Ausma Cimdiņa

lv
Report to editor

Works: Author (52); Compiler (18); Editor (8); Author of the comment (16); Person of reception (7)

Photos: Person in photo(2)

NameAusma Cimdiņa
Name at birthIlze Ausma Nedeļa
SummaryAusma Cimdiņa (1950) – literatūrzinātniece, literatūrkritiķe. Kopš 1975. gada strādā Latvijas Universitātē, no 1985. gada docē vairākus kursus Humanitāro zinātņu fakultātē, profesore kopš 2003. gada. No 1998. gada pētījumu centra "Feministica Lettica" vadītāja. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle (2017). Grāmatas par literārā procesa un recepcijas problēmām "Teksts un klātbūtne" (2000), "Dzīve tekstā" (2006) autore. Publicējusi apceres par jaunāko prozu un prozas teoriju, kā arī rakstnieku portretus (Z. Mauriņa, J. Purapuķe, J. Miesnieks u.c.). Z. Mauriņas Rakstu 1.-2. sējumam (1996-97) rakstījusi pēcvārdu, piezīmes un sastādījusi bibliogrāfiju, sastāda Aspazijas Kopotus rakstus (1.–2.sēj.). Sastādījusi rakstu krājumus "Feminisms un literatūra" (1997), "Feminism and Latvian Literature" (1998), "Eiropa, Latvija – kultūru dialogs. Zentai Mauriņai - 100" (1998), almanahu "Feministica Lettica" (1998, 2001-2003). Sarakstījusi biogrāfisku apceri par Latvijas prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu "Brīvības vārdā" (2001). Kopumā vairāk nekā 250 zinātniski, populārzinātniski un literatūrkritiski raksti latviešu, angļu, vācu, krievu, zviedru, lietuviešu un igauņu valodā.
Personal informationVīrs – prof. Pēteris Cimdiņš, meitas Ginta un Agnese, dēls Rūdolfs.
Work
1987: pirmā publikācija – raksts par I. Indrānes daiļradi "Romantisma realitāte" laikr. "Padomju Jaunatne" 23.IV.

Latvijas Universitātē docētie studiju kursi:
Latviešu literatūras vēsture (1940-2000); Literatūras kritika: teorija un prakse; Dzimumdiference literatūrā: feminisma diskurss; Aktuālas problēmas latviešu literatūrzinātnē; Seminārs jaunākajā latviešu literatūrā; Eseja latviešu literatūrā; Imants Ziedonis; Baltijas tautu literatūra; PSPS tautu literatūra

Sarakstītie mācību līdzekļi:
"PSRS tautu literatūra. Ievadjautājums" (1990), "Esejas sākotne latviešu literatūrā" (1997), "Introduction to modern Latvian literature" ("Ievads jaunākajā latviešu literatūrā", 2001).

Darbība koleģiālās un profesionālās institūcijās
2012 Žurnāla Humanities and Social Sciences:Latvia redakcijas kolēģijas locekle
2009 UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālā reģistra nomināciju eksperte;
2006 Daugavpils Universitātes Promocijas padomes Literatūrzinātnē locekle;
2006 Eiropas Komisijas Helsinku darba grupas “Women and Science” eksperte;
2006: Eiropas Komisijas Directory L, Scientific Culture and Gender Questions: Histories and Identities: National and European identities eksperte;
2004 - 2009 Latvijas Universitātes fonda valdes locekle;
2004 - 2008 Valsts Kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares eksperte;
2003 sērijas ”Literatūrzinātne, Folkloristika, Māksla” galvenā redaktore.

Quotations"Teksts un klātbūtne" ir tieši tāds jaunrades brīnums – grāmata, kuras tapšanas impulss bijuši citu rakstītie, izjustie un pārdomātie vārdi, bet ne tikai par tiem tajā rakstīts. Grāmatas autores, Latvijas Universitātes asociētās profesores, literatūrzinātnieces un kritikas Ausmas Cimdiņas darbu dzejnieks Knuts Skujenieks salīdzināja ar raugu, kas cilā un kopā saista citu rakstīto ar aktuālās kritiķes un akadēmiskās pētniecības teorijām un atziņām. [..] “Literatūras kritikai ir divas sūtības – pirmkārt, ielikt visu, kas parādās kā teksts, laikmetā un tā veidotajos rāmjos. Izsvērt, izvērtēt un norādīt tekstam plauktiņu tā brīža kultūras apcirkņos. Kritiķis pats tādā veidā piedalās laikmeta kultūrslāņa veidošanā. Otrkārt, literatūras kritika ir savedēja starp autoru un lasītāju. Autors savā vientulībā pie papīra lapas sēj visos vējos – nezinot, kādā augsnē kritīs un vai dzīvos tālāk viņa radītais. Šo neziņu pilnais var kliedēt kritiķis: paverot ceļu lasītājam. Ausma Cimdiņa ir izcila abās literatūras kritikas nozarēs – esmu gandarīta gan kā autore, gan kā lasītāja," savās pārdomās Rīgas Latviešu biedrības namā, godinot ar savu klātbūtni jaunās grāmatas atvēršanu, teica Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga."
Liene Pilsētniece. Par sevi vārdos un tekstos, klātesot. Latvijas Vēstnesis (LR ofic. laikr.), Nr.55-057 (18.02.2000)

Ausma Cimdiņa atspoguļojusi Vairas Vīķes-Freibergas, šīs spožās personības, dažādas šķautnes. Grāmatā izmantoti vairāki vēstījuma veidi – intervijas, runas, pārdomas. Autore savu darbu no dēvējusi par “postmodernisma patriotiskajā žanrā tapušu tekstu”. Šāds apzīmējums var mulsināt, bet pats teksts ir saprotamāks. Patiesībā visa grāmata ir centieni atbildēt uz jautājumu: “Kāpēc tieši Vaira Vīķe-Freiberga?” Atbilde varētu būt tāda: “Tāpēc, ka viņa ir īstais cilvēks īstajā laikā.” Kā jau reizēm notiek dzīvē, arī tautu dzīvē. Autore Ausma Cimdiņa ir radījusi ārkārtīgi interesantu darbu, kuram vajadzētu modināt diskusiju, kā arī rosināt nākamos rakstniekus un pētniekus."
Anna Žīgure. Latvietes dzīve. Literatūra un Māksla Latvijā, Nr.16 (19.04.2001)
Occupationsprofessor
literary scholar
literary critic
philologist
Birth time/place30.09.1950
Tīrumpaupi
"Tīrumpaupi", Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125
EducationStokholmas Universitāte
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden
Studijas un pētniecība ārzemēs

1958 – 1969
Jaunpiebalga Secondary School
Gaujas iela 41, Jaunpiebalga
Gaujas iela 41, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125

1969 – 1974
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa


1975 – 1984
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

Mācījusies neklātienes aspirantūrā


1992 – 1999 (Date is approximate)
Oslo Universitātes Dzimtes pētījumu institūts
Gaustadalléen 30, Oslo
Gaustadalléen 30, Oslo, Norway
Studijas un pētniecība ārzemēs: Oslo universitātē


1992 – 1999 (Date is approximate)

Studijas un pētniecība ārzemēs: Oslo universitātē, Stokholmas universitātē, Utrehtas universitātē, Centrāleiropas Universitātē Budapeštā

Working place1970 – 1971
Memorial Museum of the Brothers Kaudzītes “Kalna Kaibēni”
Kalna Kaibēni
"Kalna Kaibēni", Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122

Līdzstrādniece


1975 – 1984
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Metodiķe-inspektore LVU Mācību daļas neklātienes nodaļā


1985 – 1999
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

Pasniedzēja, docente LU Filoloģijas fakultātes Latviešu literatūras katedrā;


1999 – 2004
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
Asociētā profesore

2003
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
LU profesore

2004 – 2006
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
LU Filoloģijas fakultātes Baltistikas nodaļas (bij. Baltu filoloģijas) nodaļas vadītāja

2005 – 2010
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050
LU senatore

2007 – 2010
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

LU Senāta priekšsēdētāja vietniece; LU Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietniece


2007 – 2010
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
Filoloģijas fakultātes dekāne

2009 – 2010
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
Humanitāro zinātņu fakultātes dekāna p.i.
Participation in organisations1999
Latvian Writers’ Union
Rīga
Rīga
RewardsLZA Viļa Plūdoņa balva
LZA Viļa Plūdoņa balva latviešu literatūrzinātnē piešķirta par aktuālu literatūras vēstures un teorijas jautājumu pētniecību.
2007

LU Gada balva zinātnē
LU Gada balva zinātnē piešķirta par oriģinālu pētījumu rezultātiem.
2009

LZA Atzinības raksts
Latvijas Zinātņu akadēmijas Atzinības raksts piešķirts par aktīvu piedalīšanos valsts prioritārās pētījumu programmas "Letonika" izpildē un ideju popularizācijā.
2010

LU Rektora Atzinības raksts
Rektora Atzinības raksts piešķirts par godprātīgu darbu un lojalitāti, sekmīgu Humanitāro zinātņu fakultātes reorganizācijas vadīšanu, profesionālismu un kompetenci, pildot LU Senāta priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.
2010

Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts
Atzinības raksts piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un zinātniskās pētniecības attīstībā, kā arī par veikumu augstākās izglītības organizatoriskajā darbā.
2010

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece ar Ordeņa domes 2011. gada 20. oktobra lēmumu. Ordenis pasniegts 2011. gada 18. novembrī Rīgas pilī.
IV šķira
2011

Rīgas domes un LZA balva zinātnē
Balva piešķirta par nozīmīgu ieguldījumu Rīgas kultūrvēstures pētījumos.
2014

Map legend

Showing 1-17 of 17 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Tīrumpaupi
("Tīrumpaupi", Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125)
30.09.1950Birth time/placeFarmstead
2Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1975 - 1984EducationBuilding, house
3Gaujas iela 41, Jaunpiebalga
(Gaujas iela 41, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125)
1958 - 1969EducationBuilding, house
4Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1969 - 1974EducationBuilding, house
5Gaustadalléen 30, Oslo
(Gaustadalléen 30, Oslo, Norway)
1992 - 1999EducationBuilding, house
6Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
(Not set)EducationCity
7Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1975 - 1984Working placeBuilding, house
8Kalna Kaibēni
("Kalna Kaibēni", Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122)
1970 - 1971Working placeFarmstead
9Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1985 - 1999Working placeBuilding, house
10Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1999 - 2004Working placeBuilding, house
11Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
2004 - 2006Working placeBuilding, house
12Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
2007 - 2010Working placeBuilding, house
13Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
2005 - 2010Working placeBuilding, house
14Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
2007 - 2010Working placeBuilding, house
15Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
2003Working placeBuilding, house
16Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
2009 - 2010Working placeBuilding, house
17Rīga
(Rīga)
1999Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.