Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā

Pilns nosaukums: Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā. Gotthard Friedrich Stender (1714–1796) und die Aufklärung im Baltikum im europäischen Kontext. Gotthard Friedrich Stender (1714–1796) and the Enlightenment in the Baltics in European contexts.
“Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā
Eiropas kontekstā” ir starpdisciplinārs rakstu krājums (sastādītāja un
zinātniskā redaktore Dr. philol. Māra Grudule), kurā apkopoti 2014. gadā
Stendera 300. dzimšanas dienai veltītās konferences ziņojumi. Latvijas un
ārzemju zinātnieku publikācijas sniedz ieskatu turpat vai visās Stendera
darbības sfērās, kā arī pievērš uzmanību Baltijas kultūras kontekstiem,
apgaismības ideju pārvietošanās ceļiem un to recepcijai 19. gadsimtā.


Šis krājums paredzēts plašam lasītāju lokam Latvijā un
pasaulē, tādēļ visi raksti publicēti tajās valodās, kurās to autori uzstājās
konferencē, tomēr visām publikācijām pievienots arī izvērsts kopsavilkums citā
– latviešu vai vācu – valodā, bet visi teksti latviešu valodā atveidoti
atbilstoši mūsdienu latviešu valodas ortogrāfijas prasībām. Krājums būs
noderīgs ikvienam, kam sagādā prieku Baltijas kultūrvēstures studijas un jauni
pavērsieni Rietumeiropas un Baltijas vācu apgaismotāju attiecību ceļos.


“Rakstu krājums “Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un apgaismība
Baltijā Eiropas kontekstā” ir patiesi kvalitatīvs un mūsdienīgs pētījums, kas
ievērojami modernizē apgaismības un Stendera interpretāciju. Tas bagātinās ne
tikai vēsturiskās pagātnes iepazīšanu, bet veicinās arī mūsdienu zinātnes un
kultūras procesu Latvijā vispār.” (Dr. phil. Skaidrīte Lasmane, Latvijas
Universitātes vadošā pētniece)
Literārās redaktores: Dr. philol. Ieva E. Kalniņa (latviešu valodā), Dr. Inga Probst (vācu valodā), Dr. philol. Elita Saliņa (angļu valodā). Tulkotājas: Beata Paškevica (latviešu valodā), Mg. Sabine Jordan (vācu valodā), Dr. philol. Elita Saliņa (angļu valodā) un Mg. Margarita Spirida (angļu valodā). Monogrāfija ir latviešu, vācu un angļu valodā.

Izdevējs

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

978-9984-893-32-7

Sastādītājs

Mākslinieks

Izdošanas gads/vieta

2018, Mūkusalas iela 3, Rīga