Rasma Darvina

10.01.1928 – 24.05.2015

Rasma Darvina (1928–2015) – literatūrzinātniece un pedagoģe, filoloģijas zinātņu kandidāte (1969), filoloģijas doktore (1992). Dzimusi Rēzeknē grāmatveža ģimenē. Beigusi J. Raiņa Rīgas 8. vakara vidusskolu, Latvijas Valsts Universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes Vācu valodas un literatūras nodaļu, Svešvalodu fakultātes aspirantūru. Strādājusi par skolotāju Siguldas internātskolā, vēlāk bijusi Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultātes Ārzemju literatūras katedras ārzemju literatūras un Vācijas kultūras vēstures docētāja. Pirmā publikācija 1967. gadā – recenzija par Volfganga Kepena romānu "Nāve Romā". Grāmatā "Hermaņa Heses pasaulē" (1987), izmantojot autora pašatzinumus un kritikas vērtējumus, devusi izvērstu pārskatu par vācu literatūras klasiķa uzskatu un daiļrades attīstību, skaidrojusi viņa prozas intelektuāli ietonēto tēlainību un izteikti nosacīto poētiku. Rakstījusi par 20. gadsimta vācu literatūras problēmām. Periodikā publicējusi rakstus par ārzemju literatūras tulkojumiem un latviešu prozu, 90. gados – par politiskās dzīves jautājumiem. Mūžībā devusies 2015. gadā.

Dzimšanas laiks/vieta

10.01.1928
Rēzekne

Miršanas laiks/vieta

24.05.2015

Personiska informācija

Tēvs – grāmatvedis.

Profesionālā darbība

1967: pirmā publikācija –
recenzija par Volfganga Kepena romānu "Nāve Romā" –"Kapitulācija
vai brīdinājums?"
laikrakstā
"Literatūra un Māksla" Nr. 32.

Rakstījusi par 20. gadsimta vācu literatūras
problēmām.

Periodikā publicējusi rakstus par ārzemju literatūras
tulkojumiem un latviešu prozu, 90. gados – par politiskās dzīves jautājumiem.


Publikācijas (izlase)

1974: "Pasaules atslēgu meklējot" (Literatūra un Māksla Nr. 34).

1985: "Lasītājs un literatūra mūsdienu Rietumvācijā" (Literatūra un
Māksla Nr. 20).

1989: "Vai iekļausimies pasaules kontekstā?" (Cīņa Nr. 230).

1992: "Runā, kungs, tavs kalps klausīs!" (Pavalstnieks Nr. 5).

1994: "Kā uzvesties laupītāja alā" (Neatkarīgā Cīņa Nr. 74).

1994: "Mēs, jūs un vidū – Latvija" (Neatkarīgā Cīņa Nr. 94).


Grāmatas literatūrzinātnē

1969: "Jauna tipa attīstības romāns vācu literatūrā" (disertācija
filoloģijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai).

1971: "Einführung in die Literaturwissenschaft" ("Ievads
literatūrzinātnē").

1974: "Realismus un Barock in der Deutschen Literatur des 17.
Jahrhunderts" ("Reālisms un baroks 17. gadsimta vācu
literatūrā").

1976: "Deutsche Literatur in Grundzügen von den Anfängen bis zur
Gegenwart" ("Vācu pamatliteratūra no pirmsākumiem līdz mūsdienām",
kopā ar K. Karpovu un R. Manusovu).

1980: "Die Entwicklung des Menschenbildes im deutschen Roman"
("Cilvēka tēla attīstība vācu romānā").

1986: "Der deutsche Roman der 70-80-er Jahre im ideologischen Kampf"
("70. un 80. gadu vācu romāns ideoloģiskā cīņā").

1986: "Kopsakari" (raksti par ārzemju literatūru; redaktore).

1987: "Hermaņa Heses pasaulē" (šajā darbā, izmantojot autora
pašatzinumus un kritikas vērtējumus, devusi izvērstu pārskatu par vācu
literatūras klasiķa uzskatu un daiļrades attīstību, skaidrojusi viņa prozas
intelektuāli ietonēto tēlainību un izteikti nosacīto poētiku).

Citātu galerijaPar grāmatu "Hermaņa Heses pasaulē"

"Rasmas Darvinas darbs cērt plaisu latviešu lasītāju mazinformētības mūrī – nākošā Heses grāmata droši vien tiks cītīgāk lasīta. Apcerējumā – sevišķi tā pirmajā trešdaļā – organiski savijas rakstnieka dzīve, daiļrade, pasaules skatījums. Literatūrzinātniece raksta labā, saprotamā valodā. Izvairoties no nevajadzīgu svešvārdu lietošanas ("eidētiska ilustrācija" un "multiplais portrets" ir reti izņēmumi), pētījums liek domāt, meklēt kopsakarības, papildināt, neapšaubot pateikto."

Ivbulis, Viktors. Pirmā un pagaidām vienīgā. Padomju Jaunatne, 17.02.1988.Par Rasmas Darvinas disertāciju

"Asa loģika, problēmu konsekvents risinājums, bagātīga izteiksme raksturīga R. Darvinas apcerējumiem un viņas disertācijai “Jauna tipa attīstības romāns vācu literatūrā."

Smulovičs, M. Tatjana Babčina un Rasma Darvina. Padomju students, 19.06.1969.Rasma Darvina trimdas latviešiem

"Dārgie tautieši, kas mītat aiz jūrām, okeāniem un droši apsargātām robežām! Es neskaužu, ka jūs savās mītņu zemēs tā diženi raženi dzīvojat, neaicinu jūs dalīties mūsu trūkumā un izmisumā. Tas neko nedotu ne jums, ne mums. Jūs savu labklājību esat godīgā darbā nopelnījuši, un nav jūsu vaina, ka mums visu šo laiku ir bijis atņemts gan gods, gan darba svētība un tagad atņem arī pēdējo – cerību. Turpiniet būt – kā nu katrs varat un protat. Centieties saglabāt no Dzimtenes atvestos suvenīrus – svečturus un glītās māla bļodiņas –, varbūt kādreiz tie būs retumi, vērtībā pielīdzināmi etnisku vāzēm. Sargiet latvju grāmatas un rakstiet jaunas – tās, kopā ar kompaktdiskos ietvertām skaņām, saglabās kādas izmirušas nācijas valodu. Bērnus mocīt pa latviešu svētdienas skolām tagad, pēc galīgās nacionālo ideālu izpārdošanas, gan vairs nav nozīmes."

Darvina, Rasma. Mēs, jūs un vidū – Latvija. Neatkarīgā Cīņa, 25.04.1994.

Dzimtais vārds

Balode

Izglītība

1947
Rīgas Raiņa 8. vakara vidusskola
Rīga

1962
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Filoloģijas fakultātes Vācu valodas un literatūras nodaļa

1966
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Filoloģijas fakultātes aspirantūra. Zinātņu kandidāta disertāciju aizstāvējusi 1969. gada jūnijā, disertācijas tēma "Jauna tipa attīstības romāns vācu literatūrā".

1992
Latvijas Universitāte
Rīga
Doktora grāds filoloģijā

Darbavieta

1962–1964
Siguldas internātskola
Sigulda
Skolotāja

1966–1995
Latvijas Universitāte
Svešvalodu fakultātes Ārzemju literatūras katedras ārzemju literatūras un Vācijas kultūras vēstures docētāja