Trimdas rakstnieki. 1. sējums.

Autobiogrāfiju krājums. 1. sējums.
Saturs: Ievadam
Trimdā mirušie
[Auto]biogrāfijas:
Ludis Bērziņš
Fridrihs Plostenieks
Miķelis Valters "Atmiņas un domas"
Fricis Jansons, Jānis Jaunsudrabiņš, Pāvils Gruzna "Curriculum vitae"
Jānis Sarma "Caur parku izgāja Poruks..."
Angelika Gailīte "Latviešu darba sievietes dzīves ceļš"
Voldemārs Dambergs "Dzejnieka un rakstnieka darbs"
Paula Jēger-Freimane
Edgars Ardenss
Andrejs Iksens "Cik īsa dzīve!"
Kārlis Kārkliņš "Mana dzīve"
Arveds Švābe "Mana dzīve"