Lomi

Stāstu, romānu un noveļu krājums.

Saturs
Preekschwahrds

Waltiņnsch
Silās azis
Wahrnas un laime
Pasuduschais Katrinas dahlderis
Kauliņi par wetzrdsibu un brihwestibu
Ari pirmā mihlestiba
Pamahziba laulateem
Kungu starpa

Sunu deenās:
1. Mahkoņi
2. Grahwju razejs
3. Waļeneeze
4. Pasaku teizejs

Izdevējs

Pūcīšu Ģederta apgāds

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1891, Rīga