Viesturs Vecgrāvis

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (137); Compiler (21); Editor (12); Author of the comment (39); Person of reception (9)

Photos: Person in photo(3)

NameViesturs Vecgrāvis
SummaryLiteratūrzinātnieks, LU emeritētais profesors un grāmatizdevējs Viesturs Vecgrāvis (dzim. 1948) ir erudīts latviešu dzejas un literāro procesu pētnieks. Kopš 1981. gada viņa uzmanības lokā ir Jāņa Poruka daiļrades un personības izpēte, kā arī latviešu klasiskās literatūras t. s. zelta laikmets –19. un 20. gs. mija. Kopš Atmodas laika viņa pētniecisko interešu lokā ir latviešu trimdas dzejas procesi un personības, turklāt ar daļu šī procesa veidotājiem viņš bija / ir personīgi pazīstams. Viestura Vecgrāvja publikācijās latviešu literārās parādības skatītas kultūrvēsturiskās sakarībās, pasaules literāro virzienu un strāvojumu kontekstā. Pateicoties viņa kā grāmatizdevēja (apgādi "Artava", "Daugava", "Jaunā Daugava") darbībai, Latvijā 20. gs. 90. gados un 21. gs. pirmajā desmitgadē izdoti gan latviešu trimdas autoru darbi, gan no jauna izdoti agrāko paaudžu autoru darbi.
Viesturs Vecgrāvis ir daudzu grāmatu redaktors un izdevējs, arī priekšvārdu, pēcvārdu un komentāru autors, sastādījis daudzu latviešu autoru darbu izlase vai pēc ilgāka laikposma izdevis piemirstu rakstnieku literāros darbos.
Personal informationDzimis pasta darbinieces un būvinženiera ģimenē.

WorkPirmais latviešu trimdas dzejas kursu docētājs Latvijas Universitātē kopš 20. gs. 80. gadu beigām. Pētnieciskos nolūkos 20. gs. 80. gadus beigās un 90. gadu sākumā apmeklējis Minsteres, Stokholmas, "Abrenes" latviešu trimdas arhīvus un literatūras krātuves, iepazinis latviešu trimdas literatūras krājumus DVF "Straumēnos", Londonas bibliotēkās un arhīvos, Oksfordas un Kembridžas universitāšu krātuvēs.


Sagatavotie un docētie lekciju kursi humanitāro zinātņu studentiem – "Latviešu literatūras vēsture (19. gs. 90. gadi – 1940. g.), "Latviešu literatūras vēsture (1945–2000), "Ievads literatūrzinātnē", "Edvarta Virzas personība un daiļrade", "Jāņa Poruka personība un daiļrade", "Latviešu un cittautu romantisma tipoloģija", "Neoklasicisms latviešu un cittautu literatūrā", "Virzieni un strāvojumi latviešu un cittautu literatūrā", "Latviešu trimdas lirika", Latviešu literatūras veidu vēsture kopš 1945. g." u. c.
Daudzu bakalauru un maģistru darbu zinātniskais vadītājs, kā arī vairāku promocijas darbu zinātniskais vadītājs.

1993: Dr. philol. grāds par latviešu trimdas dzejas zinātnisko publikāciju kopu – "Latviešu trimdas dzeja: 1944.–1963. gads. Process un novācijas".

2021: saņēmis Siguldas novada titulu Gada novadnieks par “nozīmīgu ieguldījumu literatūrzinātnē un ieinteresētību Siguldas novada literārā mantojuma apzināšanā”.

Sarunu ar Viesturu Vecgrāvi skat.: https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/liter...


Pētnieciskās intereses

Latviešu literatūras vēsture, latviešu lirikas vēsture, trimdas literatūras vēsture, literāro virzienu un strāvojumu problēma, cittautu literatūra virzienu aspektā, dzejas teorija, mūsdienu lirikas kritika, romantisma un neoromantisma vēsture un teorija, Jāņa Poruka daiļrade.

Literatūrzinātniskās publikācijas

1971: pirmā publikācija "Pērsietis Turaidā" laikrakstā "Darba Balss" 27. martā.
1981: pirmā nozīmīgākā publikācija – raksts "Nākamības cilvēka sirdsdedzi alkdams. Personības koncepcija Jāņa Poruka daiļradē" laikrakstā "Literatūra un Māksla" 16. oktobrī.

1988–1990 veidojis dzejas sleju "Riekšava" laikrakstā "Literatūra un Māksla" (1988–1990), pirmoreiz plašāk latviešu lasītāju iepazīstinot ar latviešu trimdas dzejas pārstāvjiem, gan padomju periodā 'aizmirstiem' autoriem.
1989: veidojis latviešu trimdas autoru dzejas kopas žurnālā "Jaunās Grāmatas" (1989).
1989–1991 publicējis vairākus rakstus par Edvarta Virzas prozas mākslinieciskām īpatnībām.

Līdzautors daudzos zinātnisko rakstu krājumos, tostarp "Materiāli 20.–30. gadu latviešu literatūras vēsturei" (1989), "Materiāli par.." (1990, 1991, 1993, 1994, 1998), izdevumam "Latviešu literatūras vēsture" (1–2, 1998–1999), zinātnisko rakstu krājuma „Latviešu un cittautu literatūra: noromantismalīdz modernismam” (2010–2014) sastādītājs un autors.

20. gadsimta 70. gados publicējies Rīgas, Cēsu un Limbažu rajonu laikrakstos. Publikācijas latviešu literārās parādības skatītas kultūrvēsturiskās sakarībās, pasaules literāro virzienu un strāvojumu kontekstā. Publicējis informatīvus un populārzinātniskus rakstus vācu, krievu, igauņu, lietuviešu, franču un ukraiņu izdevumos. Publicējis daudzas recenzijas un rakstus par romantiskas un eksistenciālas ievirzes dzejniekiem (Valdis Grēviņš, Jānis Sudrabkalns, Vilis Cedriņš, Zinaīda Lazda, Veronika Strēlerte, Fricis Bārda, Jānis Poruks, Kārlis Skalbe u. c.), par trimdas dzejniekiem Linardu Taunu un Gunaru Saliņu. Tāpat publikācijas lasāmas laikrakstos "Padomju Jaunatne", "Literatūra un Māksla", "Diena", žurnālos "Karogs", "Grāmata", "Domuzīme" un citviet.

Daudzu grāmatu redaktors un izdevējs; priekšvārdu, pēcvārdu un komentāru autors, vairāku latviešu autoru darbu izlašu sastādītājs.

Darbība grāmatizdošanā

Kopš 1989: darbojas grāmatizdevniecībā, strādādams apgādos "Atmoda", "Artava", "Daugava" un "Jaunā Daugava".
Izdotajām grāmatām, tostarp cittautu autoru darbiem publicējis arī pēcvārdus:
2006: Hemingvejs, Ernests "Ēdenes dārzs" (tulk. Dagnija Dreika), Francs Kafka "Process" (tulk. Amanda Aizpuriete).
2001: Garī, Romēns "Visa dzīve priekšā" (tulk. Skaidrīte Jaunarāja).
2000: Bergmans, Ingmars "Intīmās grēksūdzes" (tulk. Mudīte Treimane), Marsels Prusts "Ziedošu jaunavu pavēnī" (tulk. Skaidrīte Jaunarāja).
1999: Brontē, Anna "Agnese Greja" (tulk. Dagnija Dreika).
1998: Bergmans, Ingmars "Labā griba" (tulk. Rute Lediņa), Antuāns Sent-Ekziperī ""Cilvēku zeme" (tulk. Maija Silmale) un "Nakts lidojums" (tulk. Dagnija Šleiere).
1996: Morjē, de Dagnija "Māja krastmalē" (tulk. Ieva Kolmane).

Līdzdarbojies vairāku latviešu trimdas dzejnieku portretfilmu tapšanā – "Spodrā bradātāja" (par Veltu Sniķeri, 2009, režisore Maruta Jurjāne), "Andrejs Eglītis" (2015; režisore Ināra Kolmane).
Sagatavojis lekciju DELFI ciklā "Vaidelote" - "Literatūras vēsture: zelta laikmets" (pieejams: www.delfi.lv; cikls "Vaidelote").
Quotations"Vecgrāvja rakstiem iezīmīga pētnieka erudīcija, laikmeta konteksta pārzināšana un literāro paralēļu akcentējums, smalka dzejas izjūta, kas savīta ar analītiskumu."

Kalniņa, Ieva. Poētika tuvplānā. Viena dzejoļa analīzes antoloģija, 2017, 247. lpp.

"Tu esi cīnījies un joprojām turpini cīnīties par kultūras aprites saglabāšanu, par kultūras aprites atgriešanos, varētu teikt, par latviešu literatūras vēsturiskās patiesības atjaunošanu. Literatūra, kultūra vispār, galvenokārt, kultūra aiz tevis, kultūra pirms tevis ir Tavas dzīves saturs. Tā liek tev darboties."

Ekmanis, Rolfs. Ar Viesturu Vecgrāvi. Latvija Šodien, Nr. 19, 1991.
LinksKristaps Vecgrāvis (1980) - Son
Occupationsliterary scholar
literary historian
Birth time/place12.03.1948
Annas pagasts
Annas pagasts, Alūksnes novads

Education1958 – 1965
Nītaures astoņgadīgā skola
Nītaure
Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads

1965 – 1968
Sigulda Secondary School
Sigulda
Sigulda, Siguldas novads

1968 – 1970
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Rīga

Studējis Filoloģijas fakultātē.


1973 – 1981
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Rīga

Studējis Filoloģijas fakultātē.

Working placeSigulda
Sigulda, Siguldas novads
Skolotājs Siguldas vakara (maiņu vidusskolā).

1970 – 1979
Sigulda
Sigulda, Siguldas novads

Zinātniskais līdzstrādnieks Siguldas Novadpētniecības muzejā.


1970 – 1979
Vidriži
Vidriži, Vidrižu pagasts, Limbažu novads

L. Paegles memoriālā muzeja "Lauči" vadītājs.


1976 – 1988
Murjāņu sporta internātskola
Murjāņi
Murjāņi, Sējas pagasts, Saulkrastu novads

Skolotājs.


1979 – 1982
Rīga
Rīga

Skolotājs Rīgas 13. profesionāli tehniskajā vidusskolā.


1982 – 1983
Rīga
Rīga

Līdzstrādnieks laikrakstā "Skolotāju Avīze".


1983 – 2003
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Rīga
Rīga

Asistents, vēlāk vadošais pētnieks.


1989 – 1994
Apgāds "Artava"
Rīga
Rīga

Projektu vadītājs.


1990 – 1996
University of Latvia
Rīga
Rīga
lektors

1994 – 2001
Apgāds "Daugava"
Rīga
Rīga

Rīkotājdirektors.


1996 – 1998
University of Latvia
Rīga
Rīga

Docents.


1998 – 2011
University of Latvia
Rīga
Rīga

Profesors Filoloģijas fakultātē.


2001 – 2013
Apgāds "Jaunā Daugava"
Rīga
Rīga

Direktors.


2011
University of Latvia
Rīga
Rīga

Kopš 2011. gada Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu literatūras un teorijas katedras emeritētais profesors.

Participation in organisations1989
Latvijas PEN klubs

1993
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
RewardsKultūras ministrijas Atzinības raksts
Atzinības raksts piešķirts par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu Latvijas literatūras vēstures pētniecībā, kā arī ieguldījumu literatūrzinātnes pedagoģijā.
2018

Map legend

Showing 1-20 of 20 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Annas pagasts
(Annas pagasts, Alūksnes novads)
12.03.1948Birth time/placeParish
2Nītaure
(Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads)
1958 - 1965EducationVillage
3Sigulda
(Sigulda, Siguldas novads)
1965 - 1968EducationCity
4Rīga
(Rīga)
1968 - 1970EducationCity
5Rīga
(Rīga)
1973 - 1981EducationCity
6Sigulda
(Sigulda, Siguldas novads)
1970 - 1979Working placeCity
7Vidriži
(Vidriži, Vidrižu pagasts, Limbažu novads)
1970 - 1979Working placeVillage
8Murjāņi
(Murjāņi, Sējas pagasts, Saulkrastu novads)
1976 - 1988Working placeVillage
9Rīga
(Rīga)
1979 - 1982Working placeCity
10Rīga
(Rīga)
1998 - 2011Working placeCity
11Rīga
(Rīga)
2011Working placeCity
12Rīga
(Rīga)
1996 - 1998Working placeCity
13Rīga
(Rīga)
1983 - 2003Working placeCity
14Rīga
(Rīga)
1990 - 1996Working placeCity
15Rīga
(Rīga)
1994 - 2001Working placeCity
16Rīga
(Rīga)
2001 - 2013Working placeCity
17Rīga
(Rīga)
1989 - 1994Working placeCity
18Rīga
(Rīga)
1982 - 1983Working placeCity
19Sigulda
(Sigulda, Siguldas novads)
(Not set)Working placeCity
20Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1993Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.