Joņs Turkupoļs

01.11.1899 – 01.10.1939

Dzimšanas laiks/vieta

01.11.1899

Miršanas laiks/vieta

01.10.1939
Ludza

Personiska informācija

TURKOPUĻS Joņs (1899.1.XI Preiļu pag. Kamčatkā - 1939.2.X Ludzā, turpat apbed.) - publicists, rakstnieks.
Dz. zemnieka ģim. Māc. Petrogradas tirdzn. sk., kā eksternis nolicis ģimn. beigšanas eksāmenus. Stud. Petrogradas univ. Vēst. fakultātē. 1919. g. sāk. iestājies Ljas armijā, piedalījies Brīvības cīņās. Beidzis LU Filol. un filoz. fak. Baltu filol. nodaļu (1923). Bijis viens no Ludzas ģimn. dibinātājiem un direktors (1923-39). Žurn. "Zīdūnis" (1923-24), "Latgolas Škola" (1928) redaktors, laikr. "Zemes Bolss" izdevējs. Viens no Latgales Tautas univ. dibinātājiem Rēzeknē (1928) un šīs univ. Ludzas nod. vad. (1929).
Pirmā publikācija - "Preiļu pagasta izloksne" izd. "Filologu biedrības raksti" 1924 (4. sēj.). Kopā ar M. Apeļu un B. Spūļu sast. lasāmo grām. "Dzimtine" (1-3, 1929-30), palīdzējis sastādīt K. Mīlenbaha "Latviešu valodas vārdnīcu", vācis folkloras materiālus. T. bija ražīgs un veiksmīgs publicists. Žurn. "Latgolas Škola" public. rakstu sērijas par Latgales skolas un kult. dzīves problēmām, dialekta un lit. valodas attiecībām. T. bijis dedzīgs un aktīvs latgaliešu lit. vērtētājs. T. rakstījis arī daiļprozu, ko public. žurn. "Zīdūnis": tēlojumu virkni par latgaliešu kalpu gaitām Kurzemē "Nu burlaku dīnas grōmatas" (1928), nepab. romāna "Sloga" fragmentu - "Petri" (1931, 6). - Ps.: Latgolas Sutris, Sutris.
L. Anspaks A. Senas dzimtas turpinātājs // Izglītība, 1990, 19.IX; Broks J. Jānis Turkopulis // Broks J. Latgales kultūras darba untuziasti. R., 1995; Zeile P. Jōņs Turkopuļs - rakstīks un publicists //Dzeive, 2000, 163; Kaļķe B. Joņs Turkopuļs // Laikmets un personība, 2000, 1.
I. Salceviča

Pseidonīms

Sutris

Izglītība

citi izglītības veidiģimnāzijas beigšanas eksāmenus nokārtojis kā eksterns

mācījiesPetrogradas tirdzniecības skolā

studējisPetrogradas universitātes Vēstures fakultātē

–1923
studējisLatvijas universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļā

Dalība organizācijās

Darbavieta

1928
Latgales Tautas universitāte
Rēzekne
Viens no Latgales Tautas universitātes dibinātājiem Rēzeknē.

1929
Latgales Tautas universitāte
Ludza
Latgales Tautas universitātes Ludzas nodaļas vadītājs

Apglabāts

Ludza