Jānis Princis, seniors

1 bilde

15.11.1796 – 16.01.1868

Jānis PRINCIS (Prints, rakstos arī Prinz, Prinzjahn; 1796.26.XI Popes pag. Pizes c. Viļumos - 1868.16.I Ventspilī. apbed. Cirpstenes kapos) - lībiešu kultūras darbinieks.
Dzimis un uzaudzis kā dzimtcilvēks, bijis autodidakts. Līdzās jūrnieka, zvejnieka un zemnieka darbam no 1826 bijis ķesteris Rindas bazn. filiālē Pizē (tag. Miķeļtornī), vaļasbrīžos nodarbojies ar rakstniecību latv. un lībiešu valodā. 1844. g. pavasarī pametis ķestera amatu un kopā ar ģimeni pārcēlies uz Ventspili. No viņa 9 bērniem lībiešu kult. vēsturē palikuši dēli Jānis Princis (1821-1904), Pizes c. vecākais, un Pēteris Princis (1831-89), Pizes c. skolotājs 1850-60. No Prinču dzimtas nākuši arī citi kult. darbinieki.
P. un viņa dēla Jāņa sar. "Jūrnieku svētās dziesmas un lūgšanas" (1845, 1914 ) bija otrais latv. oriģināldzejas krāj. pēc grām. "Tā neredzīgā Indriķa dziesmas" (1806) un ievadīja jūras tematiku latv. literatūrā. P. publicējies arī laikr. "Latviešu Avīzes" (1850, 1854), viņa dēls Jānis rakstījis arī laikr. "Pēterburgas Avīzes" (1863). Lai nākošajām paaudzēm paliktu rakstu liecības par lībiešu valodu, P. Rindas mācītājam nodevis manuskriptā tekstus lībiešu valodā un mazu vārdnīcu. Visi trīs Prinči ir bijuši galv. ziņu devēji par rietumlībiešu izloksni lībiešu val. pētniekiem Kurzemes ekspedīcijās - Pēterburgas ZA akadēmiķim A. J. Šēgrēnam (1846 un 1852) gk. P., F. J. Vīdemanim (1858) gk. P. dēls Pēteris, somu valodn. Ē. N. Setelem (1888) gk. P. dēls Jānis. Visu trīs Prinču oriģinālteksti lībiešu val. un tulkojumi (arī dzeja) ir public. A. J. Šēgrēna lībiešu val. gramatikā ("Livische Grammatik nebst Sprachproben", Pēterburgā, 1861; pabeidzis un publicēšanai sagatavojis F. J. Vīdemanis) kā rietumu izloksnes paraugi. J. Prinča jaunākā teiktais public. ar Ē. N. Seteles vārdu izd. lībiešu tekstu krājumā (Helsinkos 1953). P. kopā ar dēliem Jāni un Pēteri tulk. rietumlībiešu izloksnē Mateja evanģēliju, kas public. vienā gadā ar tā tulkojumu austrumlībiešu izloksnē (abi izd. Londonā 1863) un ir pirmās grām. lībiešu valodā.
L. Vītoliņa L. Ievērojami lībieši Kurzemē 19. gs. vidū // Treji Vārti, 1973, 37; Princis K. Pa kultūras vēstures pēdām // Latvija, 1974, 26.X, 2.XI; Karma T. Kas nāca pēc Neredzīgā? // Lit. un Māksla, 1978, 27.X, 3.XI; Šuvcāne V. Lībiešu kultūras darbinieki 19. gadsimtā // Avots, 1988, 11.
T. Karma

Dzimšanas laiks/vieta

15.11.1796
Miķeļtornis
Dzimis Pizes ciema Viļumos, pēc Pirmā pasaules kara Pize pārdēvēta par Miķeļtorni.Dzimšanas datums precizēts pēc: T. Karma. Kas nāca pēc neredzīgā? No: J. Princis. Jūrnieku svētās dziesmas un lūgšanas. Ventspils, 2014, 10. lpp.

Miršanas laiks/vieta

16.01.1868
Ventspils

Personiska informācija

JĀNIS PRINCIS (1796-1868) ir dzimis kā vecākais dēls piecu brāļu ģimenē, lasīt un rakstītprasmi apguvis mājmācībā. 1820. gadā viņš ir apprecējies ar Edi Apši, atraitni, kurai bijusi meita Lote no pirmās laulības, un kļuvis Viļumu mājās par saimnieku, ģimenē piedzimuši deviņi bērni, no tiem - astoņi dēli. Ap 1830. gadu viņš kopā ar ģimeni pārcēlās uz Pizeniekiem, mājām Rindas ceļa malā.
Jāņa Prinča vecākais dēls ir Jānis Princis (3.vai 15. 05.1821.-31.01 / 10. vai 12.02.1904, apbedīts Pizes kapos), pārējie - Fridriķis Princis (1822-1846, zibens nosperts, apbedīts Cirpstenes kapos), vēlākais kroņa mežsargs Ovišos Indriķis (1824-1909, apbedīts Ovīšu kapos) un Pizes skolotājs Didriķis Princis (24.06.1825-22.11.1850, apbedīts Pizes kapos), kurš ap 1846. gadu sāk mācīt bērnus vietējā skolā; Janis Princis bijis locis, dzimis Pizes Viļumos, miris Rīgā; velkoņa "Presto" īpašnieks Augusts Princis, miris Venstpilī, Aleksis jeb Aleksandrs Princis, miris Ventspilī - šim pēdējam dēlam Jānis Princis sen. arī atstāj savu nekustamo īpašumu mantojumā, kas pāriet Alekša meitas Augustes, prec. Fogeles īpašumā. Didriķa amatu turpina pildīt viņa jaunākais brālis Pēteris Princis (20.03.1831-8.06.1889, apbedīts Cirpstenes kapos), sestais dēls un skolotājs. Jāņa Prinča meita, jaunākais bērns ģimenē, mirusi četru nedēļu vecumā.
No: Kārlis Princis (1893-1978). Prinču dzimtas apraksts. LNB RXA 153, 2.-3.lpp.; Ingrīda Štrumfa. Ventspils grāmata. Ventspils: Ventspils muzejs, 2017, 157. lpp.

Profesionālā darbībaPublikācijas presē
1850: Kungs Dievs es Tevim pateikšu (uz Balgales cien. kunga Fürst Lieven lūgšanu Avīzēs ielikts) [dzejolis un dažas autobiogrāfiskas ziņas]. Latviešu Avīzes, nr. 6
1854: Briesmīgas kāzas. Latviešu Avīžu pielikums [stāstiņš], nr. 12.
1854: Sievai taisnība [stāstiņš]. Latviešu Avīžu pielikums, nr. 22.
1854: Rubļi kā dubļi, nauda ne graša [stāstiņš]. Latviešu Avīzes, nr. 23.

Dzejas krājumi
1845: Jūrnieku svētas dziesmas un lūgšanas, sadomātas no citkārtīga Puzes baznīcas ķestera Jāņa Princ un no viņa dēla Jāņa. Jelgava: J.F.Stefenhāgens un dēls.
1914: Jūrnieku svētas dziesmas un lūgšanas [atkārtots izdevums]. Ventspils: Grīnbergs.
2014: Jūrnieku svētās dziesmas un lūgšanas [atkārtots izdevums]. Ventspils: Ventspils lībiešu apvienība "Rānda"

Citas publikācijas
1861: J.A.Sjögren's Gesammelte Schriften. Bd. 2. Th.I Livische Grammatik nebst Sprachproben. Livisch-deutsches und deutsch-livisches Wörterbuch [lībiešu valodas rietumizloksnes materiāls pirmajai lībiešu vārdnīcai un gramatikai; 13.-17.; 22., 23., 25., 34., 38., 51., 65., 66., 67., 70., 82., 90., 102., 103., 111., 117., 143. psalma un ķēniņa Manases lūgšanas tulkojumi lībiešu valodā, 397.-407.lpp.; lūgšana lībiešu valodā ar vācu tulkojumu, 407.-410. lpp.; teika lībiešu valodā ar vācu tulkojumu, 454.-456. lpp.; saruna starp diviem saimniekiem pirmajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem, nākot mājās no baznīcas, lībiešu valodā ar vācu tulkojumu, 457.-475. lpp.; divas vēstules Sjēgrenam lībiešu valodā ar vācu tulkojumu, kurās Princis sniedz norādes, ka iepriekšminētais materiāls tiešām ir viņa sagatavots un nosūtīts Sjēgrenam 475.-476.lpp.]. Riga: S.Schmidt; Leipzig: Voss.
1863: Wiedemann, F.J. (red.). Das Evangelium Matthä in der westlichen Dialect des Livischen übersetzt von dem Liven J.Prinz und dessen Söhnen P. Prinz und J. Prinz (Püva Matteus Evangelium) [Mateja evaņģēlija tulkojums rietumlībiešu un austrumlībiešu valodā, kopā ar dēliem Jāni un Pēteri]. Londona

Saiknes

Jānis Princis, juniors - Dēls

Papildu vārdi

Prinz, Prinzjahn

Izglītība

citi izglītības veidibijis autodidakts

Darbavieta

1826–1844
Rindas evaņģēliski luteriskā draudze
Miķeļtorņa evaņģēliski luteriskā baznīca
Ķesteris draudzes filiālbaznīcā Miķeļtornī (Pizē). Mācītājs filiālē ierodas sešas reizes gadā, pārējās 46 svētdienas, kā arī kristībās, bērēs utml. reizēs viņu aizvieto ķesteris.

Dzīvesvieta

1844–1868
Ostgals
Pārcēlies uz dzīvi, iespējams, sakarā ar 1836. gadā Krievijas valdības izteikto uzaicinājumu un izsludinātajām priekšrocībām zemniekiem apmesties uz dzīvi kāpu joslā, lai novērstu pilsētas aizputināšanu ar smiltīm:"Vecais Princis ar dēliem bija apstādinājis ceļojošās kāpas, kas nopietni apdraudēja Ventspili. Viņi kā jūrmalnieki zināja, kā savaldīt postošās smiltis. Pēc vienas versijas tieši par to Vecais Princis par materiālu atlīdzību dabūjis no kroņa smilšainu zemes gabalu Ventspils nomalē, Ostgalā, bet par morālu - viena no Ostgala ielām tika saukta Prinča vārdā."No: T. Karma. Kas nāca pēc neredzīgā? No: J. Princis. Jūrnieku svētās dziesmas un lūgšanas. Ventspils, 2014, 14. lpp.

Apglabāts

Cirpstenes kapi