Latvju Dainas 6 sējumos. 1. sējums. 3. burtnīca3. burtnīcas saturs

c) Nedziedātājiem savas vainas, savi iemesli; kam tādu nav, tas dzied (beigums)
3. Sacīņa dziedāšanā. Aizdziedāšanās un apdziedāšana
a) Liela savu, peļ pretinieku dziedāšanu
b) Dziesmas turamas godā; dziesma, valoda nav mēdāma; kā ieraduse, tā dzied, tā runā
c) Dziesma atņemta, aizmirsta, sajukuse; dziesma bez otras puses; dziesmu pietrūcis
d) Ne dziedāt vien jāmāk, jāmāk un jādara arī darbs
e) Meitām godīgi jādzied. Kāzas atļautas negoda dziesmas
f) Apmierinās bez naida, izlīgst, sader; apdziedātie neņem ļaunā
4. Maksa par dziedāšanu
V. Par dziedāšanu dažādos sevišķos atgadījumos

II. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve
I. Bērnu dienas. Radības, krustības, audzināšana un mācība
Atmiņas no senajām ieražām radībās, krustībās un mazu bērnu kopšanā
No Doles, Rīgas apriņķī. No Simenova
No Vidridžu un Mūrkažu puses, Rigas apriņķī. No Radagaisa
No Ērgļu draudzes, Cēsu apriņķī. No Blau
No Gatartiešiem, Cēsu apriņķī. No M. Dandena un Upīta. Arī sīkas ziņas no citām pusēm
No Vecpiebalgas, Cēsu apriņķī. No Ģēģera
No Lejas pagasta, Valkas apriņķī. No Sama
No Vangas pagasta, Aizputes apriņķī. No J. Vinklera
No Lutriņiem, Kuldīgas apriņķī. No A. Rietingera
No Kroņa Rendas, Kuldīgas apriņķī. No Retlinga un Fr. Reka
No Ventspilniekiem. No K. Trenera
No Jaunjelgavas apriņķa. No Kr. Kalniņa
Laima mūža lēmēja un rīkotāja
Latviešu māņu kopējs raksturs


Radību, krustību un kūmu dziesmas plašākā ziņā
1. Grūtniecība

1. Tautietis priecīgs pajoko par svētītu līgaviņu


2. Grūtas sievas pienākumi; josta devītā rakstā; vēsts mātei un vecmātei
2. Radības
Allažiņ jāgodā Laima, jātīra Laimai ceļš, sevišķi jākopj pirts-taks un pirts jeb dzemdēšanas vieta
Kurina pirti radībām (ari pirtīžām); pirtī ieejot; zieds Laimai
Laimas palīdzība dzemdētājai
Tautieša rūpes un žēlabas, kamēr līgava vājības guļā
Bērna saņemšana.— Siewu ziedi
Nelaimīga dzemdēšana
Zieds un upuris Laimai, no pirts izejot (arī pirtīžās)
Tēva un mātes prieki par jaunpiedzimušo
Kur bērns radies?
Dēls, vai meita? Tēvam vai mātei palīgs?
Kad un kur dzimis? Kāds cerams iespaids uz bērnu?
Laima (Dēkla) mūža licēja
Apcere par sievu raizēm grūtniecībā un radībās; jaunā sieva vecu sievu kārtā
3. Raudzības
4. Pirtīžas
5. Krustības
Aicina kūmās; Krustību svētrītu sanāk lūgtās kūmas

Izdevējs

H. J. Draviņ-Dravnieka apgāds

Izdevuma veids

Burtnīca

Darba veids

Oriģināldarbs

Sastādītājs

Komentāra autors

Izdošanas gads/vieta

1894, Jelgava