Lomi

Stāstu, romānu un noveļu krājums.

SatursPreekschwahrds

Waltiņnsch
Silās azis
Wahrnas un laime
Pasuduschais Katrinas dahlderis
Kauliņi par wetzrdsibu un brihwestibu
Ari pirmā mihlestiba
Pamahziba laulateem
Kungu starpa

Sunu deenās:
1. Mahkoņi
2. Grahwju razejs
3. Waļeneeze
4. Pasaku teizejs

Publisher

Pūcīšu Ģederta apgāds

Type of publication

Literary collection

Type of work

Original work

Publishing year/ place

1891, Rīga