Torņkalna latviešu biedrība

VĒSTURE

Biedrība dibināta 2008. gada 28. februārī Rīgā, Pārdaugavā. Biedrības dibināšanas sapulcē piedalījās 3 cilvēki: Signe Sniedze, Iveta Medene un Vidvuds Medenis.

STRUKTŪRA UN AKTIVITĀTES

Biedrību vada valdes priekšsēdis. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav biedru sapulces kompe­tencē. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt TLB katrs atsevišķi.

TLB mērķi

Sargāt un kopt latviešu tautas kultūras tradīcijas, nacionālo identitāti un latvisko dzī­ves veidu, valstiskās apziņas nostiprināšanos; aktīvi iesaistīties Latvijas dabas un kultūras pieminekļu izpētes, aizsardzības un kopšanas darbos;

Sekmēt tradicionālās kultūras, izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, veicināt nekomerciālu izdevējdarbību;

Organizēt kultūras, izglītības un sporta pasākumus, nometnes, konkursus, konferen­ces, festivālus, apmācības;

Aizstāvēt bērnu un jauniešu īpašās vajadzības kultūrizglītības jomā un piedāvāt daudz­veidīgas iespējas kultūras procesos;

Veicināt starptautisko sadarbību dažādās kultūras nozarēs.

IECERES

Veidot Pārdaugavā Saieta namu, veicināt kultūras dzīvi Pārdaugavā.

Avots: http://latviesubiedribas.lv/?p=174

1 saistītas personas