Sakaslejas evaņģēliski luteriskā draudze

Ziņas par baznīcu un tātad - draudzi - kopš 16. gadsimta otrās puses, pēc E. Ķiploka ziņām - draudze jau pastāvējusi viduslaikos. Līdz 16. gadsimta beigām Sakaslejas mācītājs aprūpējis arī Vērgali, līdz 1600. gadam - Salienu, līdz 17. gadsimta sākumam - Apriķus, līdz 1718. gadam Cīravu.

Filiāles Ziemupē (Seemuppen), kur celta baznīca 1748. gadā, iesvētīta - 1752. gadā, Labragā, kur 18. gadsimta pirmajā pusē reģistrēts lūgšanu nams un Pāvilostā. Starpkaru periodā Pāvilostā un Labragā patstāvīgas draudzes. Sakaslejā un Pāvilostā baznīcas un draudze bija arī padomju laikā.

Senākie zināmie mācītāji - Andreass Līzanders (Lysander), kalpojis no 1617. līdz 1748. gadam un Ādams Pretoriuss (Prätorius), kalpojis no 1648, ļīdz 1672. gadam. 2021. gadā Sakaslejas draudzē kalpo mācītāji Jānis Bitāns un Atis Grīnbergs.

Sīkāk: E.Ķiploks. Dzimtenes draudzes un baznīcas. Linkolna: Latviešu ev.-lut. baznīcas Amerikā apgāds, 1987, 421.-422. lpp.

1 saistītas personas