Ingus Barovskis

2 bildes
Lomas: pētnieks

Ingus Barovskis (1981) - folkloras un literatūras pētnieks, strādā LU Humanitāro zinātņu fakultātē un Rakstniecības un mūzikas muzejā. Zinātnisku un populārzinātnisku publikāciju autors. Piedalījies folkloras un dzīvesstāstu ekspecīcijās Vārkavā, Dundagā, Lietuvā u.c. kopš 2005. gada.

Dzimšanas laiks/vieta

03.01.1981
Roja

Profesionālā darbība

Pirmā zinātniskā publikācija: „Htoniskie dzīvnieki un to attēlojums latviešu dzejā 60.-70. gados”. LU raksti, 748.sēj. Rīga:
LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 160.-172.lpp.

Zinātniskās publikācijas:
(līdzautors Janīna Kursīte) “Dirtiness (sludge, spit, vomit, faeces) in Latvian cosmogony myths”. Badania nad Językiem i Kulturą Red.: S. Gaś, D. Kalecinska, S. Wawrzyniak. Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2018 Tom 3: Brudne, odrażające,
niechciane w języku i literaturze 2, 2019, S.81-90.
(līdzautors Janīna Kursīte) “Govs kā Lielās pirmmātes simbols nāves un atdzimšanas kontekstā”. Perspectives of Baltic Philology III. Poznan : Wydawnictwo Rys, 2017 p.48-49
“Staļina nāve kā padomju mitoloģijas fenomens dzīvesstāstu kontekstā” Latvijas Universitātes žurnās Vēsture. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017, 36-53. lpp.
“Символика коровы в латышском фольклоре.” Rakstu krājums “Мир животных в мифопоэтическом ракурсе”, отв. ред. М.В. Завялова, Т.В. Цивьян Vicenza-Mосква : Legorussia, 2017 С.147-157.
“Ludviga Adamoviča ieguldījums folkloras pētniecībā”. Krāj. “Ceļš. Žurnāls teoloģijā, reliģijpētniecībā un kultūrvēsturē”, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015, 82-104.lpp.
“Logi mītiski maģiskajā izpratnē”. Krāj. “Letonika. Folklora viņpus mutvārdiem.” Rīga: LULFMI, 2015, 10.-26.lpp.
„Htoniskā pasaule latviešu mitoloģijā: kristietības ietekmes”. Krāj. “Ceļš. Žurnāls teoloģijā, reliģijpētniecībā un kultūrvēsturē”. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 25.-55.lpp.
“Radīšana, katastrofa un atdzimšana Velgas Kriles dzejā”. Krāj. “Latviešu un cittautu literatūra: No romantisma līdz modernismam. Simbolisms un simbols Latvijas un pasaules kultūrā.” Rīga: Rigdava, 2014. 100.-109.lpp.
„Lielās pirmmātes projekcijas mūsdienu sabiedrībā: Latvijas piemērs”. Krāj. Dzimtes konstruēšana. Rīga: Avens un Partneri, 2013, 147.-172.lpp.
„Lielā pirmmāte mūsdienu sabiedrībā”. Krāj. „Reliģijas nozīme modernajā sabiedrībā” . Rīga: LU Akadēmiskais apgāds 2012. 7.-17.lpp.
„Mitoloģiskais un reliģiskais aspekts Velgas Kriles dramaturģijā”. Krāj. “Littera Scripta”. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 14.-18.lpp.
„Htoniskie elementi mūsdienu kultūras laukā”. Krāj. „LU raksti” 776. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 33.-45.lpp.
„Htoniskie dzīvnieki un to attēlojums latviešu dzejā 60.-70. gados”. Krāj. „LU raksti” 748.sēj. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 160.-172.lpp.

Nodarbes

Izglītība

1994–2003
Rojas vidusskola
Roja

2003–2007
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
LU Filoloģijas fakultāte, bakalaura grāds

2007–2009
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
LU Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāte, humanitāro zinātņu maģistra grāds

2010–2015
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
LU Humanitāro zinātņu fakultāte, doktora studiju programma, iegūts Dr. philol. zinātniskais grāds

Darbavieta

2008–2012
Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola

2015–2016
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Teoloģijas fakultāte, stundu pasniedzējs kursā “Seno baltu reliģija un tās modernā recepcija” kopā ar asoc. prof. Dr.theol. Daci balodi un vad.pētn. Dr. theol. Ilzi Jansoni

2016
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Humanitāro zinātņu fakultāte, pētnieks

2016
Ekonomikas un kultūras augstskola
Lomonosova iela
docents

2018
Rakstniecības un mūzikas muzejs
Pulka iela 8, Rīga
Mākslas eksperts

2019
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes doktorantūras skolas “Letonika un starpkultūru pētījumi” zinātniskais sekretārs

Dalība organizācijās