Sigurds Ziemelis

20.12.1927 – 13.05.1981

Dzimšanas laiks/vieta

20.12.1927
Dobele

Miršanas laiks/vieta

13.05.1981
Rīga

Personiska informācija

Ziemelis Sigurds (1927. 20.XII Dobelē - 1981. 13.V Rīgā, apbed. Raiņa kapos) - vēsturnieks, vēst. z.d. (1979), publicists. Voldemāra Ziemeļa dēls.
Beidzis Dobeles vsk. (1945) un LVU vēstures fak. (1953). Strād. par skolotāju Dobeles vsk. (1945-53), bijis LKP CK Partijas vēst. inst. zin. līdzstr. (1953-69) un sektora vad. (1969-78), Latvijas PSR Mazās enciklopēdijas galv. red. vietn. (1966-72), Galvenās enciklopēdiju redakcijas galv. red. (1978-81). Kopš 1954 vienlaikus arī LVU Vispārējās vēst. katedras docētājs, profesors (1981). LPSR N. b. z. d. (1977).
Grām. "Latvijas Komunistiskās partijas vēstures apcerējumi" (2-3, 1965-81) līdzautors. Sar. biogr. grām. "Dāvids Beika" (1963), "Pīlādzis. Jāņa Krūmiņa-Pilāta dzīves apraksts" (1967, abas kopā ar A. Gusevu), "Jānis Bērziņš-Ziemelis. Dzīves un darba apskats" (1971). Citas grām.: "Latvijas tautskolotāji Krievijas pirmajā revolūcijā (1905-1907)" (1956), "Ļeņinisma uzvara Latvijas strādnieku kustībā triju Krievijas revolūciju laikā. 1905-1907" (1977), "Dižā ceļa posmi. LKP 75 gadi" (1979, kopā ar Ļ. Zīli). Rediģējis un komentējis krāj.: "Pēteris Stučka laikabiedru atmiņās" (1965), "Latvijas cīnītāji Spānijā. 1936-1939" (1966). Z. interesējies par lit. un rakstniekiem, bijis lit. mantojuma gadagrām. "Varavīksne" redkolēģijas loc., public. tajā rakstu par J. Bērziņa-Ziemeļa lit. vērtēšanas princiiem (1981). Pateicoties Z. erudīcijai un interesei par kult., Latvijas PSR Mazajā enciklopēdijā ietvertas daudzu latv. kult. darbinieku biogrāfijas.
L. Bērsons I. Partijas vēsturnieks. Literāts // Karogs, 1981, 8; Stradiņš J. Atvadu vārdi Sigurdam Ziemelim // Dabas un vēstures kalendārs 1982. gadam. R, 1981; Karaļūns V. Atceroties Sigurdu Ziemeli // Cīņa, 1987, 22.XII.
A. Vite

Saiknes

Izglītība

–1945
mācījiesDobeles vsk.

–1953
studējisLVU vēstures fak.

Apglabāts

Raiņa kapi

Apbalvojumi

Pētera Stučkas prēmija
Prēmija piešķirta par darbu "Dāvids Beika".
1965