Skaidrīte Lasmane

17 bildes

Skaidrīte Lasmane (dzimusi Rimša; 1939) – filozofijas doktore (1993), Latvijas Universitātes emeritētā profesore (2017), Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta vadošā pētniece. Pētījumi filozofijā, filozofiskajā kultūrā, literatūrfilozofijā un ētikā. Filozofijas zinātņu kandidātes grāds (1970) par promocijas darbu "Raiņa uzskati par personības attīstības dialektiku". Docējusi studiju kursus ētikā, komunikācijas ētikā, kultūras teorijā un filozofijā, lasījusi lekcijas par akadēmisko ētiku, pētījumu metodoloģiju un citiem jautājumiem Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē un Sociālo zinātņu fakultātē. Skaidrīte Lasmane ir autore daudziem nozīmīgiem pētījumiem ētikā un filozofijā, vairāku kolektīvo monogrāfiju un rakstu krājumu zinātniskā redaktore. Monogrāfiju "Rietumeiropas ētika no Sokrata līdz postmodernismam (1998), "20. gadsimta ētikas pavērsieni" (2004), "Komunikācijas ētika" (2013) autore, grāmatas "Ētika" (1993) līdzautore. Literatūrzinātnē nozīmīgi ir Skaidrītes Lasmanes raksti ar literatūrfilozofisku ievirzi par Raini, Imantu Ziedoni, Zentu Mauriņu u.c. Nodaļas "Hermeneitika" autore krājumā "'Mūsdienu literatūras teorijas" (2013, sastādītāji Ieva Kalniņa, Kārlis Vērdiņš).

Dzimšanas laiks/vieta

22.02.1939
Dricānu pagasts
Dzimusi Dricēnu pagasta Mežniekos.

Personiska informācija

Dzimusi zemnieku ģimenē.
Bija precējusies ar televīzijas žurnālistu Hermani Lasmani (miris 1995). Ir divi bērni — dēls Arnis un meita Laura.

Profesionālā darbība

1968: pirmā publikācija – apcere "Raiņa ētiskie uzskati" LPSR ZA žurnālā "Vēstis" 1968 (11. nr.).

Pētnieciskās intereses saistītas ar ētiku, filozofijas vēsturi, komunikāciju un citiem izpētes laukiem.

LITERATŪRFILOZOFISKIE RAKSTI UN APCERES

Nozīmīgākie literatūrfilozofiskie un teorētiskie raksti krājumos2016: Garīga proletarizācija Annas Dagdas izjūtās. Krājumā Ceļojuma pieteikumi Annas Dagdas pasaulē. Sastādītāja Anda Kubuliņa. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 125.–135. lpp.
2015: Procesuālās filozofijas ētiskā rezonanse. Krājumā Rainim 150. Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks. Redaktore Ieva E. Kalniņa. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 203.–212. lpp.
2013: Hermeneitika. Kolektīvajā monogrāfijā Mūsdienu literatūras teorijas. Sastādītāji Ieva Kalniņa un Kārlis Vērdiņš. Rīga: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 209.–236. lpp.
2007: Zentas Mauriņas literatūrfilozofija. Krājumā Zenta Mauriņa Eiropas tautu kultūru dialogā. Sastādītājas Ausma Cimdiņa, Laura Kalinka. Rīga: Drukātava, 47.–58. lpp.
2007: Attīstības paradoksi un ētika. Krājumā Es skrēju pār dzīvi un kļuvu par dzeju...: Aspazija un Rainis šodienas skatījumā. Sastādītājas Astrīda Cīrule, Gundega Grīnuma. Rīga: Pils apgāds.
2004: Rainis par politikas ētiku. Krājumā Aspazija un Rainis šodienas skatījumā. Sastādītāja Gundega Grīnuma. Rīga: Zinātne.
1999: Pārvērtību dilemmas. Krājumā Rainis un Gēte. "Fausta" tulkojuma simtgade. Sastādītāja Gundega Grīnuma. Rīga: Nordik.
1995: Citādības fenomenoloģija. Imanta Ziedoņa Rakstu 3. sējums. Rīga: Nordik.

PĒTĪJUMI UN MĀCĪBU GRĀMATAS FILOZOFIJĀ

Sarakstījusi mācību grāmatu studentiem "Ētiskā doma Latvijā (līdz 1917. gadam)" (1973), "Ētika" (1992, 1995, kopā ar Augustu Miltu un Andri Rubeni), "Rietumeiropas ētika" (1998).

2008: sastādījusi filozofam Augustam Miltam veltītu krājumu "Augusts Milts: patība un ētika" (kopā ar Maiju Kūli, Romānu Alhimionoku)

PAGODINĀJUMI

2017. gada 27. martā Latvijas Universitātes Senāts Skaidrītei Lasmanei piešķīra Latvijas Universitātes emeritētās profesores goda nosaukumu.

Ginta Grūbes sarunu ar Skaidrīti Lasmani klausīties: Filozofijas profesore Skaidrīte Lasmane: Šis laiks ir diezgan nežēlīgs / Raksts (lsm.lv)

Nodarbes

Dzimtais vārds

Skaidrīte Rimša

Izglītība

1957
Dricānu vidusskola
Dricānu vidusskola
1957. gadā beigusi Dricēnu vidusskolu.

1962
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Raiņa bulvāris 19, Rīga
1962. gadā beigusi LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu.

1965–1968
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Raiņa bulvāris 19, Rīga
LVU Filozofijas katedras aspirante

Darbavieta

1962–1963
Gulbenes astoņgadīgā skola
Gulbene
Strādājusi Gulbenes astoņgadīgajā skolā.

1963–1965
LĻKJS Gulbenes rajona komiteja
Gulbene
Strādājusi komjaunatnes Gulbenes rajona komitejā.

1968
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Kopš 1968. gada bijusi Vēstures un filozofijas fakultātes docente, lasījusi lekcijas literatūrfilozofijā un ētikā, etnoētikā, politikā.

2002
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Kopš 2002. gada Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes profesore.

Apbalvojumi

LU Ģerboņa zelta zīme
LU SZF vadošā pētniece Skaidrīte Lasmane saņēma apbalvojumu par mērķtiecīgu darbu Latvijas ētiskās domas un Latvijas Universitātes saimes morālās pilnveides jomā izaugsmes veicināšanā un misijas izpildē, par nozīmīgu ieguldījumu studiju un pētniecības dar
2014

Triju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece ar Ordeņa domes 2017. gada 20. oktobra lēmumu. Ordenis pasniegts 2017. gada 18. novembrī Rīgas pilī.
IV šķira
2017