Raiņa gadagrāmata 1988

SATURS
NO ARHĪVA MATERIĀLIEM
Raiņa 1907. gada dienasgrāmata
Biruta Gudriķe. Kinokadri ar Raini un to vēsturiskais konteksts

II. PASAULES TAUTĀS
Lija Makare. Rainis Rietumeiropas presē franču valodā
Inese Treimane. Psiholoģiska studija par Aspaziju

III. VĀRDS VALODNIEKIEM
Antoņina Reķēna. Apvidvārdu lietojuma īpatnības "Fausta" tulkojumā

IV. DRAUGI UN LAIKABIEDRI
Saulcerīte Viese. Aspazija un Ivande Kaija
"Tu veido visu manu dzīvi..." (Birutas Skujenieces dienasgrāmatas fragmentus publicēšanai sagatavojusi Gundega Grīnuma)

V. VĀRDS JAUNAJIEM
Benedikts Kalnačs. "Tu dēliem atzied vēl: tu pats tie dēli..."

VI. HRONIKA
Valdis Rūmnieks. Raiņa pētniecība – 1987

VII. BIBLIOGRĀFIJA
Ērika Flīgere. Jānis Rainis 1976