Edvarts Virza

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (106); Atdzejotājs (1); Co-author (1); Author of the comment (2); Person of reception (68)

Photos: Person in photo(6)

NameEdvarts Virza
Additional namesJēkabs Eduards Liekna, Jakobs Eduards
PseudonymEdvarts Virza, Edvards Virza
SummaryEdvarts Virza (arī Edvards Virza, īstajā vārdā Jēkabs Eduards Liekna; 1883–1940) – dzejnieks, prozaiķis, atdzejotājs, tulkotājs, dzejnieces Elzas Stērstes vīrs. Viens no spilgtākajiem un ietekmīgākajiem latviešu dzejniekiem 20. gadsimtā, plašāk pazīstami ir viņa darbi – agrīnās dzejas krājums "Biķeris" (1907) un poēma "Straumēni" (1933). Atdzejojis un tulkojis no franču valodas. Saņēmis Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru (1926), Triju Zvaigžņu ordeņa II šķiru (1937), Kultūras fonda godalgas, Tēvzemes balvu (1938), Francijas, Itālijas, Polijas, Ungārijas, Beļģijas ordeņus. Vienīgais latviešu Nobela prēmijas kandidāts literatūrā 20. gadsimta starpkaru posmā (par poēmu "Straumēni"). Padomju totalitārisma režīma laikā Edvarta Virzas darbi bija aizliegti.
Personal informationDzimis saimnieku Annas un Jura Lieknu ģimenē kā vecākais bērns četrpadsmit bērnu ģimenē (pieci bērni miruši agri bērnībā, četras meitas un pieci dēli izdzīvojuši). Vecāki devuši vārdu Jakobs Eduards.

1901. gadā Juris Liekna mantojis tēva mājas "Billītes", tajā pašā gadā Lieknu ģimene kopā ar Bauskas pilsētas skolu beigušo Edvartu Virzu pārcēlās uz "Billītēm". Divas mājas ļāva ģimenei gūt zināmu turību.
Kopš 1905. gada pastāvīgi dzīvojis dzimtas mājās "Billītēs", mācījies franču valodu un atdzejojis franču autoru darbus.

1919. gada rudenī Latviešu – franču tuvināšanas biedrības rīkotajā koncertā Melngalvju namā iepazinies ar dzejnieci Elzu Stērsti.
1920. gada vasarā Jelgavā, Annas baznīcā Edvarts Virza apprecējies ar Elzu Stērsti.

Padomju totalitārisma režīma laikā Edvarts Virza bija t.s. aizliegto autoru vidū – līdz pat 1985. gadam par Edvartu Virzu nerakstīja un viņa darbus neizdeva.
Work

Literārā darbība

Pirmie dzejoļi tapuši mācoties Bauskas pilsētas skolā.
1906: pirmā publikācija – dzejoļu cikls "Nakts dziesma" žurnālā "Dzelme" 1906 (3. nr.).

Dzeja
Dzejoļu krājumā "Biķeris" (1907) erotisks skurbums un fatālisms, simboliski atainotas alkas pēc intensīvas dzīves izjūtas.
Dzejoļu krājumā "Dievišķīgās rotaļas" (1919) erotisks rotaļīgums un estetizācija, dzimtenes dabas un vēsturisku notikumu tēlojums konkrētās, sulīgās reālijās, akmeismam radniecīgā poētikā.
Krājumā "Laikmets un lira" (1923) tautas un atsevišķu tās indivīdu heroisma slavinājums, patriotiska liroepika ("Nakts parāde", "Pulkveža atgriešanās", "Doma baznīcas balāde"), Zemgales ainavas un zemnieka darba cildinājums, satīras par šķiru cīņu un rev. kustībām, kā arī antīkās senatnes dievību stilizēta poetizēšana.
Poēmās "Hercogs Jēkabs" un "Karalis Nameitis" (krājumā "Poēmas", 1924) cildināta spēcīga un aktīva personība, tās jutekliskā un emocionālā vitalitāte, dzīvesprieks un jaunrades spars. Ar ekspresīvo izteiksmi un vizuāli krāsaino kolorītu, spriego kompozīciju šīs poēmas pieskaitāmas pie latv. liroepikas virsotnēm.
Krājums "Skaidrība" (1927) iezīmē pāreju uz neoklasicistisku pasaules koncepciju un poētiku, līdzās intīmiem, apceres un atmiņu motīviem cildinot zemniecisko dzīvesveidu kā indivīda un tautas stabilitātes nodrošinājumu. Šī iezīme raksturīga arī krājumam "Dzejas un poēmas" (1933), kurā dominē stipras, patstāvīgi domājošas un rīkoties spējīgas personības kults un prasība pēc kalpošanas mūžīgi stabilām vērtībām.
Krājumā "Pēdējās dzejas" (1941) lauku dzīves harmoniskuma un darba svētīguma slavinājums, dabas glorificēšana, tautas traģiskas nākotnes vīzijas, nāves un iznīcības iracionālas nojausmas. Savrup šajā krājumā izdalās heksametros rakstītā poēma "Dievi un zemnieki" ar neoklasic. dzīves un darba interpretāciju.
Virzas dzejas intonācijai raksturīga patosēta dinamika vai klasicistisks monumentālisms, vizuāli konkrēta un spilgta tēlainība ar tiecību uz simbolisku dubultplānu. Virzas dzejas īpatnības veidojušās galvenokārt franču klasiskās lirikas ietekmē.

Proza
Virzas proza – galvenokārt ekspresionistiski saasināti vai simboliski piesātināti tēlojumi un stāsti par latviešu zemnieku darbu un lauku dzīvi. Kara posts un zemniecības pietāte pret zemi, kā arī lauku dabiskās dzīves un pilsētas kultūras pretstatījums dominē stāstu un tēlojumu krājumā "Zaļā Zemgale" (1923).
Virzas prozas virsotne ir poēma "Straumēni" (1933) – latviešu patriarhālās zemnieka sētas paražu un darbu, morāles un skaistuma simbolizēts tēlojums estetizēti reālistiskās ainās. Poēmā īstenība tēlota harmoniskas arhetipiskas teiksmas skatījumā, uzsverot cilvēka un dabas, garīgā un miesiskā, sakrālā un karnevāliskā vienotību un altruistisku saskaņu ar zemi un tās gadskārtu ritējumu kā harmonijas un patiesības nodrošinājumu, akcentējot zemniecisko pasaules izjūtu kā mūžīgu patiesību un svētumu. Poēmā reālistisks, lēns vēstījums apvienots ar svinīgi pacilātu, emocionāli piesātinātu majestātiskumu, detaļās spilgts kolorīts – ar simbolisku vispārinājumu.

Publicistika

Publicistikai Edvarts Virza pievērsies no 1918. gada.
Virzas publicistika par nacionālās dzīves un zemniecības tēmām, apceres un recenzijas par literatūru, mākslu un kultūru, ceļojuma piezīmes un esejas par sabiedriskiem jautājumiem apkopotas krājumos "Laikmeta dokumenti" (1920, papildināts izdevums 1930), "Zem karoga" (1935), "Jaunā junda" (1936). Atziņās nozīmīgi ir Virzas raksti par literatūras un latviešu mentalitātes īpatnībām. Patosēta vēstījuma maniere raksturīga monogrāfijām "Pirmais Latvijas nacionālo karaspēku virspavēlnieks pulkvedis Oskars Kalpaks" (1927, atkārtots izdevums 1995), īpaši – "Kārlis Ulmanis" (1935).

Cittautu autoru darbu tulkojumi un atdzejojumi

Pie latviešu atdzejojumu izcilākajiem sasniegumiem pieder Virzas tulkotās grāmatas "Franču lirika XIX g. s." (1921), "Franču renesanses lirika" (1930), E. Verhārena dzeju izlase "Dzīves sejas" (1920).
Virza tulkojis arī G. Flobēra romānu "Salambo", noveli "Svētā Antonija kārdināšana" (abi 1924), V. Igo romānu "Parīzes Dievmātes katedrāle" (1927), "Nožēlojamie" (1928).
Franču valodā izdota Virzas apcere par latviešu literatūru "La littérature Lettonne depuis I'époque du Réveil National" (1926).

Kopoti raksti 3 sēj. (1938-39, nepabeigti), 4 sēj. (Mineapolisā 1958-66).
Izdota Virzas dzejas izlase "Dievišķā gaismā" un rakstu izlase "Mīļās Māras pārnākšana" (abas 1991).

Recepcija, darbu tulkojumi

1992: "Pēdējā vasara", filma par Virzas dzīves pēdējiem gadiem (režisore S. Rikarde)

Poēma prozā "Straumēni" (1933) tulkota un izdota igauņu, krievu, vācu, franču, horvātu un ungāru valodā.

Citvalstu apbalvojumi

Francijas Goda leģiona ordeņa IV šķira
Itālijas Kroņa ordenis
Polijas "Polonia Restituta" III šķira ar lenti
Ungārijas Nacionālo nopelnu krusta III šķira ar lenti
Francijas akadēmiskā palma
Beļģijas Kroņa ordeņa krusts

Vienīgais latviešu Nobela prēmijas kandidāts literatūrā 20. gadsimta starpkaru posmā.
LinksVitauts Ļūdēns (1937–2010) - Nephew
Anna Žīgure (1948) - Granddaughter
Jānis Žīgurs (1915–1988) - Son-in-law
Valdemārs Dambergs (1886–1960) - Friend
Elza Stērste (1885–1976) - Wife
Viktors Eglītis (1877–1945) - Friend
Amarillis Liekna-Virza (1921–2004) - Daughter
Diāna Jance (1970) - Greatgranddaughter
Aleksandra Spekke (1889–1983) - Sister-in-law
Occupationspoet
politician
prose writer
public employee
poetry translator
Birth time/place27.12.1883
Salgales pagasts
Salgales pagasts, Ozolnieku novads
Dzimis Emburgas, vēlākā Salgales pagasta "Rāceņos" – mātes Annas Vīgantes dzimtas mājās.
Residence1901
Billītes
"Billītes", Salgales pagasts, Ozolnieku novads, LV-3045
1901. gadā Lieknu ģimene pārcēlusies uz dzīvi "Billītēs". Pēc skolas beigšanas Bauskā 1901. gadā Edvarts Virza atgriežas tēva mājās.

1905
Billītes
"Billītes", Salgales pagasts, Ozolnieku novads, LV-3045
Kopš 1905. gada Edvarts Virza pastāvīgi dzīvojis dzimtas mājās, mācījies franču valodu un atdzejojis franču autoru darbus.

1922 (Date is approximate)
Strēlnieku iela 2, Rīga
Strēlnieku iela 2, Rīga, LV-1010
Apmēram no 1922. gada ģimene dzīvojusi īrētā dzīvoklī Rīgā, Strēlnieku ielā 2. Dzīvoklī agrāk dzīvojuši mākslinieku Skulmes, Strunke un Kazāks.
EducationSalgales pagastskola
Salgales pagasts
Salgales pagasts, Ozolnieku novads

Mācījies Salgales pagastskolā.


1901
Bauskas pilsētas skola
Bauska
Bauska, Bauskas novads

1901. gadā beidzis Bauskas pilsētas skolu.


1902
Rīgas pasta un telegrāfa skola
Rīga
Rīga
1902. gadā, tēva mudināts, iestājies Rīgas pasta – telegrāfa skolā, kurā neilgu laiku mācījies.

1904 – 1905
Maskava
Moscow, Russia

1904. gadā sācis studēt profesora Vladimirova privātajā juridiskajā fakultātē (studē apmēram gadu), kur klausījies lekcijas tieslietās un tautsaimniecībā. 1905. gada notikumu dēļ šo fakultāti slēdz.

Working place1919
Laikraksts "Latvijas Sargs"
Dzirnavu iela 119, Rīga
Dzirnavu iela 119, Rīga, LV-1050

1919. gada sākumā strādājis laikrakstā "Latvijas Sargs".


1919
Laikraksts "Tautas Balss"
Valka
Valka, Valkas novads
Kopā ar Jēkabu Janševski un Oto Nonācu Valkā 1919. gadā izdeva un vadīja tobrīd vienīgo latviešu nacionālo laikrakstu "Tautas Balss".

1921 – 1922
Parīze
Paris, France

Latvijas Preses biroja vadītājs Parīzē.

Ārlietu ministrs Zigfrīds Anna Meierovics piedāvāja Edvartam Virzam vadīt preses biroju Parīzē. Virza pavadījis Parīzē astoņus mēnešus.


1923 – 1940
Laikraksts "Brīvā Zeme"
Laikraksta "Brīvā Zeme" literārās daļas vadītājs

1930 (Date is approximate)
Latvijas Radiofons
20. gadsimta 30. gados Latvijas radiofona priekšlasījuma nodaļas vadītājs.

1930 (Date is approximate)
The Dailes Theatre
Lāčplēša iela 25, Rīga
Lāčplēša iela 25, Rīga, LV-1011
20. gadsimta 30. gados Dailes teātra direktors.

1934 – 1936
Latvijas Republikas Izglītības ministrija
Krišjāņa Valdemāra iela 36, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 36, Rīga, LV-1010
Izglītības ministrijas mākslas nodaļas vadītājs
Participation in organisations1917 – 1918
Latviešu pagaidu nacionālā padome
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
1917.–1918. gadā Petrogradā darbojies Latviešu Nacionālajā padomē, tās uzdevumā sarakstījis eseju "Izpostītā Latvija" (1918), kurā propagandējis Latvijas valsti un latviešu nacionālās identitātes savdabību. No 1918. gada nogales nacionālās valdības laikrakstu žurnālists Liepājā un Valkā, galvenokārt publicējies laikrakstā "Tautas Balss".

1923
Latviešu zemnieku savienība
1923. gadā iestājies Latviešu zemnieku savienības partijā.
Service1916

1916. gadā iestājies 5. Zemgales latviešu strēlnieku pulkā.

TravelledGrieķija
Greece
Bijis ceļojumā pa Grieķijas salām.

Itālija
Italy
Itālijā apmeklējis Romu, Veronu u.c. vietas.

1921
Parīze
Paris, France
1921. gadā Edvarts Virza ar Elzu Stērsti devās divarpus mēnešu ilgā ceļojumā uz Franciju. Edvartam Virzam tā bija pirmā viesošanās Parīzē, dzejnieki apskatījuši Parīzes Dievmātes katedrāli un Elzas Stērstes iemīļoto Saint-Chapelle baznīcu.
Place/time of death01.03.1940
Rīga
Rīga
BuriedRīgas Pirmie Meža kapi
Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026
Memorials00.03.1989
Edvarta Virzas iela, Iecava
Edvarta Virzas iela, Iecava, Iecavas novads
Pēc Latvijas Nacionālās Neatkarības kustības Iecavas nodaļas un tās aktīvista Raimonda Sietiņa rosinājuma 1989. gada martā viena no centrālajām Iecavas ielām – Kirova iela – tika pārdēvēta par Edvarta Virzas ielu.

2003
Rīgas Pirmie Meža kapi
Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026
2003. gada Dzejas dienās ar Zemnieku savienības atbalstu tika atklāts tēlnieka Imanta Lukaža darināts kapa piemineklis.

16.08.2003
Iecava
Iecava, Iecavas novads

Atzīmējot rakstnieka 120. dzimšanas dienu, 2003. gadā Iecavā, uz Edvarta Virzas un Rīgas ielas krustojuma iepretim kultūras namam tika atklāts tēlnieka Imanta Lukaža veidotais piemiņas akmens. Tajā iekaltas rindas no Edvarta Virzas liroepiskā darba "Doma baznīcas balāde": "Pieder man un manai tautai / Mūžīgākās dziesmas mūžs."

MuseumsMemorial Museum of Edvarts Virza and Elza Stērste “Billītes”
Billītes
"Billītes", Salgales pagasts, Ozolnieku novads, LV-3045
RewardsKultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par krājumu "Poēmas".
Literatūra
1925

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris ar Domes 1926. gada 16. novembra lēmumu.
III šķira
1926

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par poēmu "Straumēni".
Literatūra
1934

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par monogrāfiju "Kārlis Ulmanis".
Literatūra
1936

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par rakstu krājumu "Jaunā junda".
Literatūra
1937

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordenis piešķirts ar Domes 1937. gada 15. novembra lēmumu.
II šķira
1937

The Fatherland's Award
1938

Map legend

Showing 1-23 of 23 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Salgales pagasts
(Salgales pagasts, Ozolnieku novads)
27.12.1883Birth time/placeParish
2Billītes
("Billītes", Salgales pagasts, Ozolnieku novads, LV-3045)
1901ResidenceFarmstead
3Billītes
("Billītes", Salgales pagasts, Ozolnieku novads, LV-3045)
1905ResidenceFarmstead
4Strēlnieku iela 2, Rīga
(Strēlnieku iela 2, Rīga, LV-1010)
1922ResidenceBuilding, house
5Rīga
(Rīga)
01.03.1940Place/time of deathCity
6Rīgas Pirmie Meža kapi
(Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026)
(Not set)BuriedCemetery
7Maskava
(Moscow, Russia)
1904 - 1905EducationCity
8Salgales pagasts
(Salgales pagasts, Ozolnieku novads)
(Not set)EducationParish
9Bauska
(Bauska, Bauskas novads)
1901EducationCity
10Rīga
(Rīga)
1902EducationCity
11Dzirnavu iela 119, Rīga
(Dzirnavu iela 119, Rīga, LV-1050)
1919Working placeBuilding, house
12Krišjāņa Valdemāra iela 36, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 36, Rīga, LV-1010)
1934 - 1936Working placeBuilding, house
13Parīze
(Paris, France)
1921 - 1922Working placeCity
14Lāčplēša iela 25, Rīga
(Lāčplēša iela 25, Rīga, LV-1011)
1930Working placeBuilding, house
15Valka
(Valka, Valkas novads)
1919Working placeCity
16Parīze
(Paris, France)
1921TravelledCity
17Grieķija
(Greece)
(Not set)TravelledCountry
18Itālija
(Italy)
(Not set)TravelledCountry
19Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1917 - 1918Participation in organisationsCity
20Rīgas Pirmie Meža kapi
(Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026)
2003MemorialsCemetery
21Iecava
(Iecava, Iecavas novads)
16.08.2003MemorialsVillage
22Edvarta Virzas iela, Iecava
(Edvarta Virzas iela, Iecava, Iecavas novads)
01.03.1989MemorialsStreet
23Billītes
("Billītes", Salgales pagasts, Ozolnieku novads, LV-3045)
(Not set)MuseumsFarmstead

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.