Juris Alunāns

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (25); Translator (1); Atdzejotājs (4); Compiler (3); Person of reception (47)

Photos: Person in photo(2)

NameJuris Alunāns
Name at birthGustavs Georgs Frīdrihs Alunāns
SummaryJuris Alunāns (īstajā vārdā Gustavs Georgs Frīdrihs Alunāns; 1832–1864) – dzejnieks, publicists. Izdevēja Heinriha Alunāna brālis.
Personal informationDzimis muižas nomnieka Andrieva Alunāna un viņa sievas Edes ģimenē. 1839. gadā Alunāni pārcēlās uz Jelgavas apkaimi, no 1850. gada bija saimnieki Jostenes pagasta Kauļos.
Brālis – grāmatizdevējs Heinrihs Alunāns.
WorkJuris Alunāns mācījās Jelgavas apriņķa skolā (1846–1848) un ģimnāzijā (1848–1854). Apguvis vācu, krievu, grieķu, latīņu, lietuviešu, franču, senebreju valodu un nopietni pētījis latviešu valodu. Alunāns lasīja oriģinālā pasaules literatūras klasiķus, pētīja latviešu valodas izteiksmes iespējas un, jau mācoties ģimnāzijā, pārtulkoja latviešu valodā daudzu ievērojamu dzejnieku darbus. 1855. gadā Alunāns devās uz Tērbatas universitāti studēt medicīnu, bet, neizturējis pārbaudījumus, 1856. gadā iestājās Vēstures un filoloģijas fakultātē, pēc pusgada pārgāja uz Kamerāliju (Tautsaimniecības) fakultāti, tomēr joprojām klausījās arī valodas un literatūras kursus.
Tērbatā 1856. gadā iznāca Alunāna "Dziesmiņas, latviešu valodai pārtulkotas", kas ir pirmais mākslinieciski nozīmīgais pasaules dzejas klasikas kopojums latviešu valodā. Atdzejojumi rakstīti galvenokārt jau ģimnāzijas laikā, to vairumam pievienots oriģinālteksts. Tulkojumiem Alunāns izvēlējies mākslinieciski augstvērtīgus dzejoļus, kas pauž cieņu pret brīvu, spēcīgu cilvēku: Horācija, J. V. Gētes, F. Šillera, A. Puškina, M. Ļermontova, H. Heines, G. Hervēga, F. Rikerta u. c. autoru darbus.
Kopā ar K. Valdemāru, K. Baronu u. c. Alunāns darbojies Tērbatas latviešu studentu pulciņā. Savus uzskatus un centienus pulciņa dalībnieki pauda laikrakstā "Mājas Viesis". Alunāns bijis viens no rosīgākajiem laikraksta līdzstrādniekiem (1856–1860) jaunlatviešu cīņā pret feodālo ideoloģiju, par latviešu tautas pašapziņas celšanu. Tērbatā Alunāns izdevis populārzinātnisku rakstu krājumu "Sēta, daba, pasaule" (1–3, 1859–1860), pats būdams arī tā galvenais autors. Pēc Tērbatas universitātes beigšanas (1861) Alunāns studējis Mežu institūtā Pēterburgā (1861–1862). Kopā ar K. Valdemāru 1862. gadā Alunāns dibina pirmo programmisko latviešu laikrakstu "Pēterburgas Avīzes" un bijis laikraksta pirmais atbildīgais redaktors. Nozīmīgi bija šajā laikrakstā ievietotie Alunāna raksti par tautsaimniecību, kuros viņš, balstoties galvenokārt angļu ekonomista Ā. Smita uzskatos, pretstatā feodālajai sistēmai popularizējis kapitālisko ražošanu. Tās ir pirmās apceres par politiskās ekonomikas jautājumiem latviešu valodā. Rakstos par latviešu literatūru Alunāns asi nostājies pret mācītāju līdzšinējo hegemoniju tajā, polemizējis ar vācu "kultūrtrēģerisma" aizstāvjiem. Laikraksta satīriskajā pielikumā "Dzirkstele", vēlāk "Zobugals" vērsies pret baltvācu muižniekiem un mācītājiem un t. s. kaunīgajiem latviešiem, kas noliedza savu tautību. Alunāna rakstos redzams spilgts satīriķa talants, viņa publikcijas pieder pie pašiem principiālākajiem rakstiem laikrakstā "Pēterburgas Avīzes". Asākie Alunāna raksti ir vācu valodā rakstītās polemikas "Zur lettischen Literatur der Gegenwart" ("Par tagadnes latviešu literatūru", sar. 1861) un "Audiatur et pars altera" ("Uzklausiet arī otru pusi", sar. 1862), taču Alunāna dzīves laikā tie netika publicēti (latviešu valodā pirmais no minētajiem rakstiem publicēts laikrakstā "Dzimtenes Vēstnesis" 1910; abi Alunāna "Izlasē", 1956).
No 1863. gada pavasara Alunāns dzīvoja Kauļos, kur pabeidzis grāmatas par tautsaimniecību ("Tautas saimniecība", 1867, "Mazais bodnieks jeb izstāstīšana par dažādiem stādiem, kas andelē atronas", 1873). No 1864. gada janvāra Alunāns atradies pastāvīgā policijas uzraudzībā. Vairākumu Alunāna dzejoļu un tulkojumu izdevis brālis Heinrihs Alunāns tikai pēc autora nāves krājumos "Dziesmiņas" (1–2, 1867–1869). Šajos nelielajos krājumos Alunāns atklājas kā tautas pašapziņas modinātājs, dzēlīgs satīriķis, veikls epigrammu meistars. Alunāns pirmais ir radījis sabiedriski un mākslin. vērtīgu latv. mākslas dzeju, darinājis daudz jaunvārdu.
Raksti 2 sēj. (1914), Kopoti raksti 3. sēj. (1929–1933), "Izlase" (1956).
Quotations""Dziesmiņas" pierādīja, ka latviešu valodā iespējams izteikt tās pašas domas, jūtas, idejas, ko citu kultūrtautu valodās, pierādīja, ka latviešu valodai ir attīstības iespējas un tās jāattīsta tiklab leksiskā, kā gramatiskā ziņā. "Dziesmiņas" kļuva par latviešu dzejas fundamentu, kuru bija veidojuši Eiropas dzejnieki, bet J. Alunāns to droši un stipri iecementēja latviešu kultūras augsnē. Kaut arī ne visur atdzejojumos un nedaudzajos oriģināldzejoļos J. Alunāns spējis atbrīvoties no Vecā Stendera laika dzejas ārējās atribūtikas, novatoriskas bija tās iekšējās izjūtas, ar kādām atdzejotājs tuvojās dzejai kā mākslas darbam ar konkrētu poētisku sistēmu. Tiklab ar autoru izvēli, kā atdzejojumu māksliniecisko un tehnisko kvalitāti, klasiskajām versifikācijas formām J. Alunāns disciplinēja un modernizēja latviešu dzeju, atbrīvoja to no feodālās un klerikālās didaktikas un moralizēšanas. J. Alunāna atdzejojumi pilnveidoja agrākās un ieveda latviešu dzejā līdz tam nelietotas strofiskās formas, piemēram, antīkās Sapfo, Alkaja un Asklepiāda strofas, kurās vēlāk dzejoja Rainis un reizumis arī Jānis Medenis."

Biruta Gudriķe. Krišjānis Valdemārs, Juris Alunāns, Krišjānis Barons – nacionālās atmodas ievadītāji. Latviešu literatūras vēsture, 1. sēj. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998, 118.–120. lpp.
LinksĀdolfs Alunāns (1848–1912) - Nephew
Heinrihs Alunāns (1835–1904) - Brother
Pēteris Johans Alunāns (1821–1903) - Brother
Nikolajs Alunāns (1859–1919) - Nephew
Elizabete Alunāne (1855–1944) - Sister-in-law
Occupationspoet
linguist
publicist
Birth time/place13.05.1832
Jaunkalsnava
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads
Dzimis Jaunkalsnavas muižā.

Residence1963 – 1964
Sesavas pagasts
Sesavas pagasts, Jelgavas novads
No 1863. gada pavasara Alunāns dzīvoja Kauļos Sesavas pagastā.
Education1846 – 1848
Jelgavas reālskola
Jelgava
Jelgava

Mācījies Jelgavas apriņķa skolā.


1848 – 1854
Jelgavas vīriešu ģimnāzija

Mācījies Jelgavas ģimnāzijā.


1856
Tērbatas Universitāte
Ülikooli 18, Tartu
Ülikooli 18, Tartu, Estonia

1855. gadā Alunāns devās uz Tērbatas universitāti studēt medicīnu, bet, neizturējis pārbaudījumus, 1856. gadā iestājās Vēstures un filoloģijas fakultātē.


1856 – 1861
Tērbatas Universitāte
Ülikooli 18, Tartu
Ülikooli 18, Tartu, Estonia

Pēc pusgada studijām Vēstues un filoloģijas fakultātē pārgāja uz Kamerāliju (Tautsaimniecības) fakultāti, tomēr joprojām klausījās arī valodas un literatūras kursus. 1861. gadā beidza Tērbatas universitātes Kamerāliju (Tautsaimniecības) fakultāti.


1861 – 1862
Pēterburgas Mežu institūts
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia

Pēc Tērbatas universitātes beigšanas studējis Mežu institūtā Pēterburgā.

Working place1856 – 1860
Laikraksts "Mājas Viesis" (1856–1910)
Rīga
Rīga
Laikraksta "Mājas Viesis" līdzstrādnieks

1862
Laikraksts "Pēterburgas Avīzes"
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Kopā ar Krišjāni Valdemāru 1862. gadā dibina pirmo programmisko latviešu laikrakstu "Pēterburgas Avīzes" un bijis laikraksta pirmais atbildīgais redaktors.
Participation in organisationsTartu
Tartu, Tartu County, Estonia
Kopā ar Krišjāni Valdemāru, Krišjāni Baronu un citiem darbojies Tērbatas latviešu studentu pulciņā.
Place/time of death18.04.1864
Sesavas pagasts
Sesavas pagasts, Jelgavas novads
Miris Jostenes, vēlākā Sesavas pagasta Kauļos.

BuriedLielvircavas kapi
Baznīcas iela 1, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3036

Apbedīts Lielvircavas kapos.

Map legendShowing 1-11 of 11 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Jaunkalsnava
(Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads)
13.05.1832Birth time/placeVillage
2Sesavas pagasts
(Sesavas pagasts, Jelgavas novads)
1963 - 1964ResidenceParish
3Sesavas pagasts
(Sesavas pagasts, Jelgavas novads)
18.04.1864Place/time of deathParish
4Lielvircavas kapi
(Baznīcas iela 1, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3036)
(Not set)BuriedCemetery
5Jelgava
(Jelgava)
1846 - 1848EducationCity
6Ülikooli 18, Tartu
(Ülikooli 18, Tartu, Estonia)
1856 - 1861EducationBuilding, house
7Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1861 - 1862EducationCity
8Ülikooli 18, Tartu
(Ülikooli 18, Tartu, Estonia)
1856EducationBuilding, house
9Rīga
(Rīga)
1856 - 1860Working placeCity
10Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1862Working placeCity
11Tartu
(Tartu, Tartu County, Estonia)
(Not set)Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.