Sandra Meškova

2 bildes

Sandra Meškova (1966) – literatūrzinātniece. Beigusi Latvijas Valsts universitātes Svešvalodu fakultātes Angļu valodas un literatūras nodaļu (1990). Dr. philol. (2003). Daugavpils Universitātes asociētā profesore.
Zinātnisko interešu lokā – latviešu literatūras studijas, salīdzināmā literatūrzinātne, literāra teksta subjektivitāte un autobiogrāfiskā rakstības specifika. Divu monogrāfiju – “Subjekts un teksts” (2009), “Anita Liepa: dzīves raksti” (2017) – autore.

Dzimšanas laiks/vieta

09.03.1966

Profesionālā darbība

2003: aizstāvēts promocijas darbs "Sievišķā reprezentācijas latviešu un ziemeļamerikāņu literatūrā" un iegūts filoloģijas doktora grāds.
2014: saņēmusi Daugavpils Universitātes Gada balvu zinātnē humanitāro, sociālo un izglītības zinātņu grupā par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas un Baltijas literatūrzinātnes un kultūras teorētisko atziņu un rakstniecības fenomenu studijās.
2017: Daugavpils Universitātes "Gada balva zinātnē 2017" humanitāro, sociālo un izglītības zinātņu grupā par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas literatūrzinātnē, latviešu literatūras un kultūras vērtību izpētē, inovatīvu pienesumu pasaules jaunāko literatūrteorētisko atziņu popularizēšanā.
Piedalījusies ar referātiem 96 starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos.Izstrādājusi lekciju kursus “Pieejas literatūras pētniecībā”, “Literārā darba analīze”, “Mūsdienu britu un ASV literatūra: tekstu analīze”, “Hermeneitika”, “Mūsdienu amerikāņu literatūra”.

Zinātniskās monogrāfijas
2009: Subjekts un teksts
2017: Anita Liepa: dzīves raksti

Tulkojums no angļu valodas
2014: Čakravorti-Spivaka, Gajatri. Vai pakļautie spēj runāt?. Rīga: Mansards.

Zinātniskā darbība (dati, sākot no 2011. gada)
Latvijas Zinātnes padomes eksperte zinātnes nozarē “Literatūrzinātne”, apakšnozarē “Cittautu literatūras vēsture” (2006–2009, 2009–2012, 2012–2015), nozarē “Literatūras teorija” (2015–2016, 2016–2017, 2017–2020).

2011–2015: EK 7. Ietvara pētnieciskā projekta MYPLACE (Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement) Nr. 266831 dalībniece.
2012–2015: Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007.–2013. pārrobežu sadarbības programmas Latvija – Lietuva – Baltkrievija projekta “Mutvārdu vēstures centru popularizēšana LV-BY pārrobežu teritorijā” Nr. LLB-2-143 dalībniece.
2015–2017: Projekta Nr.8.2.4.0/15/I/001 “Atbalsts EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education / Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrs”) aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” dalībniece.
2010–2013: Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība” projekta Nr. 6.1. “Reģionālā identitāte Eiropas kontekstā” dalībniece.
2014–2018: Valsts pētījumu programmas “Letonika” 4.2. projekta “Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse” dalībniece.
2018. gada februāris – oktobris: Daugavpils Universitātes pētniecības projekta Nr. 14-95/7 “Ziemeļamerikāņu literatūras novitāšu izpēte un integrēšana mācību procesā un zinātnes komunikācijā” vadītāja.
2019. gada februāris – oktobris: Daugavpils Universitātes pētniecības projekta Nr. 14-95/5 “Mūsdienu ziemeļamerikāņu literatūras kultūrvēsturiskā konteksta un žanriski poētisko paradigmu izpēte un iekļaušana mācību procesā integrētai literatūras apguvei” vadītāja.
2019. gada 2. maijs – 2023. gada 31. jūlijs: ESF projekts Nr.8.2.1.0/18/A/019 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Daugavpils Universitātē”, eksperte.
2020. gada februāris – novembris: Daugavpils Universitātes pētniecības projekta Nr. 14-95/10 “Kanādiešu un latviešu literārās paradigmas un krustpunkti” vadītāja.

Darbavieta

Daugavpils Universitāte

1990–1996
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Daugavpils
Latviešu literatūras un kultūras katedra, asistente

1996–2003
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Daugavpils
Latviešu literatūras un kultūras katedra, lektore

2003–2004
Daugavpils Universitāte
Daugavpils
Humanitārās fakultātes prodekāne

2003–2011
Daugavpils Universitāte
Daugavpils
Latviešu literatūras un kultūras katedra, docente

2011
Daugavpils Universitāte
Daugavpils
Angļu filoloģijas un translatoloģijas katedra, asociētā profesore

2015–2016
Daugavpils Universitāte
Daugavpils
Angļu filoloģijas un translatoloģijas katedras vadītāja pienākumu izpildītāja

2019
Daugavpils Universitāte
Daugavpils
Latviešu literatūras un kultūras katedras vadītāja

Izglītība

1984–1990
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Svešvalodu fakultātes Angļu valodas un literatūras nodaļa

1993–1996
Latvijas Universitāte
Rīga
Maģistra studijas angļu filoloģijā

1997–2003
Latvijas Universitāte
Rīga
Doktora studijas filoloģijas nozarē, literatūras teorijas apakšnozarē