Latvju Sieviešu apvienība


I. BIEDRĪBAS MĒRĶIS, TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

§ 1. Latvju Sieviešu Apvienības mērķis ir modināt Latvju sievietes nacionālai apziņai
un reizē ar to veicināt valsts dzīves un sievietes stāvokļa uzlabošanu Latvijā,
a) apvienojot Latvju sievietes valstiski-nacionālā organizācijā,
b) veicinot Latvju valodas lietošanu,
c)ierosinotuniesniedzotvalstsiestādēmprojektusparLatvijassievietesmateriālāsun
garīgās dzīves uzlabošanu,
d)apkarojottospretvalstiskoscittautiešuelementus,kuritiecāsizmantottiešiLatvjiem
pienākošās priekšrocības,
e.) aizstāvot un pabalstot garīgi un arī materiālā un tiesiskā ziņā savas biedrības biedrenes un
vispārīgi visas Latvju sievietes,
f.) uzstājoties pret visādām nelikumībām un noziedzībām, kuras vērstas pret valsti.
§ 2. Savu mērķu sasniegšanai biedrībai ir tiesības:
a) sasaukt sapulces un apspriedes,
b) sarīkot priekšlasījumus, izrīkojumus, ekskursijas, dibināt kursus, bibliotēkas, klubus un t. t.
izdot grāmatas, žurnālus un t. t.
c) vākt līdzekļus apvienības vajadzībām,
d)iegūtunatsavinātkustamusunnekustamusīpašumus,slēgtlīgumus,uzņemties
pienākumus un ar savu pilnvaroto starpniecību sūdzēt un aizstāvēties pie tiesas,
e) uzturēt sakarus ar radniecīga virziena organizācijām,
f) iegādāties savu zīmogu, karogu, emblēmas un nozīmes