Raksti. 7. sējumsPublicitātes informācija
Rakstu pēdējais – 7. sējums (1.–6. Rakstu sējumi izdoti no 2005. līdz 2016. gadam) ietver Edvarta Virzas literatūras, teātra izrāžu recenzijas, rakstus par mākslas un kultūrpolitikas jautājumiem, arī dažas Virzas apceres par 20.–30. gadu politiku, kurās redzams dzejnieka satraukums par norisēm ārpolitikā. Tās iegropē jaunu šķautni viņa personībā: spēju aizrobežu problēmās pamanīt sakarus ar iekšpolitikas aktualitātēm, Eiropas vienoto pulsu. Vienlaikus tiešāk vai netiešāk tajās uzsverta rakstnieka sabiedriskā stāja kā māksliniekam ("Jo rakstnieks, kas nav arī pilsonis, kas var palikties vienaldzīgs pret tēvijas likteņiem, nav nekāds rakstnieks."). Sastādītāja sējumā iekļāvusi arī pirmā ārzemju ceļojuma (1921. g.) piezīmes par Parīzes muzejiem, atsedzot Virzas pēckara estētisko uzskatu paplašināšanos, fiksējot izmaiņu impulsus, sevišķi tēlotājā mākslā, ko vēlāk dzejnieks attīsta tālāk. Lasītājam būs iespēja iepazīsties ar atsevišķām Edvarta Virzas 30. gadu ceļojuma piezīmēm, dzejniekam esot Parīzē un plašāk apceļojot Franciju, Itāliju: tās atklāj, kā mainījusies Virzas mākslas un dzīves uztvere, apliecinot dzejnieka sāpi par ideālu, perfekta darba tikuma apsīkumu mākslā, politiķos un sabiedrībā. Sējumā saglabāta hronoloģija – tā vairāk izceļ Virzas vienoto mākslas uztveri, tās pārveides vēsturisko dimensiju. Sējumu noslēdz jaunatrastu dzejoļu rokraksti – melnraksti no diviem dzejas blociņiem, kas dzejniekam dāvināti un kuros pirmie ieraksti fiksēti 1910. gadā. Tajos atrodams atsevišķu publicētu dzejoļu līdz šim nezināms variants. Tā Rakstu pēdējais sējums itin kā mūžības aplī pieslēdzas dzejnieka jaunības dzejas "Biķera", "Dievišķīgo rotaļu", "Skaidrības" noskaņām.
Arī 7. sējumam sastādītājas ievads un plaša komentāru bāze.
Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda, ALA Kultūras fonda un vairāku privātpersonu finansiālu atbalstu.

7. sējums. Recenzijas un apceres par literatūru, mākslu, teātri un kultūrpolitiku.
Sastādītāja, komentāru un portretskices autore Anda Kubuliņa.
Bibliogrāfisko uzziņu autore Velga Kince.
Mākslinieks Aldis Aleks.
Literārā redaktore Sigita Kušnere.
Cietais sējums, 1440 lpp., ilustrācijas.

Izdevējs

Apgāds "Zinātne"

Izdevuma veids

Kopoti raksti

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789934549663

Nr.

7

Redaktors

Mākslinieks

Sastādītājs

Komentāra autors

Recepcijas persona

Izdošanas gads/vieta

2018, Rīga