Julijans Vaivods

2 bildes

18.08.1895 – 20.05.1990

Dzimšanas laiks/vieta

18.08.1895

Miršanas laiks/vieta

20.05.1990
Rīga

Personiska informācija

VAIVODS Julijans (1895.18.VIII Vārkavas pag. Bernānu c. - 1990.24.V Rīgā, apbed. Aglonas bazilikas dārzā) - katoļu kardināls, garīgās literatūras autors.
Dz. zemnieku ģim. Beidzis Vārkavas trīsklasīgo pagastsk.(1909), Preiļu pils. sk. (1912), Petrogradas katoļu garīgo semināru Ljā (1918). Tajā pašā gadā V. tika iesvētīts par priesteri un sācis garīdznieka darbu katoļu draudzēs Latgalē un Kurzemē. Pirmā darbavieta - Aglonas draudze, kur V. strād. par vikāru (1918-20). Pēc tam vikārs un skolu kapelāns Rēzeknē, Ludzā, daugavpilī, 1924-25 - Varakļānos. Kurzemē bijis prāvests Lēnās (1925-33), nodib. Cieceres, Silaines un Vaiņodes katoļu dzraudzi. Neilgu laiku prāvests Alsungā, Dvietē, Jaunjelgavā, Ventspilī. No 1938. 28.V. Liepājas draudzes prāvests un Liepājas diacēzes kūrijas kanclers, 1940. 6.IV iecelts par bīskapa ģenerālvikārs un kūrijas oficiālu. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (1940).
Stud. LU Romas katoļu teol. fak. (1938-40), aizstāvējis diplomdarbu "Garīgā dzīve un tā vadītāji 18. gadsimta Kurzemē" (1943) un ieguvis teoloģijas licenciāta grādu.
Vācu okup. laikā Liepājā turpinājis pildīt visus savus pienākumus. 1944. 7.X Liepājās bīskaps A. Urbašs, aizbraukdams uz Vāciju, iecēlis V. par savu vietn., šo pienākumu V. pildījis līdz 1947. 25.VII, pēc tam bijis kūrijas kanclers un ģenerālvikārs. Par pūlēm katoļu bazn. labā pāvests Pijs XII 1949 iecēlis V. par Svētā Tēva galma prelātu (V. to uzzinājis pēc 14 gadiem).
V. apkopojis vairākus sēj. pēckara laikā teiktu sprediķu. turpināja Liepājas draudzes aprūpi, kā arī nodevās rakstn. - sar. vairākus sprediķu sējumus. Par tiem viņš 1958.2.II apcietināts un 11.II notiesāts uz 2.g. labošanas darbu nometnē. Sodu V. izcieta Mordovijas APSR. Pēc atgriešanās 1960 I viņam nebija atļauts pildīt garīdznieka pienākumus Liepājas draudzē. V.tika norīkots par prāvestu Vaiņodes draudzē, kur darbojās līdz 1961. 27.III, pēc tam Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles prāvests. 1962. 15.IX iecelts par Rīgas metropolijas ģenerālvikāru. 1964 Romā V. iesvētīts par bīskapu. 1983 pāvests Jānis Pāvils II iecēlis V. par kardinālu. V. - pirmais kardināls Ljas katoļu baznīcas 800 g. vēsturē.
V. sāka pats sacerēt un tulkot jau garīdznieka darba sākumā. Veicot arī skolas kapelāna pienākumus, viņš izjuta ticības grām. trūkumu. V. sar. grām. bērniem: "Ir Dievs" (1920), "Ļaunuma olūts", bērnu ludziņas "Mozō Nelle", "Rūzeite" (visas 1921), grām. "Eiso fundamentālo dogmatika" (1924). Romā izd. V. sprediķu grām. "Atpūtai un darbam. Mācības baznīcas gada jomā" (1, 1989; 2, 1994 Ljā). Par 2. pas. kara beigās kurzemē pavadīto laiku stāstīts V. grām. "septiņi mēneši Liepājas cietoksnī" (1990). Izd. grām. "Homilijas visa gada svētdienām" (1-2, 1992-93), "Īsas mācības visa gada svētdienām un galvenajām svētku dienām" (1993), "Katoļu baznīcas vēsture" (1994).
L. Trops H. Kardināls Julijans Vaivods // Vaivods J. Septiņi mēneši Liepājas cietoksnī. R., 1990; Erts L. Tālais ceļš līdz atmodai // Brīvā Daugava, 1995, 7.IX; Broks J. Pirmais no mūsu tautas. Rēzekne, 2002; Svilāns J. Kardināls Julijans Vaivods. Rēzekne, 2002.

Profesionālā darbība

1918: maijā iesvētīts par priesteri un sācis garīdznieka darbu katoļu draudzēs Latgalē un Kurzemē.
1925–1933: kalpojot prāvesta amatā Lēnās, nodibina Cieceres, Silaines un Vaiņodes Romas katoļu draudzes.
1943: aizstāvējis
diplomdarbu "Garīgā dzīve un tā vadītāji 18. gadsimta Kurzemē" un ieguvis teoloģijas licenciāta grādu.
1949: par pūlēm katoļu baznīcas labā pāvests Pijs XII iecēlis Julijanu Vaivodu par Svētā Tēva galma prelātu (Vaivods to uzzinājis pēc 14 gadiem).
1964: Romā iesvētīts par bīskapu.
1983: pāvests Jānis Pāvils II iecēlis Julijanu Vaivodu par
kardinālu. Julijans Vaivods biaj pirmais kardināls Latvijas Romas katoļu baznīcas 800 gadu vēsturē.

Saiknes

Pseidonīms

Olūts

Izglītība

1906–1909
Vārkavas pagasta skola
Vārkava
Vārkavas trīsklasīgā pagastskola

1909–1912
Preiļi
Preiļu pilsētas skola

1913–1918
Sanktpēterburga
Petrogradas Romas katoļu garīgais seminārs, atradās Latvijā.

1938–1940
studējisaizstāvējis diplomdarbu "Garīgā dzīve un tās vadītaji 18.gadsimta Kurzemē" (1943) un ieguvis teoloģijas licenciāta grāduLU Romas katoļu teoloģijas fakultātē

1938–1937
Latvijas Universitāte
Rīga
Romas
katoļu teoloģijas fakultāte

Darbavieta

1918–1920
Aglona
Vikārs Aglonas draudzē

1920–1921
Rēzekne
Vikārs Rēzeknes draudzē

1921–1922
Ludza
Vikārs Ludzas draudzē

1923–1924
Daugavpils
Vikārs un skolu kapelāns

1924–1922
Varakļāni
Vikārs

1925–1933
Lēnas
Prāvests

1933–1934
Alsungas pagasts
Prāvests Alsungas draudzē

1934–1935
Dvietes pagasts
Prāvests Dvietes draudzē

1936–1937
Jaunjelgava
Prāvests Jaunjelgavas draudzē

1937–1938
Ventspils
Prāvests Ventspils draudzē

28.05.1938–06.1944
Liepāja
Liepājas draudzes prāvests un Liepājas diacēzes kūrijas kanclers

04.04.1940–07.10.1944
Iecelts par bīskapa ģenerālvikāru un kūrijas oficiālu.

07.10.1944–25.07.1947
Liepāja
Liepājas bīskaps

01.1960–03.1961
Vaiņode [uo]
Prāvests

27.03.1961
Rīga
Svētā Jēkaba katedrāles prāvests

15.09.1962
Rīga
Rīgas metropolijas ģenerālvikārs

Apcietinājums

02.02.1958–01.1960
Mordvija
Apcietināts par to, ka publicējis savu sprediķu krājumus. 11. februārī notiesāts uz diviem gadiem.

Apglabāts

01.06.1993
Aglona
Apbedīts Aglonas bazilikas dārzā.