priekšvārda autore profesore Ausma Cimdiņa.
Redkolēģija: Mārcis Auziņš, Vsevolods Bagno, Ausma Cimdiņa (galvenā redaktore), Ann Katherine Isaacs, Andra Kalnača, Janīna Kursīte, Ojārs Lāms, Lidija Leikuma, Indriķis Muižnieks, Vita Paparinska, Silvija Radzobe, Ludmila Sproģe, Jānis Stonis.
Redaktore Laura Kalinka. Informatīvo pielikumu sagatavoja: Aivars Čigurs, Maira Dandzberga, Aija Fedorova, Inta Neiharte, Alda Ramāne.
Priekšvārda autori: Mārcis Auziņš, Vaira Vīķe-Freiberga, Andrejs Veisbergs.
Vāka dizains: Alda Ramāne.

Anotācija
Grāmata veidota kā atskats Latvijas Universitātes Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes vēsturē ne tik daudz caur vēsturisko norišu un strukturālu pārmaiņu, bet vairāk caur nozaru metodoloģiju un personību prizmu.

Saturs
PRIEKŠVĀRDI
Ausma Cimdiņa. SCIENTIAE ET PATRIAE. LU deviņdesmitgade Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātē
Vaira Vīķe-Freiberga. Demokrātijas un zināšanu sabiedrība
Andrejs Veisbergs. Latviešu valoda: pastāvēs, kas pārvērtīsies

KLASISKĀ FILOLOĢIJA
Vita Paparinska, Gita Bērziņa. Klasiskās filoloģijas vieta un loma Latvijas Universitātē
Ilze Rūmniece. Hellēnistika: no klasiskās senatnes līdz mūsdienu Grieķijai
Ieva Kalniņa. Kārlis Straubergs - klasiskās filoloģijas pamatlicējs Latvijas Universitātē

LATVISTIKA UN BALTISTIKA
LITERATŪRZINĀTNE
Ausma Cimdiņa. Latviešu rakstniecība un kultūras studijas: ieskats Valsts pētījumu programmā Letonika
Ojārs Lāms. Latviešu akadēmiskās literatūrzinātnes tapšanas un uzplaukuma posms (1919-1948)
Māra Grudule. Docenta Oto Čakara manta, ko rūsa un kodes nemaitā
Aija Fedorova. Andreja Upīša darbs Latvijas Valsts universitātē (1941-1951)

VALODNIECĪBA
Dace Markus. Latviešu valodas fonoloģijas sākotne
Juris Grigorjevs. Jauno pētnieku devums latviešu fonētikai: valodas skaņu spektrālie pētījumi
Andra Kalnača. Morfēmu tipoloģija Emīlijas Soidas pētījumos
Baiba Ivulāne. Darbības vārda gramatizēšanās pētījumu attīstība (no Kārļa Mīlenbaha līdz mūsdienām)
Inta Urbanoviča. Valodas kultūra kā studiju priekšmets Latvijas Universitātē
Dzintra Paegle. LU valodnieku darbs skolas latviešu valodas mācībgrāmatu vērtēšanas komisijās (1923-1940)
Lidija Leikuma. Latvijas Universitātes un Sanktpēterburgas Valsts universitātes baltistu etnolingvistiskās ekspedīcijas Krasnojarskas apgabalā (2004-2009)
Laimute Balode, Edmunds Trumpa. Lituānistika: studijas, pētniecība, kultūru kontakti

FOLKLORISTIKA
Janīna Kursīte. Folkloras ekspedīcijas studijās un pētniecībā (1999-2009)

MĀKSLAS ZINĀTNES
Silvija Radzobe. Monogrāfija "20. gadsimta teātra režija pasaulē un Latvijā": organizatoriskā un metodoloģiskā pieredze
Līga Ulberte. Teātra zinātnes virziena aizsākums Latvijas Universitātē. Sociokulturoloģiska skice

SLĀVISTIKA UN RUSISTIKA
SĀKOTNE BALTIJĀ
Татьяна Шор. Заметки о деятельности Екабса Лаутенбахса в Тартуском университете (1875-1918)
Розанна Курпниеце, Наталья Шром. Слависты в Латвийском университете (1920-1940): "Специалиста по славянской истории литературы найти настолько сложно..."
Людмила Спроге, Екатерина Колесова. Профессор-славист К. И. Арабажин: к характеристике рижского периода деятельности

KRIEVU LITERATŪRAS TEORIJA, TEKSTOLOĢIJA
Анна Станкевич. От изучения сюжетосложения до анализа художественного мира: исследования по теории литературы в Даугавпилсском университете
Вера Терехина. О подготовке научных собраний сочинений русских писателей в Институте мировой литературы Российской АН

KRIEVU LITERATŪRAS UN VALODAS APRITE EIROPĀ
Леонид Московкин. Русский язык как иностранный в XVIII веке: учебники русского языка для немцев и их авторы
Галина Пономарева. Кафедра русского языка и литературы Таллинского учительского института на сталинском ветру (1947-1952)
Мария Санчес Пуиг. Русистика и славистика в Испании (в диахронии и синхронии)
Хосе Рамон Магдалена Ном де Деу. Зарождение и эволюция русистики и славистики в Каталонии
Всеволод Багно. Проект монографии М. П. Алексеева "Русский язык в мировом культурном обиходе"