Mazas komēdijas

Stāstu un noveļu krājums 2 sējumos.
Saturs: 1. sēj. Romantiķis; Leelais zilweks; Jauni laiki; Nabaga seeweetes; Ragana; Stahsts par mironi; Tehws; Suschi; Salā; Zepure; Joki; Grehks; Dehls no sweschuma; Komedija trijos zehleenos. 2. sēj. Dsimtas klehpî: Brahļi; Kļawu tehws; Behrni; Zirtumâ; Brihnumi; Atdsimschana; Maldugunis; Medibas; Leelà laime; Sila klusumâ; Weesulis.

Izdevējs

Pētera Bērziņa apgāds

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Nr.

000531015

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1909 – 1910, Rīga