Fricis Brīvzemnieks

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (29)

Vienības: Pierakstītājs (1); Teicējs (4); Autors (717); Iesūtītājs (1407)

Darbi: Darba autors (24); Tulkotājs (4); Sastādītājs (8); Komentāra autors (7); Recepcijas persona (30)

Attēli: Persona attēlā(2)

VārdsFricis Brīvzemnieks
Papildu vārdiTreulands
Dzimtais vārdsTreilands
KopsavilkumsFricis Brīvzemnieks (1846–1907) – dzejnieks, tulkotājs, folklorists un folkloras pētnieks. Nozīmīgu ieguldījumu devis latviešu folkloristikā – latviešu folkloras vākšanā un publicēšanā. Viņš nodibināja zinātnisku latviešu folkloras vākšanu un materiālu apkopošanu. Viņa sastādījumā jau 19. gadsimta 70. un 80. gados iznāca latviešu tautasdziesmu krājums, latviešu tautas parunu, mīklu un buramvārdu krājums, kā arī latviešu teiku un pasaku krājums. Tulkojis no krievu un vācu valodas. Strādājis krievu presē Maskavā, bijis tautskolu inspektors Kurzemē.
Personiska informācijaDzimis Rokaižu krogū, ko tēvs – sedlinieks un rēdnieks Jēkabs Treilands tolaik nomāja. Māte Jūlija Treilande (dzimusi – Julie Haak) bija vāciete. Kad Fricim Brīvzemniekam bija seši gadi, māte Jūlija nomira no holēras.
Precējies ar Otīliju Treilandi (dzimusi Šuberga).

1904: aizgājis pensijā.
Profesionālā darbībaPirmās publikācijas sākumā parakstījis ar īsto uzvārdu – Treilands.
No 1871: publikācijas parakstījis ar pseidonīmu – Brīvzemnieks.

1869: pirmā publikācija – dzejoļi "Tālumā no dzimtenes" un "Pie avota" – laikrakstā "Baltijas Vēstnesis" (1869.22.I).
Publicējis ap 90 dzejoļu, kuros pausti nacionālās atmodas centieni: tēvzemes mīlestība, ticība latviešu tautas nākotnei, mudinājumi cīnīties par tautas brīvību.
Popularitāti guva "Daugavas zvejnieku dziesma" (komponējis Baumaņu Kārlis, Ādams Ore, Jāzeps Vītols), "Atkal pie Ventas", balāde "Krīvu Krīvs" (komponējis Jāzeps Vītols).
Periodikā publicējis apceres par Andreju Spāģi (1872), Ati Kronvaldu (1887), igauņu sabiedrisko darbinieku Kārli Robertu Jakobsonu (1882) u. c.

No Friča Brīvzemnieka iecerētās sērijas "Augsti krievu vīri iz zemas kārtas" grāmatā iznāca apcere par Mihailu Lomonosovu (1874) un 17. gs. krievu pareizticīgās baznīcas Maskavas patriarhu Nikonu (1878).

Ārzemju autoru darbu tulkojumi

No krievu valodas
1877: Nikolajs Gogolis "Tarass Buļba".

No vācu valodas
1885: Frīdrihs Šillers "Pulksteņa dziesma" (kopā ar Kasparu Biezbārdi).

Tulkojis arī Nikolaja Ņekrasova "Skolnieks", Ivana Krilova "Sisenis un skudra", Apollona Maikova, A. Pleščejeva, Heinriha Heines u. c. autoru dzejoļus.

Sastādījis (Krišjāņa Valdemāra vadībā ar Andreja Spāģa, K. Kalniņa, Indriķa Laubes līdzdalību)
1872: "Krievu – latviešu – vācu vārdnīca".

Darbība folkloristiskā

Lasījis referātus par latviešu folkloru (par tautasdziesmām, kāzu un kristību ieražām u. tml.), organizējis latviešu folkloras vākšanu, tulkojis pats šos materiālus krievu valodā.
1873: Maskavas universitātes Dabaszinību antropoloģijas un etnogrāfijas draugu biedrības rakstu krājumā publicējis latviešu tautasdziesmas (1118) ar krievu tulkojumu, paskaidrojumiem un ievadu.
1881: publicējis sakāmvārdu, mīklu, buramvārdu krājumu latviešu valodā ar krievu tulkojumu.
1887: publicējis arī latviešu pasakas krievu valodā "Сборник материалов по этнографии" ("Etnogrāfijas materiālu krājums", 2, Maskavā) un latviešu valodā – "Mūsu tautas pasakas" (1) – tie ir pirmie izdotie latviešu pasaku krājumi.
Atbalstījis Krišjāņa Barona "Latvju dainu", Andreja Jurjāna latviešu tautasdziesmu krājumu izdošanu.

Sabiedriskā darbība

Kopā ar Krišjāni Valdemāru un Krišjāni Baronu bijis Maskavas latviešu kultūras dzīves organizētājs. Krišjāņa Valdemāra ierosināts, Fricis Brīvzemnieks iesūtījis krievu laikrakstam "Московские ведомости" u. c. informācijas par zemnieku smago stāvokli Baltijā, savukārt latviešu laikrakstiem, galvenokārt laikrakstam "Baltijas Vēstnesis" ziņas par kultūras dzīvi Maskavā. Arī pēc aiziešanas pensijā, dzīvodams Latvijā, turpinājis iesūtīt korespondences par Baltijas sociālajiem un kultūras apstākļiem laikrakstam " Московские ведомости".
Krišjāņa Valdemāra mudināts, rūpējies par skolu skaita palielināšanu, par latviešu valodas nozīmes pastiprināšanu skolās, bibliotēku organizēšanu.

Pagodinājumi

1882 (pēc vecā stila 1881): Maskavas universitātes Dabaszinību antropoloģijas un etnogrāfijas draugu biedrība piešķīra Fricim Brīvzemniekam lielo sudraba medaļu.
1934–1940: pēc 15. maija Kārļa Ulmaņa apvērsuma valdība uzaicināja skolas izvēlēties sev kāda ievērojama tautas darbinieka vārdu. Rīgas pilsētas 16. pamatskola tika nosaukta Friča Brīvzemnieka vārdā, lai godinātu latviešu tautskolu inspektoru, kurš bija cīnījies par latviešu izglītības iespējām Krievijā, kā arī vairākiem skolotājiem palīdzējis dabūt darbu Rīgas skolās.
No 1995:
Rīgas Friča Brīvzemnieka pamatskola.
Friča Brīvzemnieka vārdā nosaukta iela vairākās Latvijas pilsētās – Rīgā, Jūrmalā, Liepājā u. c.
Citātu galerija"Latviešu folkloristikas pamatlicējs ar saviem vākumiem, publicējumiem, teorētiskajiem apcerējumiem ir Fricis Brīvzemnieks, bet, iespējams, lielākais viņa nopelns – folkloras vākšanas kustības izraisīšana, atbalstīšana, uzturēšana, tā dalībnieku – jaunu talantu meklēšana. Plašākas folkloras vākšanas rosinātājas jau bijušas F. Brīvzemnieka pirmās ekspedīcijas uz Latviju 1869. un 1870. gadā, personīgie kontakti, paša paraugs piesaistījis vairākus palīgus šajā darbā. Liela nozīme bijusi arī F. Brīvzemnieka daudzajiem aicinājumiem presē, sevišķi 1877. gadā "Zinātnības un tautas draugiem". [..]

Vīksna, Māra. Neizdebatētais Fricis Brīvzemnieks. Materiāli par pasaules strāvām latviešu literatūrā. Rīga, Zinātne, 1998, 5.–6. lpp.

"No saviem laika un centienu biedriem Brīvzemnieks atšķiras ar savu vispusību un ar savu kluso, sīksto neatlaidību pie cēla darba. Viņš tādā kārtā ticis par latviešu tautisko centienu kopotāju, padziļinātāju, izplatītāju, nodrošinātāju, kā neviens cits. Priekš viņa un blakām viņam strādāja un cīnījās vīri (Spāģis, Valdemārs), kas paturēja acīs latviešu sabiedriska un saimniecisko dzīvi. Brīvzemnieks darīja to pašu, bet pie tam tik lielā mērā aizņēma arī latviešu dzīves garīgo pusi, ka viņš ar to no minētajiem vīriem manāmi nošķiras un tuvinās tiem darbiniekiem, kas darbojas šai virzienā (Alunāns, Kronvalds, Biezbārdis). Pie tam viņš vienā kā otrā vietā neaprobežojas ar pārejošu ierosinātāja interesi, bet viņš tur pastrādā nopietnus, plašus darbus. Viņš nodziļinās saimnieciskajos jautājumos, patstāvīgi krāj un apstrādā attiecīgos materiālus un laiž par tiem (sevišķi krievu laikrakstos) klaja veselas rakstu virknes. Bet viņš līdz galam mēģina iedziļināties arī latviešu gara dzīvē, uzmeklē tai pēdas vistālākajā senatnē, lasa pa visu tautu uzcītīgi kopā viņas liecības, rūpīgi tās sakopo un laiž klajā, tādā kārtā bez trokšņa noraidīdams pie malas visādus izdomājumus par latviešu senatnes dzīvi un mantām un uzrādīdams latviešu īpatnības patiesos pamatus. Pie tam viņš savos avīžnieka, krājēja, pētnieka darbos nenoslēdzas un nepaliek viens, bet aicina pie tiem biedrus no malu malām un nodod gabalu pa gabalam no saviem uzsākumiem citu rokās. Šaurākās robežās tad arī citi (Barons, Lerchis-Puškaitis) daudz vairāk pastrādājuši nekā viņš, bet viņam pieder tas nopelns, ka viņš dažādos pavedienus nevien uzrādījis, bet ar darbīgu roku arī uzņēmis un sekmīgi risinājis uz priekšu. Viņš pats daudz un daudzpusīgi strādā un pie tam ierosina uz visām pusēm citus. Viņš ir vientulis darba rūķis un rosīgs atklātības darbinieks, viņš ir darba darītājs un darbu vadonis; krājējs un pētnieks, dzejnieks uti zinātnieks. Viņa darbi nesasniedz to pilnību, ko atrodam pie tiem, kas nodevušies vienai vienīgai lietai, bet viņš atstājis tomēr paliekamākus darbus nekā tie, kas visus savus spēkus ielikuši tekošos dzīves prasījumos (Valdemārs, Spāģis, Kronvalds). Brīvzemnieks skatās uz visu un uz katru Lietu mierīgāk, bet tāļāk, smel no. sevis dziļāk, nekā varētu aprobežoties un aiziet ar tekošo dienu. Viņa darbi pēc formas ne vienmēr tik priekšzīmīgi uzrāda viņa cēlo, skaidro dvēseli, kas tiecas sakust ar tautas garu, lai ar to silti, dzīvi un neiznīcīgi darbotos tautas organismā."

Zeiferts, Teodors. Brīvzemnieks: tautas darbinieka mūžs un laikmeta aina, I. Rīga, RLB Brīvzemnieka rakstu komisija, 1929, 9. lpp.
SaiknesKlāvs Ukstiņš (1832–1904) - Domubiedrs
Minna Treilande (1869) - Māsa
Nodarbesfolkloras pētnieks
dzejnieks
tulkotājs
publicists
folklorists
Dzimšanas laiks/vieta01.11.1846
Rokaižu krogs
Rokaiži, Kazdangas pagasts, Dienvidkurzemes novads
Dzimis Lažas (agrākā Rokaižu) pagasta Rokaižu krogā. Līdz mūsdienām ēka nav saglabājusies, šajā vietā piemiņas akmens.

Dzīvesvieta1860 – 1864
Kalvenes iela 21, Aizpute
Kalvenes iela 21, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, LV-3456
Namā Aizputē, Kalvenes ielā 21 no 1860. līdz 1864. gadam dzīvojis dzejnieks, tulkotājs, folklorists Fricis Brīvzemnieks.

1867 – 1887
Maskava
Moscow, Russia

1887 – 1888
Liepāja
Liepāja

1887 – 1888
Kuldīga
Kuldīga, Kuldīgas novads

1889 – 1907
Rīga
Rīga
IzglītībaMaskavas Universitāte
Maskava
Moscow, Russia

Kā brīvklausītājs apmeklējis vēstures un tautsaimniecības lekcijas.


Rokaižu muižas skola
Lažas pagasts
Lažas pagasts, Dienvidkurzemes novads

1859 – 1862
Aizputes apriņķa skola
Atmodas iela 22, Aizpute
Atmodas iela 22, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, LV-3456

1864 – 1866
Mogiļevas apgabals
Mogilev Region, Belarus

Mācījies Gorku mērniecības skolā Mogiļovas guberņā


1873

Nokārtojis ģimnāzijas abitūrijas un vācu valodas ģimnāzijas skolotāja eksāmenus.

Darbavieta1867 – 1868
Maskava
Moscow, Russia
Mērniecības kanceleja

1869 – 1887
Maskavas universitātes Dabaszinātņu, antropoloģijas un etnogrāfijas draugu biedrība
Maskava
Moscow, Russia
Biedrības līdzstrādnieks

1872
Ivanova
Ivanovo, Ivanovo Oblast, Russia
Bijis mājskolotājs Ivanovovozņesenskā.

1875
Maskava
Moscow, Russia
Vācu valodas skolotājs Maskavas 2. proģimnāzijā.

1876 – 1887
Maskava
Moscow, Russia
Skolotājs Maskavas 1. ģimnāzijā.

1887
Kuldīga
Kuldīga, Kuldīgas novads
Tautskolas inspektors

1887
Liepāja
Liepāja
Tautskolas inspektors
Dalība organizācijās1869 – 1887
Maskavas universitātes Dabaszinātņu, antropoloģijas un etnogrāfijas draugu biedrība
Maskava
Moscow, Russia
ApcietinājumsRjazaņa
Ryazan, Ryazan Oblast, Russia
Skolotājs Rjazaņas proģimnāzijā.
Miršanas laiks/vieta15.09.1907
Ropaži
Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads
Miris Ropažu (bijušajā Venču) krogū.
ApglabātsRīgas Lielie kapi
Klusā iela, Rīga
Piemiņas vietasRīgas Lielie kapi
Klusā iela, Rīga
Tēlnieka Jāņa Zariņa piemineklis.

Kalvenes iela 21, Aizpute
Kalvenes iela 21, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, LV-3456
Pie ēkas Aizputē, Kalvenes ielā 21, kur no 1860. līdz 1864. gadam dzīvojis Fricis Brīvzemnieks, uzstādīta piemiņas plāksne.

1982
Piemiņas akmens Fricim Brīvzemniekam, Rokaiži, Kazdangas pagasts, Dienvidkurzemes novads
Rokaiži, Kazdangas pagasts, Dienvidkurzemes novads
1982. gadā uzstādītais akmens Fricim Brīvzemniekam uzstādīts vietā, kur senāk atradās bijušais Rokaižu krogs – Friča Brīvzemnieka dzimtā vieta.

1997
Piemineklis Fricim Brīvzemniekam
Vienības gatve 15, Rīga, LV-1004
Ģirta Burvja darināts piemineklis Fricim Brīvzemniekam.

Kartes leģendaTiek rādīti ieraksti 1-25 no 25.
#VietaDateVeidsVietas tips
  
1Rokaižu krogs
(Rokaiži, Kazdangas pagasts, Dienvidkurzemes novads)
01.11.1846Dzimšanas laiks/vietaKrogs
2Maskava
(Moscow, Russia)
1867 - 1887DzīvesvietaPilsēta
3Rīga
(Rīga)
1889 - 1907DzīvesvietaPilsēta
4Liepāja
(Liepāja)
1887 - 1888DzīvesvietaPilsēta
5Kuldīga
(Kuldīga, Kuldīgas novads)
1887 - 1888DzīvesvietaPilsēta
6Kalvenes iela 21, Aizpute
(Kalvenes iela 21, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, LV-3456)
1860 - 1864DzīvesvietaĒka, māja
7Ropaži
(Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads)
15.09.1907Miršanas laiks/vietaCiems
8Rīgas Lielie kapi
(Klusā iela, Rīga)
(Nav norādīts)ApglabātsKapsēta
9Maskava
(Moscow, Russia)
(Nav norādīts)IzglītībaPilsēta
10Mogiļevas apgabals
(Mogilev Region, Belarus)
1864 - 1866IzglītībaNovads
11Atmodas iela 22, Aizpute
(Atmodas iela 22, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, LV-3456)
1859 - 1862IzglītībaĒka, māja
12Lažas pagasts
(Lažas pagasts, Dienvidkurzemes novads)
(Nav norādīts)IzglītībaPagasts
13Maskava
(Moscow, Russia)
1867 - 1868DarbavietaPilsēta
14Ivanova
(Ivanovo, Ivanovo Oblast, Russia)
1872DarbavietaPilsēta
15Maskava
(Moscow, Russia)
1875DarbavietaPilsēta
16Maskava
(Moscow, Russia)
1876 - 1887DarbavietaPilsēta
17Maskava
(Moscow, Russia)
1869 - 1887DarbavietaPilsēta
18Kuldīga
(Kuldīga, Kuldīgas novads)
1887DarbavietaPilsēta
19Liepāja
(Liepāja)
1887DarbavietaPilsēta
20Rjazaņa
(Ryazan, Ryazan Oblast, Russia)
(Nav norādīts)ApcietinājumsPilsēta
21Maskava
(Moscow, Russia)
1869 - 1887Dalība organizācijāsPilsēta
22Rīgas Lielie kapi
(Klusā iela, Rīga)
(Nav norādīts)Piemiņas vietasKapsēta
23Piemineklis Fricim Brīvzemniekam
(Vienības gatve 15, Rīga, LV-1004)
1997Piemiņas vietasPiemineklis, skulptūra
24Piemiņas akmens Fricim Brīvzemniekam, Rokaiži, Kazdangas pagasts, Dienvidkurzemes novads
(Rokaiži, Kazdangas pagasts, Dienvidkurzemes novads)
1982Piemiņas vietasAkmens
25Kalvenes iela 21, Aizpute
(Kalvenes iela 21, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, LV-3456)
(Nav norādīts)Piemiņas vietasĒka, māja
Fricis Brīvzemnieks atstājis nozīmīgu ieguldījumu latviešu folkloristikā. Viņš nodibināja zinātnisku latviešu folkloras vākšanu un materiālu apkopošanu. Viņa sastādījumā jau 19. gadsimta 70. un 80. gados iznāca latviešu tautasdziesmu krājums, latviešu tautas parunu, mīklu un buramvārdu krājums, kā arī latviešu teiku un pasaku krājums.

Fricis Brīvzemnieks (īstajā vārdā Fricis Treilands; 1846–1907) dzimis Aizputes apriņķa Lažas (agrākā Rokaižu) pagasta Rokaižu krogā. Līdz mūsdienām ēka nav saglabājusies, šajā vietā atrodas Fricim Brīvzeniekam veltīts piemiņas akmens.

Mācījies Rokaižu muižas skolā, Aizputes apriņķa skolā (1859–1862), Gorku mērniecības skolā Mogiļovas guberņā (1864–1866). Viņš neilgi strādāja par mājskolotāju Mērniecības kancelejā Maskavā(1867–1868). Kopā ar Krišjāni Valdemāru un Krišjāni Baronu organizēja Maskavas latviešu kultūras dzīvi. Krišjāņa Valdemāra ierosināts, Fricis Brīvzemnieks iesūtījis krievu laikrakstam "Московские ведомости" u. c. informācijas par zemnieku smago stāvokli Baltijā, savukārt latviešu laikrakstiem, galvenokārt laikrakstam "Baltijas Vēstnesis" ziņas par kultūras dzīvi Maskavā. Arī pēc aiziešanas pensijā 1904. gadā, dzīvodams Latvijā, viņš turpināja iesūtīt korespondences par Baltijas sociālajiem un kultūras apstākļiem laikrakstam " Московские ведомости". Kā brīvklausītājs apmeklēja vēstures un tautsaimniecības lekcijas Maskavas universitātē.

No 1872. gada Fricis Brīvzemnieks strādāja par mājskolotāju Ivanovovozņesenskā. 1873. gadā nokārtoja ģimnāzijas abitūrijas un vācu valodas ģimnāzijas skolotāja eksāmenus. Kādu laiku bija skolotājs Rjazaņas proģimnāzijā. vācu valodas skolotājs Maskavas 2. proģimnāzijā (1875), Maskavas 1. ģimnāzijā (1876–1887). Maskavas periods (1867–1887) bija ražīgākais Friča Brīvzemnieka literārās un sabiedriskās darbības laiks. 1882. gadā (pēc vecā stila 1881. gadā) Maskavas Universitātes Dabaszinību antropoloģijas un etnogrāfijas draugu biedrība piešķīra Fricim Brīvzemniekam lielo sudraba medaļu.

Fricis Brīvzemnieks pirmās publikācijas sākumā parakstīja ar īsto uzvārdu – Treilands. 1869. gadā laikrakstā "Baltijas Vēstnesis" 22. janvāra numurā publicēti pirmie dzejoļi "Tālumā no dzimtenes" un "Pie avota". No 1871. gada publikācijas parakstīja ar pseidonīmu – Brīvzemnieks. Dzīves laikā viņš publicējis ap 90 dzejoļu, kuros pausti nacionālās atmodas centieni: tēvzemes mīlestība, ticība latviešu tautas nākotnei, mudinājumi cīnīties par tautas brīvību. Popularitāti guva "Daugavas zvejnieku dziesma" (komponējis Baumaņu Kārlis, Ādams Ore, Jāzeps Vītols), "Atkal pie Ventas", balāde "Krīvu Krīvs" (komponējis Jāzeps Vītols). Periodikā publicējis apceres par Andreju Spāģi (1872), Ati Kronvaldu (1887), igauņu sabiedrisko darbinieku Kārli Robertu Jakobsonu (1882) u. c.

Daugavas zvejnieku dziesma

Daugaviņa, māmuliņa,
Viļņo stauji plūzdama!
Daugaviņa stalta, balta, -
Tu mūs maizes devējiņ`

Nu tik brāļi naigi, naigi,
Dzenat tīklus laiviņā,
Pērkoņtēva svētībiņa,
Laivu zivīm pildinās.

Brīvos viļņos Daugaviņa,
Sviedros laivu airējam.
Krūtīs atsarkst tēvu liesma,
Brīvu dziesmu uzdziedam.

Nu tik brāļi naigi, naigi,
Dzenat tīklus laiviņā.
Pērkoņtēva svētībiņa
Laivu zivīm pildinā

No Friča Brīvzemnieka iecerētās sērijas "Augsti krievu vīri iz zemas kārtas" grāmatā iznāca apcere par Mihailu Lomonosovu (1874) un 17. gs. krievu pareizticīgās baznīcas Maskavas patriarhu Nikonu (1878).

Fricis Brīvzemnieks tulkojis un atdzejojis arī no krievu un vācu valodas, piemēram, Nikolaja Gogoļa "Tarass Buļba", Frīdriha Šillera "Pulksteņa dziesma" (kopā ar Kasparu Biezbārdi), Nikolaja Ņekrasova "Skolnieks", Ivana Krilova "Sisenis un skudra", Apollona Maikova, A. Pleščejeva, Heinriha Heines u. c. autoru dzejoļus.
Krišjāņa Valdemāra vadībā kopā ar Andreja Spāģa, K. Kalniņa, Indriķa Laubes līdzdalību sastādījis "Krievu – latviešu – vācu vārdnīca" (1872).

Nozīmīgu ieguldījumu Fricis Brīvzemnieks devis latviešu folkloristikā. Viņš lasīja referātus par latviešu folkloru (par tautasdziesmām, kāzu un kristību ieražām u. tml.), organizēja latviešu folkloras vākšanu, tulkojis pats šos materiālus krievu valodā. 1873. gadā Maskavas universitātes Dabaszinību antropoloģijas un etnogrāfijas draugu biedrības rakstu krājumā publicējis latviešu tautasdziesmas (1118) ar krievu tulkojumu, paskaidrojumiem un ievadu. 1881. gadā viņš publicēja sakāmvārdu, mīklu, buramvārdu krājumu latviešu valodā ar krievu tulkojumu, bet 1887. gadā – arī latviešu pasakas krievu valodā "Сборник материалов по этнографии" ("Etnogrāfijas materiālu krājums", 2, Maskavā) un latviešu valodā – "Mūsu tautas pasakas" (1). Tie ir pirmie izdotie latviešu pasaku krājumi.

Folkloras pētniece Māra Vīksna rakstījusi: "Latviešu folkloristikas pamatlicējs ar saviem vākumiem, publicējumiem, teorētiskajiem apcerējumiem ir Fricis Brīvzemnieks, bet, iespējams, lielākais viņa nopelns – folkloras vākšanas kustības izraisīšana, atbalstīšana, uzturēšana, tā dalībnieku – jaunu talantu meklēšana. Plašākas folkloras vākšanas rosinātājas jau bijušas F. Brīvzemnieka pirmās ekspedīcijas uz Latviju 1869. un 1870. gadā, personīgie kontakti, paša paraugs piesaistījis vairākus palīgus šajā darbā. Liela nozīme bijusi arī F. Brīvzemnieka daudzajiem aicinājumiem presē, sevišķi 1877. gadā "Zinātnības un tautas draugiem". [..] (Vīksna, Māra. Neizdebatētais Fricis Brīvzemnieks. Materiāli par pasaules strāvām latviešu literatūrā. Rīga, Zinātne, 1998, 5.–6. lpp.)

1887. gadā Fricis Brīvzemnieks pārcēlās atpakaļ uz Latviju. Kuldīgā un Liepājā viņš strādāja par tautskolu inspektoru. No 1889. gada – inspektors Rīgā. Krišjāņa Valdemāra mudināts, Fricis Brīvzemnieks rūpējās arī par skolu skaita palielināšanu, par latviešu valodas nozīmes pastiprināšanu skolās, bibliotēku organizēšanu. Fricis Brīvzemnieks atbalstīja arī Krišjāņa Barona "Latvju dainu", Andreja Jurjāna latviešu tautasdziesmu krājumu izdošanu.

No 1904. gada Fricis Brīvzemnieks dzīvoja Rīgā. Fricis Brīvzemnieks miris 1907. gada 15. septembrī. Apglabāts Rīgas Lielajos kapos. Friča Brīvzemnieka piemiņai Rīgas Lielajos kapos veltīts tēlnieka Jāņa Zariņa piemineklis. Savukārt 1997. gadā uzstādīts Ģirta Burvja darināts piemineklis Fricim Brīvzemniekam Vienības gatvē 15, Rīgā. Savukārt pie pie ēkas Aizputē, Kalvenes ielā 21, kur no 1860. līdz 1864. gadam dzīvoja Fricis Brīvzemnieks, uzstādīta piemiņas plāksne. 1982. gadā atklāts arī piemiņas akmens Fricim Brīvzemniekam, Rokaižos. Tas uzstādīts vietā, kur senāk atradās bijušais Rokaižu krogs – Friča Brīvzemnieka dzimtā vieta.

Informāciju apkopoja Madara Eversone.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.