Zinātniskie raksti 5. Dzejnieks un mākslinieks Karls Gothards Grass (1767–1814)

CollectionNational Library of Latvia
TitleZinātniskie raksti 5. Dzejnieks un mākslinieks Karls Gothards Grass (1767–1814)
Additional information

Anotācija

Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātnisko rakstu 5.(XXV) sējums veltīts Latvijā dzimušā vācbaltiešu mākslinieka, dzejnieka un ceļojumu aprakstu autora Karla Gotharda Grasa (1767-1814) daiļradei. Krājumā apkopoti Grasa 250. dzimšanas dienai veltītās starptautiskās konferences "Gleznains ceļojums no Dzērbenes līdz Sicīlijai" rosināti pētījumi. Grasa daudzveidīgais devums Eiropas un Latvijas kultūrā aplūkots Itālijas, Latvijas, Šveices un Vācijas zinātnieku skatījumā.
SATURS
Priekšvārds "Dzērbene un Sicīlija, mūsu Augstais kalns un Erna ... sniedz man ziedus vienam vainagam." Karls Gothards Grass / Preface "Dzērbene and Sicily, our Augstais kalns (High Hill) and Etna ... give me flowers for one wreath." Carl Gotthard Graß.
Edvarda Šmite. Kārla Gotharda Grasa pašportrets / Das Selbstbildnis von Carl Gotthard Graß / Carl Gotthard Graß's Self-Portrait
Aija Taimiņa. Par Kārla Gotharda Grasa agrīnajiem darbiem LU Akadēmiskajā bibliotēkā, par draudzību, antikvārismu vēsturē un diletantismu mākslā / Über die frühen Werke von Carl Gotthard Graß in der Akademischen Bibliothek der Universität Lettlands, über die Freundschaft, Antiquarismus in der Geschichte und Dilettantismus in der Kunst / On Carl Gotthard Graß's early works stored at the L U Academic Library, on friendship, antiquarianism in history and dilettantism in art
Christopher Meid. Carl Gotthard Graß' lyrische Beiträge zu Friedrich Schillers Thalia (1792) Karla Gotharda Grasa dzeja Frīdriha Šillera izdevumā Thalia (1792) / Carl Gotthard Graß's lyrical contributions to Friedrich Schiller's journal Thalia (1792)
Uwe Hentschel. Das Schweizbild von Carl Gotthard Graß in den Wanderungen in der Schweiz / Karla Gotharda Grasa Šveices tēls ceļojumu aprakstā Šveices ceļojumi I The image of Svvitzerland in Cari Gotthard Grafi's travel account Swiss Travels
Anett Lutteken "[...] auf immer, durch mein Loos verbannt aus Zürichs friedevollen Mauren." Carl Gotthard Graß in der Schweiz der Helvetik / "[...] uz mūžiem, mana nelabvēlīgā likteņa dēļ izdzīts ārpus Cīrihes miermīlīgajiem mūriem." Karls Gothards Grass helvētikas laikmeta Šveicē /"[...] for ever, due to my advetse fate, driven out of the untroubled walls of Zūrich." Carl Gotthard Graß in the Switzerland of the Helvetic Epoch
Edgars Ceske K. G. Grasa 1804./1805. gada ceļojuma apraksts pa Sicīlijas salu kā romantisma laikmeta ceļojumu literatūras piemērs / C. G. Graß' Reisebeschreibung über Sizilien vom Jahre 1804/1805 als ein Beispiel der romantischen Reiseliteratur / C. G. Graß's account of his 1804/1805 journey to the island of Sicily as an example of travel literature of the romanticism period
Renata Gambino Carl Gotthard Graß' Sizilien-Reise als "Künstlerwallfahrt" eines Doppelbegabten oder Dilettanten? / Karla Gotharda Grasa ceļojums pa Sicīliju kā dubulttalanta vai diletanta "mākslinieka svētceļojums"? / Carl Gotthard Graß's journey to Sicily: "the Artist's Pilgrimage" as a double talent or a dilettante?
Carl Gotthard Graß. An meine liebe Mutter Maria Graß, geschrieben zu Sils im Domleschker Thal in Bündten d. 20ten Nov. 1799. Erstpublikation. Kommentar von Beata Paškevica, Aija Taimiņa und Claudia Taszus / Manai mīļajai mātei Marijai Grasai, rakstīts Silsā Domlešgas ielejā Bindtenē 1799. gada 20. novembri. Pirmpublicējums. Beatas Paškevicas, Aijas Taimiņas, Klaudijas Tascus komentāri / To my dear mother, Maria Graß, written in the Sils Domleschker valley, Būndten, 20 November 1799. Pre-publication. Comments by Beata Paškevica, Aija Taimiņa, Claudia Taszus. Beata Paškevica. Carl Johann Graß. Ein livländischer Literat und pietistischer Pfarrer / Karls Johans Grass. Vidzemes literāts un piētisks mācītājs / Carl Johann Graß. A writer and pietistic pastor from Vidzeme
Claudia Taszus "[...] ein maschinenmāfiiger Mensch mochte ich nie werden." Cari Graß. Innensichten der Rigaer Jahre 1792 bis 1796 in den Briefen an seine Schwestern / "[...] nekādā gadījumā nevēlos kļūt par mašīnveida cilvēku." Karls Grass. lekšskati Rīgā pavadītajā laikā no 1792. gada līdz 1796. gadam vēstulēs māsām / "[...] by no means do I want to become a macbine-like person." Carl Graß. Insights into his time in Rīga in 1792-1796 from his letters to his sisters
Kristīne Zaļuma "Praviešu klubs" un bibliotēku kultūra Vidzemē (18. gs. 80.-90. gadi) - Der "Prophetenclub" und die Bibliothekskultur in Livland (die 80er bis 90er Jahre des 18. Jahrhunderts) / "Prophets Club" and library culture in Vidzeme (1780s-1790s)
Gottfried Etzold Der junge Cari Gotthard Graß im Spiegel der Lebenserinnerungen Johann Wilhelm von Krauses / Jaunais Karls Gothards Grass Johana Vilhelma fon Krauzes "Atmiņās" / The young Carl Gotthard Graß in "Memoirs" by Johann Wilhelm von Krause
Dirk Sangmeister Geleitworte von den frühen Stationen eines mäandernden Lebensweges. Texte und Kontexte eines verschollen geglaubten Stammbuchs von Graß / Daži ievadvārdi par līkloču dzīvesgājuma pirmajām pieturvietām. Pat pazudušu uzskatīta Grasa piemiņas albuma teksti un konteksti / A few introductory remarks about the first stops on the winding path of life. The texts and context of Graß's autograph books, considered as lost.
PublisherNational Library of Latvia
Formatrakstu krājums
Work typeoriginal work
ISSN 1691-5941
Classification
Author
Editor
Person of reception
Files
Publishing year/ place2020
Rīga
Rīga

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
2020Publishing year/ placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.