Olga Senkāne

1 bilde

Olga Senkāne (1972) - literatūrzinātniece, filoloģijas doktore (2003), Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas asociētā profesore.

Dzimšanas laiks/vieta

01.08.1972

Profesionālā darbība

2003: ieguvusi filoloģijas doktores grādu par disertāciju "Ilzes Šķipsnas prozas poētika. Sižets. Tēli. Vēstījums".
Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Doktora studiju programma "Filozofija" doktorante.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētā profesore.
Pētnieciskās intereses: kultūras filozofija, salīdzināmā literatūrzinātne, Latgales kultūras Vēsture, teātra režija.

Zinātniskās publikācijas
1996: Karnevalizācija Pūrmalīša novelistikā. Latgaliešu literatūras un literārās (rakstu) valodas izpētes problēmas: zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne: Rēzeknes augstskola.
2017: Cikli Raiņa dzejoļu krājumā "Gals un sākums". Gals un sākums. Rainis : 21. gadsimta sākuma skats: kolektīvā monogrāfija. Rīga: LU LFMI apgāds.
2017: Latgales ebreju kapu kultūra semiotiskā aspektā. Ebreju Rēzekne. Rīga: Creative Museum.
2017: Two versions of J.W. Goethe’s Immortal Jew or how the immortal surpasses the Jew. LU Reliģiski filozofiski raksti. XXII sējums. Religious-Philosophical Articles 22. Rīga: LU FSI ((Institute of Philosophy and Sociology).
2018: Tēlu simetrija Ingas Ābeles "Klūgu mūks". Via Latgalica. Nr. 10. Rēzekne.
2018: Kādēļ ko aprakstīt no jauna jeb par Johana Volfganga Gētes mūžīgā žīda ieklīšanu Rūdolfa Blaumaņa "sētā". Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. Rakstu krājums. 23. Liepāja: LiePa
2018: Mefistofelis pret Erotu jeb nepieciešamības un brīvības dermarkācija Raiņa dzejā. Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums. 24. Liepāja: LiePa.
2019: Šillers, Gēte un Rainis par spēli: kultūrfilozofiski naivā un sentimentālā izpratnes krustpunkti. Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums. 25. Liepāja: LiePa.
2019: Gēte un Šillers par kultūru: virzība uz augšgalu vai bezgalīgs līdzsvara meklējums? Reliģiski-filozofiski raksti. 27. sēj. Rīga.
2021: Antīkais Edvarta Virzas 20. gs. 20. gadu dzejā. Edvarts Virza: ideologs, karavīrs, dzejnieks: kolektīvā monogrāfija. Rīga: Zinātne.
2022: Atgriešanās kustība kultūrā jeb kā norma kļūst par ideālu. Gētes "Fausta" piemērs. Normalitāte un ārkārtējība filosofiskā skatījumā. Rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

Mācību līdzekļi
1999: Sirreālisms prozas tekstā. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola.
2004: Modernistiskās prozas analīzes pamataspekti. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola.

Citātu galerija

Sevi raksturojusi: spīts – neskatoties uz šķēršļiem – iet uz savu mērķi; nespēja atsacīt – lai cik maz laika – būt pretimnākošai; principi – nekad nesolīt – bet izdarīt; neapvainoties, ja kāds domā citādi (viņam ir uz to tiesības!) Olga Senkāne (fonds.lv)

Savos pētījumos (ap 70 publikācijas) analizēju galvenokārt filozofisko daiļliteratūru. "Šobrīd manas uzmanības lokā ir vācu romānisti, tāpēc iespēja nodarboties ar pētniecību vienā no Vācijas augstskolām ir nākusi īstajā laikā."

Dzimtais vārds

Šibanova

Darbavieta

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Studentu teātra "ĶerRa" režisore.

1995–2002
Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Lektore Humanitārajā fakultātē.

1998–2001
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Lektore Filoloģijas fakultātē.

2002–2008
Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Docente Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātē.

2007–2009
Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Letonikas institūta direktore.

2008–2014
Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Asociētā profesore Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātē.

2009–2015
Rēzekne
Vadošā pētniece REGI.

12.2016
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Asociētā viesprofesore.

Izglītība

09.1990–06.1995
Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Filoloģijas bakalaurs, latviešu valodas, literatūras un kultūras vēstures skolotāja kvalifikācija.

10.1995–06.1997
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Filoloģijas maģistrs latviešu filoloģijas apakšnozarē.

09.1998–05.2003
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Filoloģijas doktore literatūras vēstures apakšnozarē.

2012–11.
Latvijas Universitāte
Aspazijas bulvāris 5, Rīga
Vēstures un filozofijas fakultātes doktora studiju programmā "Filozofija”.

10.2015–04.2016
Greifsvaldes Universitāte
Greifsvalde
Ar LU fonda piešķirto Kurta Hāgena stipendiju četrus mēnešus papildināja zināšana promocijas darbam; studijas Greifsvaldes Universitātes Filozofijas fakultātē.