Jānis Kalnietis

Lomas: literāts

Personiska informācija

Kalnietis Jānis (īst. v. Jānis Stūrāns) - literāts.
Biogrāfisku ziņu trūkst.
Sar. stāstu ar mazpilsētas dzīves tematiku "Baigi brīži" (1927). Kultūrvēst. romānā "Ar pašu spēkiem" (1-2, 1932-38) tēlots laika posms no 19. gs. beigām līdz Ljas valsts nodibināšanai, visai kolorīti un raiti atainoti vēst. notikumi detalizēti tēlotā vidē. Sar. arī darbu "Kāpēc vēl tagad nīkuļojam? Prātniecīgs tautsaimniecisks apcerējums" (1930).
A.Rožkalne

Nodarbes