Jānis Andrups

4 bildes

17.05.1914 – 18.01.1994

Jānis Andrups (1914–1994) – literatūrkritiķis un zinātnieks, redaktors un sabiedrisks darbinieks. Dzimis Bolderājā. Beidzis skolotāju institūtu (1944), studējis baltu filoloģiju Latvijas Universitātē, salīdzināmo valodniecību Gēteborgas Universitātē, Zviedrijā (1945–1947). Presē darbojas jau no 1934. gada. Strādājis kā skolotājs un tautskolu inspektors. Kopš 1947. gada dzīvoja Londonā. Laikraksta "Londonas Avīze"redaktors (1947–1962, 1975–1986) un mēnešraksta "Ceļa Zīmes" redaktors. Neilgu laiku vadīja savu tipogrāfiju Venta Press Londonā. Bija trimdas PEN kluba loceklis un LaRAs biedrs.

Dzimšanas laiks/vieta

17.05.1914
Bolderāja

Miršanas laiks/vieta

18.01.1994
Londona

Personiska informācija

Dzimis strādnieka Gotharda Andriņa ģimenē.

1947: vasarā salaulājies ar dziedātāju Elmu Krūmiņu (1922–1961).
Otra laulība ar tēlnieci Rēziju Andrupi.

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

1932: pirmā publikācija – dzejolis "Es mācos" laikrakstā "Jūrmalas Vārds" oktobrī.
Literārās publikācijas periodiskajos izdevumos "Daugavas Vēstnesis", "Sējējs" un citur.

Kopš 1941. gada bija Rēzeknes apriņķa tautskolu inspektors.


LITERATŪRKRITISKĀ DARBĪBA

Intensīvi darbojies Rīgas laikrakstos un žurnālos, rakstījis stāstus, recenzijas, apcerējumus par literatūru un audzināšanas jautājumiem ("Daugava", "Jaunā Audze", "Sējējs").

REDAKTORA DARBĪBA

Pirmās iemaņas žurnālistikā guva no jaunatnes rakstnieka un skolotāja Friča Jansona, kas viņu pieņēma par tehnisko redaktoru jaunatnes žurnālā "Dzimtene un Pasaule".

1933
: jaunatnes žurnāla "Dzimtene un Pasaule" tehniskais redaktors.
Žurnālu "Sējējs" un "Daugava" līdzstrādnieks.
Kopš 1943: literārā mēnešraksts "Latvju Mēnešraksts" redakcijas loceklis.
19471962, 19751986: laikraksta Londonas Avīzes redaktors
Kopš 1986: laikraksta Brīvā Latvija redkolēģijas loceklis.
19531987: žurnāla Ceļa Zīmes redaktors.


TULKOTĀJS

No angļu valodas

1953: Ernests Hemingvejs "Vecais vīrs un jūra".
1955: Čarlzs Morgans "Notikums upes līnijā".

Citātu galerija

"Kaut trimdā esam izklīduši piecos kontinentos, tomēr visi satiekamies vienā pasaulē, ko varam saukt par garīgo Latviju... To veido visas vērtības, kuras kopā saucam par kultūru: mūsu valoda, rakstniecība un citas mūsu mākslas, mūsu tradīcijas un šīs gara spējas vērtības pārdzīvot, uzturēt mūsos dzīvas un radīt no jauna." / Jānis Andrups "Garīgā Latvija".


PAR JĀNI ANDRUPU KĀ LITERATŪRAS KRITIĶI

"Jānim Andrupam piemīt spēja asi uztvert rakstnieku personību un parādīt individuālās iezīmes viņu darbos. Pēc Jāņa Rudzīša aiziešanas aizsaulē viņš patlaban ir mūsu lielākā autoritāte kritikā. Par latviešu daiļliteratūras satura kodolu Andrups uzskata ārējās un iekšējas brīvības saucienu, kas parādās tiklab tautasdziesmās, kā mūsu rakstos no tautas atmodas līdz šim laikam. Bet stila attīstību viņš saredz ap 30 gadu ilgos paaudžu nomaiņas posmos. Viņš atzīst, ka ir tikai viena latviešu kultūra, kuras esamību izšķir tās kvalitatīvās vērtības, bet politikas iejaukšanas šīs vērtības apslāpē un iznīcina."

Salnājs, Kārlis. Daudzu druvu kopējs. Brīvā Latvija, 1989, 1. maijs.

"Var teikt – kur ir Andrups, tur cildeni plīvo Latvijas karogs par spīti ienaidniekiem un mazticīgajiem. Providence Andrupam piešķīrusi daudzus talantus, un viņš tos kā auglīgu seklu izsējis plašos tīrumos. Šī sēšana ir devusi bagātīgu ražu. Andrups ar savu nākotnes vīziju bijis dedzīgs skolotājs, kodolīgs redaktors gan Latvijā, gan trimdā Temzas krastā, kur viņš uzmanīgi vēro polītiskās debesis, kas piesātinātas ar elektrības dzirkstīm. [..] Andrups ir arī briljants esejists un kritiķis."

Vaivars, Jūlijs. Redaktora Jāņa Andrupa 70 mūža gadi. Latvija Amerikā, 1984, 19. maijs.

Dzimtais vārds

Jānis Alfrēds Andriņš

Pseidonīms

Jēkabs Akmens, Jānis Akots, Telemaks

Dalība organizācijās

Latviešu Rakstnieku apvienība

Latvijas PEN klubs
Stokholma

Londona
Latvju biedrības Lielbritānijā priekšsēdis.

1938
Akadēmiskā organizācija "Ramave"

Izglītība

1935
Rīgas Skolotāju institūts
Liepājas iela, Rīga

1938–1943
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Nepabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: baltu filoloģija.

1945–1947
Gēteborgas Universitāte
Gēteborga
Studēja salīdzinošo valodniecību.

Darbavieta

1941–1943
Laikraksts "Rēzeknes Ziņas" (1941–1944)
Rēzekne
Strādāja redakcijā.

1941–1943
Tautskolu inspektors Rēzeknes apriņķī.

1943–1944
Latvju Mēnešraksts
Rīga
Līdzstrādnieks.

1944–1945
Laikraksts "Latvju Vārds"
Stokholma
Redaktors.

1953–1987
Mēnešraksts "Ceļa Zīmes" (1948–1987)
Londona
Redaktors.

Ceļojums

1970
Kanāda
Viesojās pie Kanādas latviešiem.

1970
Amerikas Savienotās Valstis
Viesojās pie ASV latviešiem, uzstājās ar priekšlasījumiem.

1970
Austrālija
Viesojās pie Austrālijas latviešiem, uzstājās ar priekšlasījumiem.

1973
Kanāda
Viesojās pie Kanādas latviešiem.

1978
Tobago

Apglabāts

17.09.1994
Rīgas Pirmie Meža kapi
Pelni apbedīti Pirmajos Meža kapos.

Apbalvojumi

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par darbu žurnālistikā.
1976