Kastaņola: pa atmiņu pēdām otrā dzimtenē

Kastaņola: pa atmiņu pēdām otrā dzimtenē.
Ar A. Prandes ilustrācijām.
Gundegas Grīnumas zinātniskā redakcija, komentāri, priekšvārds un rādītāji.
Redaktore Ligita Bībere.
Māksliniece Dina Dzelme.
Vāka un karšu noformējumā izmantoti Edgara Dubiņa, Gundegas Grīnumas foto.

Anotācija
J. Raiņa (1865-1929) atmiņu grāmata ir intīms, emocionāli izteiksmīgs vēstījums par viņa un Aspazijas (1865-1943) Šveicē pavadītajiem gadiem (1906-1914), reizē – dzejnieka - trimdinieka pateicība zemei un tautai, kas viņam deva drošu politisku patvērumu un vienlaikus kļuva par otru dzimteni – garīgas pilnveidošanās un atjaunotnes vietu. Grāmatas tekstu bagātina vairākas Aspazijas sarakstītas nodaļas.

Izdevējs

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789984344324

Sastādītājs

Darba autors

Komentāra autors

Fotogrāfs

Izdošanas gads/vieta

2011, Rīga