Gotfrīds Ansabergs

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (4); Person of reception (3)

Photos: Person in photo(1)

NameGotfrīds Ansabergs
Additional namesFrīdis Ansabergs
PseudonymHugo Sudrabiņš, Zahībs, Fr. Aus.
SummaryGotfrīds Ansabergs (arī Frīdis Ansabergs; 1871-1955) - dzejnieks. Beidzis Talsu pilsētas skolu un 1 gadu papildinājies Maskavas Arheoloģijas institūta Vitebskas auditorijā. Kopš 1893 pašvaldības dienestā. Bijis Saldus, Cieceres, Brocēnu u.c. pagastos gan darbveža palīgs, gan darbvedis. Par piedalīšanos 1905. g. revolūcijā izsūtīts uz Vitebskas guberņu, kur strādājis guberņas valdē, 1906 pārcelts uz Latgali, 1910 iecelts par Vitebskas, vēlāk Orlas kancelejas direktora jaunāko palīgu. 1919 Ansbergs atgriezies Latvijā, bijis literārās nodaļas vadītāja palīgs valsts informormācijas birojā. Piedalījies brīvības cīņās. 1920 pārcelts uz Aizsardzības ministriju, 30. gados Tautas labklājības ministrijas vecākais darbvedis. 1923-29 strādājis laikrakstā "Latvis". Rakstījis romantiski noskaņotus darbus, mīlestības, arī filozofiskus dzejoļus, kas publicēti 1899-1905 laikrakstā "Dienas Lapa", žurnālā "Austrums", almanahā "Jaunā Raža" u.c. Liriski filozofiskkā prozas tēlojumā "Pirmā nakts" ("Jaunā raža", 1904, 7) domas par nāvi, iznīcību, nemirstību. Vairākiem Ansaberga darbiem komponēta mūzika.
Personal informationDz. lauksaimnieku ģim. Māc. Nurmuižas privātsk., 1 gadu Garlenes psk., O. Brahmaņa, K. Mīlenbaha privātsk. Talsos.
Bijis tuvs J. Poruka un T. Zeiferta draugs.
WorkPirmā publikācija - A. Puškina dzejoļa "Sapnis" tulk. žurn. "Austrums" 1893 (4. nr.).
Pirmais public. dzejolis - "Eji turp, kur dzīve smaida..." ("Austrums", 1899, 12).

Bijis valdes loceklis J. Poruka pemiņas komitejā, A. Pumpura b-bā, T. Zeiferta fondā.
QuotationsFr. Ans. wispirms parahoijàs „Austruimâ" «ap 1899. g.). Wehla? tee eeşpeesti avi Teodora Sei. ferta Raschâ", un dauosos laikrakstos lihds pat pehdejam laikam. Anşader gam ir neapşchaubams romantiska liriķa talants. Wiņşch darbojees ari kà awischneeks wairakoS laikrakstos. Kahdu laiku Anşabergs, bija ar, Rigas nod. red. un ari tagad, buyZâs tautas labklahjibas ministrijas eerehdniS. wiņşch ir zihtigs muhsu laikraksta lihdjstrahdneekS. Jo roşigi AnsabergS darbojas ari Jahņa Poruka un Andreja Pumpura peeminekļa komitejās Kà zilweks Fr. AnşàgS ir şirsnigS reti pateeşS un ar dauosàm zehiàm rakstura ihpaķchi. battv Wiņşch ir ari raşitneefu un schurnalistu arodbeedribaS beedrs. un tapehz zeroms. ka beed riba. pehz ilga un apsinigà darba zehleena rakft. neezioä un àşchneezibâ, wiņa *mw~ mèS plaşchak.

Žanis Unams. Fr.Ansaberga 60 gadi. Latvis, Nr.2830 (05.04.1931)
"GOTFRĪDS ANSABERGS GOTFRĪDS ANSABERGS (1871.—1955.) gadsimta mijā periodikā publicējis dzejoļus, balādes, atdzejojumus. Taču talanta attīstību pārtrauca viņa izsūtīšana ārpus Latvijas par aktīvu dalību 1905. gada revolūcijā. Latvijā G. Ansabergs atgriezās tikai 1919. gadā un nodarbojās galvenokārt ar žurnālistiku. Viens no pirmajiem latviešu lirikā viņš centās ieviest antīkos metrus, strofiku. Viņa liroepika, piemēram, balāde «Trīs mirkli» («Austrums», 1901.), labākajos paraugos neatpaliek no V. Plūdoņa ne izjūtas ekspre sijā, ne tēlainības spilgtumā. 90. gados G. Ansabergs ir bijis viens no tuvākajiem J. Poruka draugiem. G. Ansaberga dzejoļi krājumā nav apkopoti."

Literatūra un Māksla, Nr.18 (29.04.1988)
Occupationspoet
Birth time/place04.04.1871
Ārlava
Ārlava, Ārlavas pagasts, Talsu novads
"Auģos"

EducationTalsu pilsētas skola
Talsi
Talsi, Talsu novads

mācījies
Mācījies Nurmuižas privātsk.

mācījies
1 gadu mācījies Garlenes psk.

mācījies
1 gadu papildinājies Maskavas Arheoloģijas inst. Vitebskas auditorijā
Place/time of death26.08.1955
Rīga
Rīga
Buried

Map legendShowing 1-3 of 3 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Ārlava
(Ārlava, Ārlavas pagasts, Talsu novads)
04.04.1871Birth time/placeVillage
2Rīga
(Rīga)
26.08.1955Place/time of deathCity
3Talsi
(Talsi, Talsu novads)
(not set)EducationCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.