Piltenes konsistorija

Piltenes konsistorija izveidojās kā no Kurzemes hercogistes neatkarīga baznīcas pārvalde Piltenes (autonomajā) apgabalā agrākās Kurzemes bīskapijas (1234-1583) teritorijā 16. gadsimta otrajā pusē, kas saglabāja savu autonomiju, atrodoties arī Prūsijas hercogistes, Polijas - Lietuvas lielvalsts un Kurzemes Zemgales hercogistes, kā arī Krievijas impērijas sastāvā. Piltenes apgabala autonomiju pilnībā atcēla 1818. gada 12. martā, iekļaujot Kurzemes guberņas sastāvā.

1585-1609 Piltenes apgabals pakļauts Prūsijas likumiem, baznīcas priekšgalā - superintendents

1614-1717 Piltene atrodas ūnijā ar Kurzemes hercogisti, šai laikā baznīcas lietas Piltenē pārzina seniora mācītājs, kurš bija arī Kurzemes konsistorijas loceklis, no 1721. gada līdz 1797. gadam Piltenes draudzēm atkal savs superintendents.

1832. gada Krievijas evaņģēliski luteriskās baznīcas likumā iestrādā 7 Kurzemes prāvesta iecirkņus, 6 no tiem - 1636. gadā dibinātie, septītais - Piltenes prāvesta iecirknis.

No: E. Ķiploks. Dzimtenes draudzes un baznīcas. ASV, 1987, 401.lpp.

1 saistītas personas