Andrejs Stērste

1 bilde

04.10.1853 – 21.02.1921

STĒRSTE Andrejs (arī Stērstu Andrejs; 1853.4.X Veļķu, vēlākā Liezeres pag. Telviešos - 1921.21.II Zaļeniekos, apbed. Zaļenieku kapos) - jurists un literāts.
Dz. saimnieka ģim. Māc. Vecpiebalgas draudzes sk. (1866-69), Katrīnas sk. Rīgā (1869-70), 1870-72 Aleksandra ģimn., ko beidzis 1876. Skolotājs Vecpiebalgas draudzes sk. (1872-74), piedalījies vietējā sab. dzīvē - bijis režisors, aktieris, sacerējis kuplejas, kas apkopotas grām. "Kupleju krājums" (1875). 1876-81 stud. Pēterburgas univ. tieslietas. Pēc univ. beigšanas strād. tieslietu resorā Rīgā (1882-83 N. Manaseina tulks), Rēvelē, Vitebskā u.c. No 1890 advokāts Jelgavā, darbojies Jelgavas Latv. b-bā (Rakstn. nod. pr-ks, T-ra komis. pr-ks, 1902-04 b-bas pr-ks). Jelgavā pie S. par advokāta palīgu neilgi strād. J. Pliekšāns (Rainis). Mūža beigās dzīv. Zaļenieku pag. Kauliņos.
Pirmā publikācija - F. Šillera lugas "Orleānas jaunava" fragmenta "Johannas atvadīšanās no dzimtenes" tulk. laikr. "Baltijas Vēstnesis" 1874.23.X. Tulk. P. A. Volfa lugu "Precioza" (grām. un t-rī 1875), L. Šneidera "Pērkona gaiss" (t-rī 1878). Pirmais public. dzejolis "Tev dziļi acīs ieskatīju" laikr. "Baltijas Vēstnesis" 1878.22.III/3.IV. Rakstījis periodikā par valodniecības, sadzīves jaut., public. atmiņas par Ausekli (1879). Sar. zinātnisko latv. val. gramatiku "Latviešu valodas mācība" (1-3, 1879-80), kopā ar M. Kaudzīti sast. lasāmgrām. "Sēta un skola" (1-3, 1882-84). Ar tiesu likumu "Ķeizara Aleksandra II tiesu ustavi" (1889, 1893-94 ) tulk. latv. val. S. licis pamatus latv. jurid. terminoloģijai. Ap 1902 pievērsies Ljas agrārreformai: uzskatījis zemniecību par tautas garīgās atjaunošanās avotu, public. rakstos vērsies pret marksismu, aicinājis uz šķiru vienotību. - Ps.: Tālvaitis.
1992 atklāta piemiņas plāksne Jelgavā, Zemgales prospektā, kur kādreiz dzīvojusi Stērstu ģim.; 1998 piemiņas akmens S. un viņa meitai Elzai Stērstei Inešu pag. Nautrēnos (abu S. kādreizējā dzīves vietā).
Kopoti raksti (1935).
L. Alunāns Ā. Ievērojami latvieši. Jelgava, 1890. 2. burtn.; Kaudzīte M. Atmiņas no "tautiskā laikmeta".. Cēsis-R., 1924. 2. sēj.; Blese E. Stērstu Andreja dramatiskie darbi // Stērste A. Kop. r. R., 1935; Stērste E. Stērstu Andreja dzīve un darbs // Turpat; Virza E. Stērstu Andreja piemiņai // Turpat; Stērste E. Andreja Zīles dzīve: Rom. R., 1937; Žīgure A. Stērstu Andrejs // Skolotāju Avīze, 1989, 8.III; Polis J. Advokāts ar dzejnieka dvēseli // Polis J. Pie tēvu zemes dārgās. R., 2000; Grīsle R. Stēsrstu Andreja piemiņai // Skolotājs, 2001, 4.
B. Gudriķe

Dzimšanas laiks/vieta

04.10.1853

Miršanas laiks/vieta

21.02.1921
Zaļenieki

Personiska informācija

Dzimis saimnieka Stērstu Pētera un Līzes ģimenē kā viņu trešais, jaunākais, dēls.

Dzīvesbiedre Līze dzimusi 1854. gada 27. augustā Jēkaba un Vanagu Annas ģimenē. Abi draudzējušies 14 gadus, salaulājušies 1884. gada augustā Vecpiebalgas baznīcā.

Saiknes

Aleksandra Spekke - Meita
Amarillis Liekna-Virza - Mazmeita
Andrejs Spekke - Mazdēls
Anna Žīgure - Mazmazmeita
Diāna Jance - Radiniece
Elza Stērste - Meita
Natālija Draudziņa - Draudzene

Pseidonīms

Tālvaitis

Izglītība

1866–1869
Vecpiebalgas draudzes skola
Vecpiebalga
Mācījies Vecpiebalgas draudzes skolā.

1869–1870
mācījiesKatrīnas skolā Rīgā

1870–1872
Rīgas Aleksandra zēnu ģimnāzija
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga
No 1870. līdz 1872. gadam mācījies Rīgas Aleksandra ģimnāzijā. Skolu beidzis 1876. gadā.

1876–1881
Pēterburgas Universitāte
Sanktpēterburga
Studējis tieslietas Pēterburgas universitātē.

Apglabāts