Kopoti raksti. 6. sējums

Sestajā sējumā ievietoti 1976.–1979. gadā rakstītie, bet dzejnieka dzīves laikā nepublicētie dzejoļi.
Redakcijas kolēģija: Imants Auziņš, Māris Čaklais, Harijs Hiršs, Jānis Peters, Inese Spura, Ruta Veidemane, Imants Ziedonis.

Publisher

Izdevniecība "Liesma"

Type of publication

Collected works

Type of work

Original work

ISBN

5410007611

Editor

Author of the comment

Publishing year/ place

1993, Rīga