Vidzemes stāsti

Vidzemes stāsti: stāsti no tās vecas un jaunas būšanas to Vidzemes ļaužu, uzrakstīti 1753.
Redaktors, priekšvārda autors Jānis Šiliņš.
Mākslinieks Raivis Pētersons.
Izdevumā iekļauta faksimila "Stahsti no tahs wezzas un jaunas buhschanas to widsemmes ļauschu, usrakstiti 1753" reprodukcija vecajā ortogrāfijā un pārlikums mūsdienu ortogrāfijā.

Anotācija
Stāsti no tās vecas un jaunas būšanas to vidzemes ļaužu, uzrakstīti 1753. Frīdriha Bernharda Blaufūsa 18. gadsimta vidū sarakstītais teksts ir pirmais latviešu valodā tapušais tautas vēstures apcerējums. Blaufūsa rakstītajā vēsturē latvieši redzami, kā prasmīga un pašapzinīga tauta. Par šo vērtīgo mūsu valodas un vēstures pieminekli līdz šim ir zinājis tikai šaurs speciālistu loks.

Saturs
Gvido Straube. Historiogrāfisks ievads
Māra Grudule. Blaufūss vai Lange? : manuskripta autorības problēma
Janīna Kursīte. Vidzemnieku sadzīves un mitoloģijas atspulgs "Stāstos"
Pēteris Vanags. Valoda "Stāstos"
Stāsti no tās vecas un jaunas būšanas to Vidzemes ļaužu, uzrakstīti 1753.

Izdevējs

Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789934839917

Redaktors

Izdošanas gads/vieta

2015, Rīga