Pieviltā vīra atriebšanās un citas noveles

Saturs
Lorenco d’Alesia jeb Peeviltā vīra atreebšanās.
Doktors Gasparo Alberti.
Svētās Agates brīnumdarbi.
Vecāru Indriķa dzīves stāsts.
Strēlneeka atgreešanās.

Izdevējs

Apgāds "Vaiņags" (1919–1923)

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1922, Rīga